Zm.: decyzja w sprawie zasad i trybu zawierania w resorcie obrony narodowej umów, których przedmiotem jest uzbrojenie. - OpenLEX

Zm.: decyzja w sprawie zasad i trybu zawierania w resorcie obrony narodowej umów, których przedmiotem jest uzbrojenie.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2004.17.184

Akt jednorazowy
Wersja od: 6 grudnia 2004 r.

DECYZJA Nr 370/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 6 grudnia 2004 r.
zmieniająca decyzję w sprawie zasad i trybu zawierania w resorcie obrony narodowej umów, których przedmiotem jest uzbrojenie

Departament Zaopatrywania Sił Zbrojnych

Na podstawie § 1 pkt 8 lit. a oraz § 2 pkt 13 i 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z art. 4 pkt 3 lit. f ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 oraz Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1207 i Nr 145, poz. 1537) - w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu zawierania przez komórki organizacyjne Ministerstwa Obrony Narodowej oraz jednostki organizacyjne podległe Ministrowi Obrony Narodowej umów, których przedmiotem jest uzbrojenie, postanawiam, co następuje:

1.
W "Wytycznych w sprawie zasad i trybu zawierania w resorcie obrony narodowej umów, których przedmiotem jest uzbrojenie", stanowiących załącznik do decyzji Nr 88/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 1 kwietnia 2004 r. (Dz. Urz. MON Nr 4, poz. 40) w § 9 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. W przypadku, gdy zadanie nie jest ujęte w planach, o których mowa w ust. 1, postępowanie może być wszczęte na podstawie odrębnej decyzji Ministra Obrony Narodowej. Zadania z tym związane powinny być następnie ujęte w planach, o których mowa w ust. 1.".

2.
Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.