Zm.: decyzja w sprawie zasad funkcjonowania kancelarii, obiegu dokumentów jawnych i zastrzeżonych w Straży Granicznej oraz jednolitego rzeczowego wykazu akt.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGSG.2005.9.62

Akt jednorazowy
Wersja od: 26 września 2005 r.

DECYZJA Nr 118
KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ
z dnia 26 września 2005 r.
zmieniająca decyzję w sprawie zasad funkcjonowania kancelarii, obiegu dokumentów jawnych i zastrzeżonych w Straży Granicznej oraz jednolitego rzeczowego wykazu akt

W związku z § 3 ust. 1 pkt 2 zarządzenia nr 19 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 sierpnia 2003 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej oraz jednolitego rzeczowego wykazu akt Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. Urz. MSWiA Nr 7, poz. 23) ustala się, co następuje:
§  1.
W decyzji nr 11 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie zasad funkcjonowania kancelarii, obiegu dokumentów jawnych i zastrzeżonych w Straży Granicznej oraz jednolitego rzeczowego wykazu akt (Dz. Urz. KGSG Nr 2, poz. 9), zmienionej decyzją nr 88 z dnia 26 lipca 2005 r., w załączniku nr 2, w rubryce "Symbol klasyfikacyjny nr 1204" rubryka nr 6 "Kategoria archiwalna w komórce macierzystej" otrzymuje brzmienie: "Bc".
§  2.
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.