Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2013.385

| Akt jednorazowy
Wersja od: 24 grudnia 2013 r.

DECYZJA Nr 430/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 24 grudnia 2013 r.
zmieniająca decyzję w sprawie zasad działalności klubów wojskowych

Departament Wychowania i Promocji Obronności

Na podstawie § 1 pkt 7 lit. c i lit. d oraz § 2 pkt 4 i 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), ustala się co następuje:

1. W decyzji Nr 55/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 marca 2013 r. w sprawie zasad działalności klubów wojskowych (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 63) wprowadza się następujące zmiany:
1) pkt 3 i 4 otrzymują brzmienie:

"3. Klubami równorzędnymi klubom rodzajów Sił Zbrojnych są kluby:

1) Sił Specjalnych;

2) Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych;

3) Dowództwa Garnizonu Warszawa;

4) Żandarmerii Wojskowej;

4. Klubami jednostek wojskowych są: kluby dywizji, skrzydła, flotylli, brygad, baz, pułków, batalionów, dywizjonów, centrów i ośrodków szkolenia, regionalnych baz logistycznych, wojskowych oddziałów gospodarczych, polskich jednostek wojskowych, polskich kontyngentów wojskowych - funkcjonujące na podstawie nadanych im etatów, zgodnie z modelem określonym w załączniku do niniejszej decyzji, i prowadzące działalność, o której mowa w pkt 6.";

2) pkt 24 otrzymuje brzmienie:

"24. Pomieszczenia klubu wojskowego mogą być udostępniane bezumownie żołnierzom i pracownikom wojska, w celu organizowania spotkań okolicznościowych, za zgodą dowódcy, na pisemny wniosek osoby zainteresowanej.";

3) dodaje się załącznik w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej decyzji
2. Decyzja wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

ZAŁĄCZNIK

STRUKTURA ETATOWA W POSZCZEGÓLNYCH KATEGORIACH KLUBÓW WOJSKOWYCH (MINIMALNA LICZBA ETATÓW)

Lp.Nazwa stanowiskaKATEGORIA KLUBUSamodzielne biblioteki
DywizjaBrygadaPułkBatalionUczelnia, Centrum, Ośrodek
1.Kierownik klubu1)11111
2.Starszy kustosz2)1
3.Kustosz3)11
4.Starszy bibliotekarz4)11111
5.Bibliotekarz5)1
6.Samodzielny instruktor6)111
7.Starszy instruktor7)32111
8.Instruktor8)21111
9.Operator9)111
RAZEM ETATÓW1086451
Wg TABELI STANOWISK, ZASZEREGOWAŃ I WYMAGAŃ KWALIFIKACYJNYCH DLA NIEROBOTNICZYCH STANOWISK PRACY

(Załącznik nr 1 do protokołu Dodatkowego Nr 28 z dnia 17 grudnia 2012r. PUZP dla PWJOSB z dnia 8 czerwca 1998 r.):

1) Lp.46 - Kierownik innej komórki niż wymieniona w lp.28 (kat. zaszeregowania XIII-XV; stawka dod. funkcyjnego 1-3)

2) Lp.47 - Starszy kustosz (kat. zaszeregowania XIII-XV; stawka dod. funkcyjnego 3-5/3)

3) Lp.59 - Kustosz (kat. zaszeregowania XII-XIV)

4) Lp.85 - Starszy bibliotekarz (kat. zaszeregowania (X-XII)

5) Lp.99 - Bibliotekarz (kat. zaszeregowania IX-XI)

6) Lp.61 - Samodzielny instruktor (kat. zaszeregowania XI-XIII)

7) Lp.86 - Starszy instruktor (kat. zaszeregowania IX-XI)

8) Lp.101 - Instruktor (kat. zaszeregowania VIII - X)

9) Lp.90 - Technolog i inne stanowiska w zawodzie technicznym (kat. zaszeregowania IX-XI)

UWAGA:

1) Strukturę etatową w klubach Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowództwa Sił Specjalnych, Inspektoratu Wsparcia SZ, Żandarmerii Wojskowej, Dowództwa Garnizonu Warszawa - określają właściwi dowódcy, biorąc pod uwagę charakter i obszar działania oraz zadania tych ośrodków kultury.

2) W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przy zachowaniu minimalnej liczby etatów, struktura etatowa może ulec zmianie jedynie po uzgodnieniu z Dyrektorem Departamentu Wychowania i Promocji Obronności MON.