Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MC.2013.14

| Akt jednorazowy
Wersja od: 24 kwietnia 2013 r.

DECYZJA Nr 8
MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI
z dnia 24 kwietnia 2013 r.
zmieniająca decyzję w sprawie zakresu czynności Sekretarza Stanu oraz Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji

Na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:
§  1. W decyzji Nr 11 Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 18 czerwca 2012 r. w sprawie zakresu czynności Sekretarza Stanu oraz Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji (Dz. Urz. Min. Ad. i Cyf. poz. 21, poz. 25 i 33), wprowadza się następujące zmiany:
1) uchyla się § 2;
2) § 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3. Podsekretarz Stanu Magdalena Młochowska:

1) zastępuje Ministra w czasie jego nieobecności lub czasowej niemożności wykonywania przez niego obowiązków; w tych przypadkach, w szczególności:

a) koordynuje wykonywanie przez Podsekretarzy Stanu powierzonych im czynności,

b) podpisuje akty prawne kierowane do ogłoszenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej i Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" oraz Dzienniku Urzędowym Ministra Administracji i Cyfryzacji,

c) podpisuje pełnomocnictwa do reprezentowania Ministra przed Trybunałem Konstytucyjnym, Sądem Najwyższym, Naczelnym Sądem Administracyjnym, wojewódzkimi sądami administracyjnymi, sądami powszechnym oraz organami administracji publicznej;

2) sprawuje nadzór nad prowadzeniem spraw objętych działem administracji rządowej - administracja publiczna, z wyłączeniem spraw określonych w § 9 ust. 2a pkt 6-8;

3) sprawuje nadzór nad działalnością regionalnych izb obrachunkowych na podstawie kryterium zgodności z prawem;

4) sprawuje nadzór nad prowadzeniem spraw związanych z wykonywaniem zadań w zakresie realizacji Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego;

5) sprawuje nadzór nad prowadzeniem spraw związanych z wykonywaniem zdań w zakresie realizacji Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych;

6) koordynuje realizację zadań związanych z zagospodarowaniem mienia przejętego od wojsk Federacji Rosyjskiej;

7) sprawuje kontrolę nad przeprowadzaniem zbiórek publicznych;

8) wykonuje zdania, o których mowa w § 45 uchwały Nr 49 Rady Ministrów z dnia 19 marca 2002 r. -Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. Nr 13, poz. 221, z późn. zm.), w zakresie bieżącej koordynacji spraw parlamentarnych w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji;

9) sprawuje nadzór nad zgodnością przygotowywanych w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji projektów aktów prawnych z obowiązującym systemem prawnym oraz zasadami techniki prawodawczej;

10) podpisuje pisma kierujące dokumenty rządowe do uzgodnień międzyresortowych, a także do rozpatrzenia przez komitety Rady Ministrów oraz Radę Ministrów;

11) podpisuje stanowiska dotyczące dokumentów rządowych przedstawionych do uzgodnień międzyresortowych;

12) udziela pełnomocnictw do reprezentowania Ministra w pracach komisji sejmowych i senackich;

13) zapewnia prowadzenie spraw wynikających z nadzoru Ministra nad:

a) Głównym Geodetą Kraju,

b) Instytutem Geodezji i Kartografii,

c) Krajową Komisją Uwłaszczeniową;

14) wykonuje czynności kierownictwa wobec:

a) Departamentu Administracji Publicznej,

b) Departamentu Budżetu i Finansów, w zakresie realizacji zadań dysponenta części środków budżetu państwa,

c) Departamentu Prawnego,

d) Departamentu Współpracy z Jednostkami Samorządu Terytorialnego.";

3) § 7 otrzymuje brzmienie:

"§ 7. Spory kompetencyjne w sprawach wymienionych w § 3, 4 i 6 rozstrzyga Minister.";

4) w § 9:
a) w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"1. Z zastrzeżeniem § 3 pkt 1 zakresy czynności Podsekretarzy Stanu nie obejmują:",

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Z zastrzeżeniem § 3 pkt 1 Podsekretarze Stanu mogą wykonywać czynności, o których mowa w ust. 1, wyłącznie na podstawie odrębnego pisemnego upoważnienia Ministra.",

c) w ust. 2a dodaje się pkt 5 - 8 w brzmieniu:

"5) prowadzeniem spraw objętych działem administracji rządowej - wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne;

6) prowadzeniem spraw objętych działem administracji rządowej - administracja publiczna, w zakresie:

a) przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych i innych podobnych zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu powszechnemu,

b) usuwania skutków klęsk żywiołowych i innych podobnych zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu powszechnemu;

7) funkcjonowaniem systemu powiadamia ratunkowego;

8) wojewodami w zakresie zarządzania kryzysowego.",

d) w ust. 4 dodaje się pkt 10-12 w brzmieniu:

"10) Departament do spraw Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych;

11) Departament Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych

12) Departament Zarządzania Kryzysowego i Systemu Powiadamia Ratunkowego.".

§  2. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.