Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MSWiA.2013.56

| Akt jednorazowy
Wersja od: 26 lipca 2013 r.

DECYZJA Nr 116
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 17 lipca 2013 r.
zmieniająca decyzję w sprawie zakresu czynności członków Kierownictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz Dyrektora Generalnego Urzędu

Na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 ) postanawia się, co następuje:
§  1. W decyzji Nr 65 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 11 kwietnia 2013 r. w sprawie zakresu czynności członków Kierownictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz Dyrektora Generalnego Urzędu (Dz. Urz. Min. Spraw Wew. poz. 37) w § 9 w ust. 3 po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:

"3a) Biuro Komunikacji Społecznej;".

§  2. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.