Dziennik resortowy

Dz.Urz.MSWiA.2013.34

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 marca 2013 r.

DECYZJA Nr 37
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 1 marca 2013 r.
zmieniająca decyzję w sprawie zakresu czynności członków Kierownictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz Dyrektora Generalnego Urzędu

Na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) postanawia się, co następuje:
§  1. W decyzji Nr 6 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie zakresu czynności członków Kierownictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz Dyrektora Generalnego Urzędu (Dz. Urz. Min. Spraw Wew. Nr 1, poz. 5, z późn. zm.1) ) wprowadza się następujące zmiany:
1) uchyla się § 3;
2) w § 5 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) sprawuje nadzór nad wykonywaniem zadań przez:

a) Departament Budżetu,

b) Departament Kontroli, Skarg i Wniosków,

c) Departament Nadzoru,

d) Biuro Administracyjno-Finansowe, z zastrzeżeniem § 4 pkt 9 lit. d,

e) Biuro Kadr, Szkolenia i Organizacji.".

§  2. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Zmiany wymienionej decyzji zostały ogłoszone w Dz. Urz. Min. Spraw Wew. z 2012 r. poz. 4, 14 i 71.