Zm.: decyzja w sprawie zadań komórek organizacyjnych Komendy Głównej Policji w zakresie procedur związanych z wypełnianiem przez Komendę Główną Policji zadań, wynikających z udziału polskich organów administracji państwowej w procesie legislacyjnym Unii Europejskiej.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGP.2008.13.84

| Akt jednorazowy
Wersja od: 19 czerwca 2008 r.

DECYZJA Nr 397
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 19 czerwca 2008 r.
zmieniająca decyzję w sprawie zadań komórek organizacyjnych Komendy Głównej Policji w zakresie procedur związanych z wypełnianiem przez Komendę Główną Policji zadań, wynikających z udziału polskich organów administracji państwowej w procesie legislacyjnym Unii Europejskiej

Na podstawie § 6 zarządzenia nr 1144 Komendanta Głównego Policji z dnia 2 listopada 2004 r. w sprawie metod i form wykonywania w Policji zadań w zakresie legislacji, pomocy prawnej i informacji prawnej (Dz. Urz. KGP nr 21, poz. 131, z 2006 r. Nr 4, poz. 10 oraz z 2007 r. Nr 13, poz. 101) postanawia się, co następuje:
§  1.
W decyzji nr 562 Komendanta Głównego Policji z dnia 9 sierpnia 2007 r. w sprawie zadań komórek organizacyjnych Komendy Głównej Policji w zakresie procedur związanych z wypełnianiem przez Komendę Główną Policji zadań, wynikających z udziału polskich organów administracji państwowej w procesie legislacyjnym Unii Europejskiej (Dz. Urz. KGP Nr 15, poz. 122) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) biurze do spraw międzynarodowej współpracy policyjnej - należy przez to rozumieć komórkę organizacyjną KGP właściwą do spraw międzynarodowej pozaoperacyjnej współpracy policyjnej;";

2)
użyte w § 3, w § 11, w § 14, w § 16 w ust. 3 i 4, w § 18, w § 22 w ust. 1 w pkt 2, w § 23, w § 25 w ust. 1 w pkt 3, w § 27 w ust. 1 w pkt 2 w lit. b, w § 28 w ust. 1 w pkt 3, w § 35 w ust. 1, 3 i 4 w różnych przypadkach wyrazy "Gabinet KGP" zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami "biuro do spraw międzynarodowej współpracy policyjnej".
§  2.
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.