Zm.: decyzja w sprawie zabezpieczenia danych osobowych w Straży Granicznej. - OpenLEX

Zm.: decyzja w sprawie zabezpieczenia danych osobowych w Straży Granicznej.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGSG.2007.13.115

Akt jednorazowy
Wersja od: 11 grudnia 2007 r.

DECYZJA Nr 290
KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ
z dnia 11 grudnia 2007 r.
zmieniająca decyzję w sprawie zabezpieczenia danych osobowych w Straży Granicznej

Na podstawie art. 36 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 i Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 25, poz. 219 i Nr 33, poz. 285, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i Nr 711, oraz z 2007 r. Nr 165, poz. 1170 i Nr 176, poz. 1238) oraz § 3 ust. 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024), ustala się, co następuje:
§  1.
W decyzji Nr 3 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 10 stycznia 2005 r. w sprawie zabezpieczenia danych osobowych w Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG Nr 1, poz. 6, Nr 6, poz. 39 i Nr 9, poz. 63) w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Zadania administratora bezpieczeństwa informacji wykonuje, pisemnie upoważniony przez Komendanta Głównego Straży Granicznej, funkcjonariusz Biura Ochrony Informacji Niejawnych Komendy Głównej Straży Granicznej".

§  2.
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.