Dziennik resortowy

Dz.Urz.MON.2007.21.216

| Akt jednorazowy
Wersja od: 22 listopada 2007 r.

DECYZJA NR 501/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 2 listopada 2007 r.
zmieniająca decyzję w sprawie wykupu uprawnień dla żołnierzy i pracowników resortu obrony narodowej do przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w 2007 r.

Departament Spraw Socjalnych

Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w celu określenia zasad wykupu uprawnień dla żołnierzy i pracowników resortu obrony narodowej do przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego, ustala się, co następuje:

1. W decyzji Nr 529/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie wykupu uprawnień dla żołnierzy i pracowników resortu obrony narodowej do przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w 2007 r. (Dz. Urz. MON Nr 23, poz. 302), pkt 10 otrzymuje brzmienie:

"10. Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych przygotuje i przedstawi, w terminie do dnia 10 grudnia 2007 r., propozycje w zakresie wykupu uprawnień na rok 2008.".

2. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.