Dziennik resortowy

Dz.Urz.MON.2007.22.227

| Akt jednorazowy
Wersja od: 13 listopada 2007 r.

DECYZJA Nr 523/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 13 listopada 2007 r.
zmieniająca decyzję w sprawie wydatków reprezentacyjnych i okolicznościowych

Departament Budżetowy

Na podstawie § 1 pkt 13 lit. d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w celu określenia zasad gospodarowania środkami na wydatki reprezentacyjne i okolicznościowe w wojskowych jednostkach budżetowych i polskich kontyngentach wojskowych w misjach specjalnych Organizacji Narodów Zjednoczonych, państw sojuszniczych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego i Unii Europejskiej oraz centralnych organów administracji rządowej podległych Ministrowi Obrony Narodowej ustala się, co następuje:

1. W decyzji Nr 407/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie wydatków reprezentacyjnych i okolicznościowych (Dz. Urz. MON Nr 18, poz. 203, z 2005 r. Nr 16, poz. 154 i Nr 24, poz. 239, z 2006 r. Nr 11, poz. 130, Nr 15, poz. 190, Nr 22, poz. 277 i Nr 23, poz. 306 oraz z 2007 r. Nr 4, poz. 41, Nr 8, poz. 98 i Nr 16, poz. 168) wprowadza się następujące zmiany:
1) w załączniku do decyzji w pkt I poz. 25 ppkt 1 otrzymuje brzmienie:
1) Dowódca Jednostki Wojskowej Nr 2305 6)12)3.200
2) na końcu załącznika, pod tabelą, dodaje się przypis oznaczony cyfrą 12, w brzmieniu:

"12) Podwyższa się jednorazowo na 2007 r. limit o kwotę 1.600 zł.".

2. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.