Dziennik resortowy

Dz.Urz.KGSG.2012.52

| Akt jednorazowy
Wersja od: 19 września 2012 r.

DECYZJA Nr 156
KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ
z dnia 19 września 2012 r.
zmieniająca decyzję w sprawie wydatków na dodatki funkcyjne i dodatki służbowe funkcjonariuszy pełniących służbę w oddziałach Straży Granicznej, Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej i Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych

W związku art. 162 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.1) ) oraz § 7 i § 8 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 lutego 2008 r. w sprawie uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej (Dz. U. Nr 24 poz. 148 oraz z 2009 r. Nr 24, poz. 150) ustala się, co następuje:
§  1. W decyzji nr 149 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie wydatków na dodatki funkcyjne i dodatki służbowe funkcjonariuszy pełniących służbę w oddziałach Straży Granicznej, Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej i Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG Nr 8, poz. 38 oraz z 2011 r. Nr 6, poz. 27) po § 5 dodaje się § 5a w brzmieniu:

"§ 5a. Stawkę kwotową, o której mowa w § 1 ust. 3, w okresie od dnia 1 września 2012 r. do dnia 30 listopada 2012 r. ustala się dla:

1) Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej w wysokości 47 zł;

2) Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w wysokości 42 zł;

3) Karpackiego Oddziału Straży Granicznej, Śląskiego Oddziału Straży Granicznej, Sudeckiego Oddziału Straży Granicznej, Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej i Morskiego Oddziału Straży Granicznej w wysokości 49 zł;

4) Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej w wysokości 52 zł;

5) Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej, Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej i Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w wysokości 56 zł;

6) Warmińsko - Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w wysokości 56 zł, w tym dla Centrum Szkolenia Straży Granicznej w wysokości 47 zł.".

§  2. Rozliczenia różnicy naliczenia limitu wydatków na dodatki funkcyjne i służbowe funkcjonariuszy pełniących służbę w oddziałach Straży Granicznej, Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej i Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej, wynikającej z ustalenia stawki kwotowej, w wysokości, o której mowa w § 1, za wrzesień 2012 r. dokonuje się w ostatnim kwartale bieżącego roku.
§  3. Przepis § 1 stosuje się od dnia 1 września 2012 r.
§  4. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1758 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r., Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707.