Zm.: decyzja w sprawie wprowadzenia zasad finansowania programów operacyjnych w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MKiDN.2006.3.21

Akt jednorazowy
Wersja od: 6 kwietnia 2006 r.

DECYZJA NR 8
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
z dnia 6 kwietnia 2006 r.
zmieniająca decyzję w sprawie wprowadzenia zasad finansowania programów operacyjnych w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Dążąc do wprowadzenia jednolitych zasad postępowania w wykonywaniu rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 1 września 2005 r. w sprawie zakresu zadań objętych mecenatem państwa, szczegółowego trybu składania wniosków o udzielenie dotacji oraz trybu przekazywania i rozliczania udzielonych dotacji (Dz. U. Nr 177, poz. 1474 oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 72), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2005 r. w sprawie zakresu zadań objętych mecenatem państwa wykonywanych przez samorządowe instytucje filmowe i instytucje kultury oraz udzielania dotacji na te zadania (Dz. U. Nr 74, poz. 646 oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 68), rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 6 czerwca 2005 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Dz. U. Nr 112, poz. 940 oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 73) oraz rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 28 stycznia 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań z zakresu kultury, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków z Funduszu Promocji Kultury (Dz. U. Nr 24, poz. 200) zarządza się, co następuje:
§  1.
W decyzji nr 4 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2006 r. w sprawie wprowadzenia zasad finansowania programów operacyjnych w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego załącznik nr 1 do zasad otrzymuje brzmienie określone w niniejszej decyzji.
§  2.
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZAŁĄCZNIK  Nr 1

WYKAZ

programów i priorytetów oraz instytucji zarządzających
Lp.Nazwa programu operacyjnegoNazwa priorytetuNazwa departamentu/instytucji zarządzającej
1Promocja twórczościWspieranie wydarzeń artystycznych w PolsceDepartament Sztuki i Promocji Twórczości
StypendiaNarodowe Centrum Kultury
Staże i praktykiNarodowe Centrum Kultury
2Rozwój infrastruktury kultury i szkół artystycznychDepartament Szkolnictwa Artystycznego
3Edukacja kulturalna i upowszechnianie kulturyEdukacja kulturalna i kształcenie kadr kulturyDepartament Sztuki i Promocji Twórczości
Ochrona dziedzictwa kultury ludowejDepartament Sztuki i Promocji Twórczości
4Fryderyk ChopinNarodowy Instytut F. Chopina
5Rozwój inicjatyw lokalnychNarodowe Centrum Kultury
6Promocja polskiej kultury za granicąDepartament Współpracy Międzynarodowej
7Promocja czytelnictwaRozwój księgozbiorów bibliotekBiblioteka Narodowa
Rozwój sektora książki i promocja czytelnictwaInstytut Książki
Rozwój czasopism kulturalnychBiblioteka Narodowa
8Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa NarodowegoDepartament Strategii Kultury i Spraw Europejskich
9Patriotyzm jutraNarodowe Centrum Kultury
10Znaki czasuNarodowe Centrum Kultury
11Dziedzictwo kulturoweRewaloryzacja zabytków nieruchomych i ruchomychDepartament Ochrony Zabytków
Rozwój instytucji muzealnychDepartament Dziedzictwa Narodowego
Ochrona dziedzictwa narodowego poza granicami krajuDepartament ds. Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za granicą
Ochrona zabytków archeologicznychDepartament Ochrony Zabytków