Dziennik resortowy

Dz.Urz.KGSG.2013.2

| Akt jednorazowy
Wersja od: 9 stycznia 2013 r.

DECYZJA Nr 5
KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ
z dnia 9 stycznia 2013 r.
zmieniająca decyzję w sprawie wprowadzenia w Komendzie Głównej Straży Granicznej Wewnętrznej Procedury Antymobbingowej

W związku z art. 943 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.1) ) oraz art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2011 r. Nr 116, poz. 675, z późn. zm.2) ) ustala się, co następuje:
§  1. W decyzji Nr 104 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie wprowadzenia w Komendzie Głównej Straży Granicznej Wewnętrznej Procedury Antymobbingowej (Dz. Urz. KGSG poz. 37) w § 2 po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

"4. Do funkcjonariuszy Straży Granicznej przeniesionych albo delegowanych do pełnienia służby w Komendzie Głównej Straży Granicznej przepis ust. 1-3 stosuje się odpowiednio.".

§  2.
1. Kierownicy komórek organizacyjnych Komendy Głównej Straży Granicznej, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie decyzji, zapoznają z Wewnętrzną Procedurą Antymobbingową funkcjonariuszy Straży Granicznej przeniesionych albo delegowanych do pełnienia służby w Komendzie Głównej Straży Granicznej po dniu 19 czerwca 2012 r., wykonujących w dniu wejścia w życie niniejszej decyzji obowiązki służbowe w Komendzie Głównej Straży Granicznej.
2. Fakt zapoznania się z Wewnętrzną Procedurą Antymobbingową funkcjonariusz Straży Granicznej, o którym mowa w ust. 1, potwierdza składając oświadczenie, którego wzór określa załącznik nr 2 do decyzji, o której mowa w § 1.
3. Oświadczenia potwierdzające zapoznanie się z Wewnętrzną Procedurą Antymobbingową, złożone przez funkcjonariuszy Straży Granicznej, o których mowa w ust. 1, są przekazywane do Biura Kadr i Szkolenia Komendy Głównej Straży Granicznej, celem włączenia do akt osobowych.
§  3. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1354, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1805, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 166, poz. 1608 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252 i Nr 240, poz. 2407, z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 68, poz. 610, Nr 86, poz. 732 i Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 133, poz. 935, Nr 217, poz. 1587 i Nr 221, poz. 1615, z 2007 r. Nr 64, poz. 426, Nr 89, poz. 589, Nr 176, poz. 1239, Nr 181, poz. 1288 i Nr 225, poz. 1672, z 2008 r. Nr 93, poz. 586, Nr 116, poz. 740, Nr 223, poz. 1460 i Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 56, poz. 458, Nr 58, poz. 485, Nr 98, poz. 817, Nr 99, poz. 825, Nr 115, poz. 958, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1704, z 2010 r. Nr 105, poz. 655, Nr 135, poz. 912, Nr 182, poz. 1228, Nr 224, poz. 1459, Nr 249, poz. 1655 i Nr 254, poz. 1700, z 2011 r. Nr 36, poz. 181, Nr 63, poz. 322, Nr 80, poz. 432, Nr 144, poz. 855, Nr 149, poz. 887, Nr 232, poz. 1378 oraz z 2012 r. poz. 908 i 1110.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 117, poz. 677, Nr 170, poz. 1015, Nr 171, poz. 1016 i Nr 230, poz. 1371 oraz z 2012 r. poz. 627, 664, 769 i 951.