Zm.: decyzja w sprawie wprowadzenia "Regulaminu systemowej aukcji internetowej w aplikacji "e-drewno" oraz aukcji internetowej w aplikacji "e-drewno" na 2010 rok" (znak: OM-906-1-105/2010).

Dzienniki resortowe

B.I.LP.2010.8/9.87

| Akt jednorazowy
Wersja od: 24 czerwca 2010 r.

DECYZJA Nr 58
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 24 czerwca 2010 r.
w sprawie zmiany Decyzji nr 9 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie wprowadzenia "Regulaminu systemowej aukcji internetowej w aplikacji »e-drewno« oraz aukcji internetowej w aplikacji »e-drewno« na 2010 rok" (znak: OM-906-1-105/2010)

OM-906-1-231/2010

Na podstawie § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe1 - w wykonaniu zadania Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, określonego w § 8 ust. 1 pkt 5 Statutu oraz Zarządzenia nr 69 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 14 października 2009 roku w sprawie sprzedaży drewna w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe (znak: OM-906-1-395/09), zał. nr 1, § 6 ust. 1, postanawiam, co następuje:

§  1.
W Decyzji nr 9 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu systemowej aukcji internetowej w aplikacji "e-drewno" oraz aukcji internetowej w aplikacji "e-drewno" na 2010 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Tabelę nr 1 "Klasyfikacja grup handlowo-gatunkowych" Regulaminu internetowych przetargów ograniczonych w PL-D oraz do Regulaminu systemowej aukcji internetowej w aplikacji "e-drewno" oraz aukcji internetowej w aplikacji "e-drewno", stanowiącą załącznik do decyzji nr 9, uzupełnia się o dwie nowe, następujące grupy handlowo-gatunkowe:

Nazwa grupy

handlowo-gatunkowej

Klasa, grupa jakości.

Symbol

Drobnica gałęziowo-chrustowa na zrębki energetyczneM2 Z
BalotyM2 BE

2. Grupy handlowe "Drobnica gałęziowo-chrustowa na zrębki energetyczne" oraz "Baloty" mają zastosowanie w aukcji internetowej w aplikacji "e-drewno".

§  2.
Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia wprowadzenia modyfikacji oprogramowania na serwerze produkcyjnym serwisu "e-drewno" pod adresem https://www.e-drewno.pl. O terminie wprowadzenia zmiany wszyscy użytkownicy aplikacji "e-drewno" zostaną powiadomieni drogą elektroniczną co najmniej 7 dni przed jej wprowadzeniem.