Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2013.371

| Akt jednorazowy
Wersja od: 23 grudnia 2013 r.

DECYZJA Nr 415/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 23 grudnia 2013 r.
zmieniająca decyzję w sprawie wprowadzenia Regulaminu obejmowania patronatu honorowego przez Ministra Obrony Narodowej lub jego uczestnictwa w komitecie honorowym

Departament Wychowania i Promocji Obronności

Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), ustala się, co następuje:

1. W decyzji Nr 205/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 lipca 2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu obejmowania patronatu honorowego przez Ministra Obrony Narodowej lub jego uczestnictwa w komitecie honorowym (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 269) wprowadza się następujące zmiany:
1) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Odpowiedzialny za realizację decyzji jest dyrektor departamentu właściwego do spraw promocji obronności";

2) załącznik "Regulamin obejmowania patronatu honorowego przez Ministra Obrony Narodowej lub jego uczestnictwa w komitecie honorowym" otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej decyzji.
2. Decyzja wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

ZAŁĄCZNIK

Regulamin obejmowania patronatu honorowego przez Ministra Obrony Narodowej lub jego uczestnictwa w komitecie honorowym

Rozdział  1

Zasady ogólne

§  1. Patronat honorowy Ministra Obrony Narodowej, zwanego dalej "Ministrem", lub jego uczestnictwo w komitecie honorowym są wyróżnieniami, zwanymi dalej "wyróżnieniami", przyznawanymi najważniejszym przedsięwzięciom bezpośrednio związanym z obronnością państwa i funkcjonowaniem Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, zwanych dalej "Siłami Zbrojnymi", które kreują pozytywny wizerunek Ministra oraz Sił Zbrojnych.
§  2.
1. Minister może powierzyć objęcie wyróżnieniem danego przedsięwzięcia, w zależności od jego merytorycznego zakresu czynności, zakresu działania lub obowiązków, rangi lub zasięgu terytorialnego:
1) Sekretarzowi Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej;
2) Szefowi Sztabu Generalnego Wojska Polskiego;
3) podsekretarzowi stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej;
4) dyrektorowi departamentu, szefowi zarządu lub biura w Ministerstwie Obrony Narodowej;
5) Dowódcy Generalnemu Rodzajów Sił Zbrojnych;
6) Dowódcy Operacyjnemu Rodzajów Sił Zbrojnych;
7) Komendantowi Głównemu Żandarmerii Wojskowej;
8) Dowódcy Sił Specjalnych;
9) Dowódcy Garnizonu Warszawa;
10) szefowi inspektoratu;
11) dowódcy dywizji lub brygady (równorzędnego związku taktycznego);
12) rektorowi - komendantowi uczelni wojskowej;
13) Szefowi Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego.
2. Powierzenie objęcia wyróżnieniem danego przedsięwzięcia osobom, o których mowa w ust. 1, procedowane jest przez Sekretarza Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej.
§  3. Objęcie wyróżnieniem przedsięwzięcia nie oznacza zgody w zakresie wsparcia finansowego lub organizacyjnego przez resort obrony narodowej, ani osobistego udziału Ministra lub osób, o których mowa w § 2 ust. 1, w jego realizacji.
§  4. Udział żołnierzy, wojskowej asysty honorowej lub orkiestry wojskowej w przedsięwzięciu jest możliwy i realizowany zgodnie z odrębnymi przepisami.
§  5.
1. Minister nie obejmuje wyróżnieniami przedsięwzięć:
1) dotyczących działalności instytucji, budowy obiektów, produkcji filmowych oraz innych przedsięwzięć o charakterze twórczym lub artystycznym, znajdujących się w fazie przygotowawczej;
2) organizowanych przez podmiot, posiadający nieuregulowane należności wobec Skarbu Państwa, w tym z tytułu udzielonych dotacji celowych uzyskanych na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.) lub jest w sporze sądowym w zakresie przedmiotowych należności.
2. Przyznawanie wyróżnień ma charakter indywidualny i dotyczy pojedynczego przedsięwzięcia, nawet w przypadku posiadania przez nie charakteru cyklicznego (stałego).
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Minister może objąć wyróżnieniem przedsięwzięcia, o których mowa w ust. 1 i 2.

Rozdział  2

Procedura obejmowania wyróżnieniem

§  6.
1. Rozpatrzenie objęcia wyróżnieniem odbywa się na podstawie wniosku skierowanego do Ministra, za pośrednictwem dyrektora departamentu właściwego do spraw promocji obronności, złożonego najpóźniej na 60 dni przez planowanym terminem przeprowadzenia przedsięwzięcia. Wzór wniosku, stanowi załącznik Nr 1 do Regulaminu.
2. Wniosek przesłany w terminie krótszym niż 60 dni pozostawia się bez rozpoznania. Za datę przesłania uznaje się datę jego wpływu do Ministerstwa Obrony Narodowej.
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach można rozpatrzyć wniosek, który wpłynął bez zachowania terminu, o którym mowa w ust. 1.
§  7.
1. Do wniosku, o którym mowa w § 6 ust. 1, dołącza się:
1) program (harmonogram) przedsięwzięcia;
2) tematykę wystąpień, listę prelegentów (referentów) oraz listę instytucji wspierających przedsięwzięcie merytorycznie - w przypadku przedsięwzięć o charakterze naukowym lub opiniotwórczym;
3) zgody i zezwolenia na budowę - w przypadku przedsięwzięć o charakterze uroczystego odsłonięcia obiektu (np. pomnika, tablicy pamiątkowej);
4) listę i krótką informację o współorganizatorach i sponsorach przedsięwzięcia - jeżeli tacy występują;
5) listę planowanych i potwierdzonych patronów honorowych oraz uczestników komitetu honorowego przedsięwzięcia - jeżeli tacy występują;
6) informację o innych osobach fizycznych i prawnych, których nazwy (nazwiska) lub logotypy będą publikowane i promowane w związku z przedsięwzięciem - jeżeli tacy występują;
7) dokumenty potwierdzające rodzaj pomocy udzielonej przez dyrektora (szefa) komórki lub jednostki organizacyjnej podległej Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanej - w przypadku, jeśli w przedsięwzięcie zaangażowani są żołnierze lub sprzęt wojskowy;
8) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego;
9) aktualny odpis z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej - w przypadku nie przedstawia załącznika, o którym mowa w pkt 8.
2. Wzór wniosku, o którym mowa w § 6 ust. 1, dyrektor departamentu właściwego do spraw promocji obronności, zamieszcza na stronie internetowej www.wojsko-polskie.pl.
§  8. Wnioski wraz z załącznikami powinny być kierowane w formie listownej na adres departamentu właściwego do spraw promocji obronności lub skanu przekazanego w formie elektronicznej na adres: patronaty@mon.gov.pl.
§  9.
1. Dyrektor departamentu właściwego do spraw promocji obronności może zwrócić się do wnioskodawcy o uzupełnienie złożonego wniosku lub przekazanie wyjaśnień do złożonych dokumentów, w tym także przedstawić wynikające z regulaminu warunki, po spełnieniu których możliwe będzie przyznanie wyróżnienia.
2. Dyrektor departamentu właściwego do spraw promocji obronności może zwrócić się o wydanie merytorycznej opinii do dyrektora (szefa) właściwej komórki lub jednostki organizacyjnej podległej Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanej w sprawie zasadności objęcia wyróżnieniem danego przedsięwzięcia.
§  10.
1. Dyrektor departamentu właściwego do spraw promocji obronności, po zakończeniu procedowania wniosku, przedstawia do akceptacji Ministra rekomendację co do zasadności objęcia wyróżnieniem danego przedsięwzięcia.
2. Rekomendację, o której mowa w ust 1, na wniosek dyrektora departamentu właściwego do spraw promocji obronności, podpisuje Sekretarz Stanu.
3. Informacja o przyznaniu lub nie przyznaniu wyróżnienia jest udzielana wnioskodawcy w formie pisemnej, w terminie 30 dni od daty przesłania lub uzupełnienia wniosku.
4. Odmowa przyznania wyróżnienia jest ostateczna. Wnioskodawcy nie przysługuje odwołanie w tej sprawie.
§  11.
1. Informacje na temat wyróżnień można uzyskać drogą elektroniczną pod adresem: patronaty@mon.gov.pl.
2. Informacja o wyróżnieniu oraz dotycząca przedsięwzięcia objętego wyróżnieniem może zostać opublikowana na stronie www.wojsko-polskie.pl i na portalach społecznościowych resortu obrony narodowej.

Rozdział  3

Warunki związane z realizacją wyróżnienia

§  12.
1. Organizator przedsięwzięcia zamieszcza we wszystkich materiałach promocyjnych i informacyjnych oraz na stronach internetowych związanych z realizacją przedsięwzięcia:
1) informację o objęciu wyróżnieniem danego przedsięwzięcia;
2) znak Sił Zbrojnych będący orłem Ministerstwa Obrony Narodowej;
3) znak promocyjny Wojska Polskiego.
2. O uzyskanie znaków, o których mowa w ust. 1, organizator przedsięwzięcia występuje drogą elektroniczną na adres: patronaty@mon.gov.pl, podając nazwę, termin, miejsce oraz organizatora przedsięwzięcia.
3. Organizator przedsięwzięcia na stronach internetowych przedsięwzięcia umieszcza link do strony internetowej www.wojsko-polskie.pl w postaci aktywnego logotypu serwisu.
4. Wzory znaków, o których mowa w ust. 1, określone są odpowiednio w załączniku Nr 1 i załączniku Nr 19 do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 82, poz. 689).
5. W czasie trwania przedsięwzięcia, w miejscu jego zorganizowania, organizator przedsięwzięcia umieszcza znaki, o których mowa w ust. 1, w taki sposób, aby były one widoczne dla wszystkich uczestników przedsięwzięcia.
6. Organizator przedsięwzięcia ma prawo posługiwania się informacją o objęciu wyróżnieniem przedsięwzięcia, po otrzymaniu pozytywnej odpowiedzi udzielonej przez Ministerstwo Obrony Narodowej.
7. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 i 3, lub wykorzystania znaków, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3 niezgodnie z postanowieniami niniejszej decyzji, kolejny wniosek organizatora przedsięwzięcia o objęcie wyróżnieniem tego przedsięwzięcia pozostawia się bez rozpoznania.
§  13.
1. Organizator przedsięwzięcia objętego wyróżnieniem składa sprawozdanie z przebiegu przedsięwzięcia w terminie do 30 dni od dnia jego zakończenia w formie listownej na adres departamentu właściwego do spraw promocji obronności lub w formie skanu przekazanego na adres: patronaty@mon.gov.pl.
2. Wzór sprawozdania stanowi załącznik Nr 2 do Regulaminu. Jest on dostępny na stronie internetowej www.wojsko-polskie.pl.
3. Do sprawozdania z przebiegu przedsięwzięcia, przesłanego drogą elektroniczną może być załączona:
1) informacja prasowa;
2) maksymalnie 5 fotografii (o rozmiarach 800 x 600 pikseli);
3) informacja o współpracy z Wojskiem Polskim przy realizacji przedsięwzięcia;
4) link do strony internetowej przedsięwzięcia.
4. Wybrane materiały mogą zostać opublikowane na stronie www.wojsko-polskie.pl oraz na portalach społecznościowych resortu obrony narodowej.
5. W przypadku, gdy organizator przedsięwzięcia nie prześle sprawozdania w formie pisemnej lub w formie elektronicznej, w terminie, o którym mowa w ust 1, bez podania istotnej przyczyny opóźnienia, jego kolejny wniosek o objęcie wyróżnieniem przedsięwzięcia pozostawia się bez rozpoznania.

Rozdział  4

Odebranie wyróżnienia

§  14.
1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach (np. naruszenia pozytywnego wizerunku Ministra, Ministerstwa Obrony Narodowej, Sił Zbrojnych) Minister może cofnąć wyróżnienie danego przedsięwzięcia, o czym organizator przedsięwzięcia zostanie niezwłocznie poinformowany na piśmie.
2. Cofnięcie objęcia wyróżnieniem przedsięwzięcia jest ostateczne. Organizatorowi przedsięwzięcia nie przysługuje odwołanie w tej sprawie.
3. W przypadku cofnięcia objęcia wyróżnieniem przedsięwzięcia, każdy kolejny wniosek organizatora o objęcie patronatu honorowego przez Ministra lub jego uczestnictwa w komitecie honorowym, złożony w ciągu roku od dnia cofnięcia wyróżnienia, pozostawia się bez rozpoznania.
§  15.
1. Cofnięcie objęcia wyróżnieniem danego przedsięwzięcia nakłada na organizatora przedsięwzięcia obowiązek usunięcia informacji o tym wyróżnieniu oraz usunięcia znaków, o których mowa w § 12 ust. 1, ze wszystkich materiałów promocyjnych i informacyjnych związanych z przedsięwzięciem.
2. Organizator przedsięwzięcia jest zobowiązany do informowania niezwłocznie na piśmie dyrektora departamentu właściwego do spraw promocji obronności, o podjętych działaniach, o których mowa w ust 1.

Załącznik Nr  1

WZÓR

..............................................................................

(Nazwa organizatora przedsięwzięcia)

Adres: ....................................................................

..............................................................................

tel./fax: ...................................................................

e-mail: ....................................................................

MINISTER OBRONY NARODOWEJ

za pośrednictwem

DYREKTORA DEPARTAMENTU

WŁAŚCIWEGO DO SPRAW PROMOCJI

OBRONNOŚCI

al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa

WNIOSEK

O OBJĘCIE PATRONATU HONOROWEGO PRZEZ MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

O UCZESTNICTWO MINISTRA OBRONY NARODOWEJ W KOMITECIE HONOROWYM*

* Właściwe zaznaczyć

I.

 PRZEDSIĘWZIĘCIE

1. Nazwa przedsięwzięcia:

....................................................................................................................................

2. Termin i miejsce przedsięwzięcia:

....................................................................................................................................

3. Cele przedsięwzięcia/oczekiwane rezultaty:

....................................................................................................................................

4. Opis przedsięwzięcia oraz informacje o ewentualnych, wcześniejszych inicjatywach organizatora związanych z zakresem działań i kompetencji Ministra Obrony Narodowej.

....................................................................................................................................

5. Zasięg przedsięwzięcia (międzynarodowy, ogólnopolski, wojewódzki, lokalny, resortowy):

....................................................................................................................................

6. Przewidywana liczba uczestników:

....................................................................................................................................

7. Źródła finansowania przedsięwzięcia:

....................................................................................................................................

8. Załączniki:

1) program/harmonogram przedsięwzięcia;

2) tematyka wystąpień, lista prelegentów/referentów oraz lista instytucji wspierających przedsięwzięcie merytorycznie - w przypadku przedsięwzięć o charakterze naukowym lub opiniotwórczym;

3) Zgody i zezwolenia na budowę - w przypadku przedsięwzięć o charakterze uroczystego odsłonięcia obiektu (np. pomnika, tablicy pamiątkowej);

4) Lista i krótka informacja o współorganizatorach i sponsorach przedsięwzięcia - jeżeli tacy występują;

5) Lista planowanych i potwierdzonych patronów honorowych oraz uczestników komitetu honorowego przedsięwzięcia - jeżeli tacy występują;

6) Informacje o innych osobach fizycznych i prawnych, których nazwy (nazwiska) lub logotypy będą publikowane i promowane w związku z przedsięwzięciem - jeżeli tacy występują;

7) Dokumenty potwierdzające rodzaj pomocy udzielonej przez dyrektora /szefa/ komórki lub jednostki organizacyjnej podległej Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanej - w przypadku, jeśli w przedsięwzięcie zaangażowani są żołnierze lub sprzęt wojskowy;

II.

 ORGANIZATOR

1. Informacja o formie własności (np.: prywatna, publiczna, itp.) oraz formie prawnej (fundacja, stowarzyszenie, działalność gospodarcza, spółka, inne - jakie?):

....................................................................................................................................

2. Charakterystyka organizatora (np. zakres działalności, misja, osiągnięcia):

....................................................................................................................................

3. Czy organizator planuje osiągnięcie zysku finansowego z przedsięwzięcia? Jeśli tak, to w jaki sposób?

....................................................................................................................................

4. Czy organizator korzystał w ciągu ostatnich 3 lat z dotacji Ministerstwa Obrony Narodowej? Jeśli tak, należy wpisać nazwę zadania publicznego oraz rok, w których dotacja została przyznana.

....................................................................................................................................

5. Czy organizator posiada nieuregulowane należności wobec Skarbu Państwa lub jest w sporze sądowych ze Skarbem Państwa? Jeśli tak proszę o podanie przedmiotu i zakresu należności lub przedmiotu sporu.

....................................................................................................................................

6. Osoba odpowiedzialna za organizację przedsięwzięcia i kontakty z Ministerstwem Obrony Narodowej (imię i nazwisko, telefon, fax., e-mail):

....................................................................................................................................

7. Załączniki:

1) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego;

2) aktualny odpis z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej - w przypadku nie przedstawia załącznika określonego z ppkt 1".

III.

 OŚWIADCZENIA

1. W związku z przedsięwzięciem nie będą prowadzone żadne działania o charakterze promocji konkretnych produktów, usług czy firm, w szczególności w takiej formie, która mogłaby sugerować ich poparcie przez Ministra lub resort obrony narodowej.

2. Oświadczam, że przedsięwzięcie nie ma charakteru lobbingowego.

3. Informuję że zapoznałam/em się z "Regulaminem obejmowania patronatu honorowego przez Ministra lub jego uczestnictwa w komitecie honorowym", stanowiącym załącznik do decyzji Nr ........./MON z dnia .................. 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu obejmowania patronatu honorowego przez Ministra Obrony Narodowej lub jego uczestnictwa w komitecie honorowym i w pełni akceptuję jego postanowienia.

........................................ ..............................................................

/data i miejsce/ /czytelny podpis i pieczęć

organizatora przedsięwzięcia/

Załącznik Nr  2

WZÓR

..............................................................................

(Nazwa organizatora przedsięwzięcia)

Adres: ....................................................................

..............................................................................

tel./fax: ...................................................................

e-mail: ....................................................................

MINISTER OBRONY NARODOWEJ

za pośrednictwem

DYREKTORA DEPARTAMENTU

WŁAŚCIWEGO DO SPRAW PROMOCJI

OBRONNOŚCI

al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa

SPRAWOZDANIE

Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA OBJĘTEGO WYRÓŻNIENIEM:

PATRONAT HONOROWY

UCZESTNICTWO W KOMITECIE HONOROWYM*

* Właściwe zaznaczyć

1. Opis przedsięwzięcia (nazwa, termin, miejsce, przebieg):

....................................................................................................................................

3. Formy promocji obronności zastosowane podczas realizacji przedsięwzięcia:

....................................................................................................................................

4. Liczba osób uczestniczących w przedsięwzięciu

....................................................................................................................................

5. Rodzaj współpracy z Wojskiem Polskim przy realizacji przedsięwzięcia:

....................................................................................................................................

6. Lista współorganizatorów, patronów honorowych, członków komitetu honorowego, sponsorów oraz lista innych osób prawnych i fizycznych, których nazwy (nazwiska) lub logo były publikowane w związku z przedsięwzięciem.

........................................ ..............................................................

/data i miejsce/ /czytelny podpis i pieczęć

organizatora przedsięwzięcia/