Dziennik resortowy

Dz.Urz.MON.2012.379

| Akt jednorazowy
Wersja od: 3 października 2012 r.

DECYZJA Nr 306/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 1 października 2012 r.
zmieniająca decyzję w sprawie wprowadzenia Odznaki Honorowej i Medalu Pamiątkowego Kustosza Tradycji, Chwały i Sławy Oręża Polskiego

Departament Wychowania i Promocji Obronności

Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), postanawia się, co następuje:

1. W decyzji Nr 381/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 września 2006 r. w sprawie wprowadzenia Odznaki Honorowej i Medalu Pamiątkowego Kustosza Tradycji, Chwały i Sławy Oręża Polskiego (Dz. Urz. MON Nr 18, poz. 240 oraz z 2010 r. Nr 11, poz. 120), wprowadza się następujące zmiany:
1) po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu:

"4a. Zatwierdza się wzór wniosku o nadanie odznaki, stanowiący załącznik Nr 5 do decyzji.";

2) załącznik Nr 3 do decyzji otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej decyzji;
3) dodaje się załącznik Nr 5 do decyzji w brzmieniu określonym w załączniku Nr 2 do niniejszej decyzji.
2. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

Regulamin Nadawania Odznaki Honorowej i Medalu Pamiątkowego Kustosza Tradycji, Chwały i Stawy Oręża Polskiego

1. Celem wprowadzenia odznaki i medalu jest uhonorowanie osób fizycznych i prawnych, a także jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej za:

1) działalność związaną z procesem upowszechniania i kultywowania chlubnych tradycji oręża polskiego;

2) popularyzowanie tradycji orężnych Wojska Polskiego, jego funkcji wychowawczych

i patriotycznych;

3) współpracę z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami resortu obrony narodowej w dziedzinie upowszechniania historii i tradycji oręża polskiego;

4) inicjowanie działalności związanej z tradycjami orężnymi w środowiskach cywilnych

i wojskowych oraz w środkach masowego przekazu, w kraju i za granicą;

5) organizowanie uroczystości patriotyczno-wojskowych w Polsce i na świecie;

6) opracowanie wydawnictw związanych z historią Wojska Polskiego;

7) działalność związaną z ochroną zabytków o charakterze militarnym, miejsc pamięci, symboli narodowych i wojskowych oraz popularyzację dzieł sztuki plastycznej, filmowej, muzycznej i teatralnej o tematyce wojskowej;

8) działalność związaną z gromadzeniem i eksponowaniem znaków Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz materiałów związanych z historią polskiego oręża w instytucjach cywilnych.

2. Z wnioskiem w sprawie nadania odznaki i medalu mogą występować do Ministra Obrony Narodowej dowódcy, komendanci jednostek wojskowych oraz szefowie

i dyrektorzy instytucji cywilnych i wojskowych za pośrednictwem Dyrektora Departamentu Wychowania i Promocji Obronności, z zachowaniem, w przypadku środowiska wojskowego, drogi służbowej.

3. Decyzję o nadaniu odznaki lub medalu podejmuje Minister Obrony Narodowej w oparciu o wniosek i opinię Komisji do Spraw Odznaki Honorowej i Medalu Pamiątkowego Kustosza Tradycji, Chwały i Sławy Oręża Polskiego, zwaną dalej "komisją".
4. W skład komisji wchodzą:

1) przewodniczący: Zastępca Dyrektora Departamentu Wychowania i Promocji Obronności;

2) zastępca przewodniczącego: Dyrektor Centralnego Archiwum Wojskowego;

3) zastępca przewodniczącego: Zastępca Szefa Oddziału Edukacji Obywatelskiej i Ceremoniału Wojskowego Departamentu Wychowania i Promocji Obronności;

4) sekretarz: starszy specjalista w Oddziale Edukacji Obywatelskiej i Ceremoniału Wojskowego Departamentu Wychowania i Promocji Obronności;

5) członkowie:

a) przedstawiciel Sztabu Generalnego Wojska Polskiego,

b) przedstawiciel Konwentu Dziekanów Korpusu Oficerów Zawodowych Wojska Polskiego,

c) przedstawiciel Wojskowego Centrum Edukacji Obywatelskiej,

d) przedstawiciel Muzeum Wojska Polskiego,

e) przedstawiciel Muzeum Narodowego w Warszawie, za zgodą Dyrektora Muzeum Narodowego w Warszawie,

f) przedstawiciel Dowództwa Wojsk Lądowych,

g) przedstawiciel Dowództwa Sił Powietrznych,

h) przedstawiciel Dowództwa Marynarki Wojennej,

i) przedstawiciel Dowództwa Wojsk Specjalnych.

5. Kadencja członków komisji trwa trzy lata.
6. Decyzję w sprawie opinii i wniosku o przyznanie kandydatowi odznaki i medalu komisja podejmuje większością głosów w obecności 2/3 jej członków.
7. Posiedzenie komisji odbywa się co najmniej raz na kwartał oraz w terminach wyznaczonych przez przewodniczącego komisji.
8. Wyróżnieni przez Ministra Obrony Narodowej otrzymują odznakę i medal wraz z legitymacją potwierdzającą ich nadanie.
9. Medale mają numerację i wygrawerowane dane osoby lub instytucji wyróżnionej.
10. Ewidencję odznak i medali prowadzi sekretarz komisji.
11. Posiadaczom odznaki i medalu nie przysługują żadne prawa ani przywileje z tytułu ich posiadania.
12. Odznakę nosi się na mundurze wojskowym zgodnie z przepisami obowiązującymi żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej lub w lewej klapie marynarki ubioru cywilnego.
13. Odznakę i medal wręcza Minister Obrony Narodowej lub osoba przez niego upoważniona.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

Wzór wniosku o nadanie Odznaki Honorowej i Medalu Pamiątkowego Kustosza Tradycji, Chwały i Sławy Oręża Polskiego

Nazwisko, imię i stopień kandydata
....................................................................................
Miejsce służby/pracy
....................................................................................
....................................................................................
Uzasadnienie wniosku
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Wnoszę o nadanie Odznaki Honorowej i Medalu Pamiątkowego Kustosza tradycji, Chwały i Sławy Oręża Polskiego
(pieczęć)
..............................................................
(miejscowość i data)(podpis dowódcy, komendanta, szefa, dyrektora)