Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGPSP.2007.1.22

| Akt jednorazowy
Wersja od: 18 maja 2007 r.

Decyzja Nr 26
Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej
z dnia 18 maja 2007 r.
zmieniająca decyzję w sprawie wprowadzenia "Instrukcji obiegu dokumentów księgowych (dowodów księgowych) w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej"

Na podstawie art. 4 ust. 5 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.1)), w związku z art. 47 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.2)) postanawiam, co następuje:
§  1. W "Instrukcji obiegu dokumentów księgowych (dowodów księgowych) w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej", stanowiącej załącznik do decyzji Nr 21 z dnia 26 marca 2007 r. w sprawie wprowadzenia "Instrukcji obiegu dokumentów księgowych (dowodów księgowych) w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej", wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 po ust. 14 dodaje się ust. 15 w brzmieniu:

"15. Podstawą zakwalifikowania i przekazania na właściwy rachunek dochodów (rachunek dochodów budżetowych lub wyodrębniony rachunek Ministerstwa Finansów) wpływów z tytułu zwrotu poniesionych kosztów związanych z pobytem lub transportem delegowanych za granicę jest pismo podpisane przez dyrektora biura merytorycznego lub jego zastępcę.

W piśmie należy wskazać, w ramach którego programu z wykazu stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej decyzji odbywało się związane z danym wydatkiem działanie, bądź zamieścić stwierdzenie, że przedmiotowe działanie odbywało się poza wymienionymi wyżej programami.";

2) w § 3:
a) w ust. 2 po punkcie 6 dodaje się nowy punkt 7 w brzmieniu:

"7) W opisie merytorycznym dowodów księgowych dokumentujących wydatki związane ze szkoleniami i dofinansowaniem z tego tytułu dla pracowników Komendy Głównej PSP należy ponadto zawrzeć informację dotyczącą statusu wystawcy dowodu w zakresie posiadania akredytacji oraz wynikającego z określonego stanu rzeczy obowiązku opodatkowania przedmiotowego dofinansowania.",

dotychczasowy pkt 7 otrzymuje oznaczenie: punkt 8,

b) w ust. 3 po punkcie l dodaje się punkty 2-5 w brzmieniu:

"2) W przypadku, kiedy pracownik dokonujący kontroli formalno-rachunkowej stwierdzi, że badany dowód nie spełnia wymogów formalno-rachunkowych, wówczas pod pieczęcią opisaną w punkcie 1 zapisuje uwagę, czego dotyczy zastrzeżenie i jakie podjął działania w celu jego usunięcia.

Przykładowo:

- stwierdzono błędny NIP nabywcy; Biuro .... zostało zobowiązane do wystawienia noty korygującej;

- stwierdzono błąd rachunkowy; Biuro ...... zostało zobowiązane do wyegzekwowania faktury korygującej od wystawcy faktury VAT.

3) Przyjmuje się, że dopiero faktura korygująca łącznie z fakturą VAT, do której została wystawiona, stanowią kompletną dokumentację danej operacji gospodarczej.

4) Faktura korygująca do faktury VAT podlega kontroli stosownie do zapisu w § 3 ust. 1.

5) Do zatwierdzenia do wypłaty przedkładane są wyłącznie kompletne dowody księgowe.",

dotychczasowy pkt 2 otrzymuje oznaczenie: punkt 6;

c) w ust. 5 dodaje się pkt 2 w brzmieniu:

"2) Pieczęć i podpis, o których mowa w ust. 5 pkt 1, umieszcza się na każdym dowodzie finansowo-księgowym dokumentującym operację gospodarczą.";

3) w § 7:
a) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Protokół zdawczo-odbiorczy przekazania przejęcia środka trwałego "PT" służy do udokumentowania nieodpłatnego przekazania środka trwałego innej jednostce. W przypadku nowo zakupionych środków trwałych dokument PT winien być wystawiony na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, w tym samym miesiącu, w którym dokonano zakupu.

W odniesieniu do przekazania używanych środków trwałych podstawę wystawienia dowodu "PT" stanowi decyzja Komendanta Głównego PSP oraz protokół zdawczo-odbiorczy.

Należy niezwłocznie egzekwować zwrot potwierdzonych kopii "PT" i przekazywać je do Wydziału Księgowości i Sprawozdawczości Biura Finansów.

Dowód PT powinien zawierać co najmniej:

1) nazwę środka trwałego, jego numer inwentarzowy i symbol klasyfikacji środków trwałych,

2) wartość początkową i wysokość dotychczasowego umorzenia, nazwę i adres jednostki przekazującej i otrzymującej środek trwały oraz podpisy osób reprezentujących jednostkę. Na dokumencie niezbędna jest adnotacja, z jakich środków finansowych dokonano zakupu.",

b) po ust. 8 dodaje się ust. 9 w brzmieniu:

"9. Pobranie materiałów "MW" (asygnata magazyn wyda) jest:

1) poleceniem wydania materiałów z magazynu na potrzeby własne KG PSP,

2) dowodem wydania materiałów przez magazyniera,

3) potwierdzeniem otrzymania ww. materiałów przez odbiorcę.

(Obieg wg p. 2b tabeli zał. nr 1).";

4) Załącznik nr 8 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej decyzji;
5) Załącznik nr 9 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej decyzji.
§  2. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 60, poz. 535, Nr 124, poz. 1152, Nr 139, poz. 1324, Nr 229, poz. 2276, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 145, poz. 1535, Nr 146, poz. 1546, Nr 213, poz. 2155, z 2005 r. Nr 10, poz. 66, Nr 184, poz. 1539, Nr 267, poz. 2252 oraz z 2006 r. Nr 157, poz. 1119 i Nr 208, poz. 1540.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U z 2005 r. Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832.

ZAŁĄCZNIKI

..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Grafiki zostały zamieszczone wyłącznie w Internecie. Obejrzenie grafik podczas pracy z programem Lex wymaga dostępu do Internetu.

..................................................

ZAŁĄCZNIK  Nr 1

ZAŁĄCZNIK  Nr 2

ZAŁĄCZNIK  Nr 3