Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2013.393

| Akt jednorazowy
Wersja od: 27 grudnia 2013 r.

DECYZJA Nr 440/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 24 grudnia 2013 r.
zmieniająca decyzję w sprawie wprowadzenia do użytku w resorcie obrony narodowej "Regulaminu oddziałów wart cywilnych"

Departament Ochrony Informacji Niejawnych

Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426) w związku z § 9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 czerwca 1999 r. w sprawie wewnętrznych służb ochrony działających na terenach jednostek organizacyjnych podległych, podporządkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 58, poz. 619, z 2006 r. Nr 19, poz. 147, z 2011 r. Nr 143, poz. 840 oraz z 2013 r. poz. 1533) ustala się, co następuje:

1. W "Regulaminie oddziałów wart cywilnych" (sygn. OIN 7/2012), stanowiącym załącznik do decyzji Nr 309/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 października 2012 r. w sprawie wprowadzenia do użytku w resorcie obrony narodowej "Regulaminu oddziałów wart cywilnych" (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 382) wprowadza się następujące zmiany:
1) w pkt 23 ppkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) legitymację kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej;";

2) w pkt 24 ppkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) legitymację kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej;";

3) w pkt 26 uchyla się ppkt 1;
4) pkt 27 otrzymuje brzmienie:

"27. Wartownikiem może być osoba, która spełnia warunki, o których mowa w pkt 23 oraz została przeszkolona w zakresie posługiwania się bronią palną, wykorzystywaną w danym oddziale wart cywilnych.";

5) w pkt 48 ppkt 7 otrzymuje brzmienie:

"7) mieć przy sobie legitymację kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej oraz legitymację osoby dopuszczonej do posiadania broni, o której mowa w ustawie z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2012 r. poz. 576 oraz z 2013 r. poz. 829);";

6) pkt 54 otrzymuje brzmienie:

"54. Szczegółowe przypadki i zasady używania lub wykorzystywania środków przymusu bezpośredniego i broni palnej oraz tryb działań przez pracowników ochrony, podejmowanych wobec osób znajdujących się w granicach chronionych obiektów i obszarów - określa art. 36 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221, z późn. zm.), ustawa z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej (Dz. U. poz. 628 i 1165) oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 listopada 1998 r. w sprawie szczegółowego trybu działań pracowników ochrony, podejmowanych wobec osób znajdujących się w granicach chronionych obiektów i obszarów (Dz. U. Nr 144, poz. 933). Wyciągi z wyżej wymienionych przepisów prawnych powinny znajdować się w instrukcji dowódcy warty oraz w pomieszczeniu ogólnym.";

7) w pkt 115 ppkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) przypadki oraz zasady używania lub wykorzystywania środków przymusu bezpośredniego będących na wyposażeniu OWC oraz broni palnej;";

8) pkt 119 otrzymuje brzmienie:

"119. Komendanci i ich zastępcy szkolą się na okresowych kursach organizowanych - co najmniej raz na dwa lata - przez Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych oraz Dowództwo Garnizonu Warszawa i Komendę Główną Żandarmerii Wojskowej. Szkolenia kursowe można łączyć, jeśli wystąpi taka potrzeba.";

9) w załączniku Nr 8 w rozdziale I "Dokumentacja":
a) w pkt 1 ppkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) przypadki oraz zasady używania lub wykorzystywania środków przymusu bezpośredniego będących na wyposażeniu OWC oraz broni palnej przez pracowników ochrony OWC;",

b) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Przypadki oraz zasady używania lub wykorzystywania środków przymusu bezpośredniego będących na wyposażeniu OWC oraz broni palnej przez pracowników ochrony OWC".

2. Decyzja wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.