Zm.: decyzja w sprawie wprowadzania do użytku w lotnictwie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej "Instrukcji kwalifikowania pilotów i nawigatorów w lotnictwie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej".

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2011.4.47

Akt jednorazowy
Wersja od: 1 stycznia 2011 r.

DECYZJA Nr 44/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 14 lutego 2011 r.
zmieniająca decyzję w sprawie wprowadzania do użytku w lotnictwie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej "Instrukcji kwalifikowania pilotów i nawigatorów w lotnictwie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej"

Dowództwo Sił Powietrznych

Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426) w celu dostosowania przepisów lotniczych w lotnictwie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej do pozostałych aktów prawnych określających zasady organizacji lotów ustala się, co następuje:

1.
W "Instrukcji kwalifikowania pilotów i nawigatorów w lotnictwie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej" (IKPN-2008), sygn. WLOP 396/2008, stanowiącej załącznik do decyzji Nr 488/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 listopada 2008 r. w sprawie wprowadzania do użytku w lotnictwie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej "Instrukcji kwalifikowania pilotów i nawigatorów w lotnictwie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej" (Dz. Urz. MON Nr 21, poz. 267) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w spisie treści:
a)
Rozdział 3. otrzymuje brzmienie:

"Rozdział 3. Zasady nadawania licencji i klas",

b)
Załącznik 7 otrzymuje brzmienie:

"Załącznik 7 - Kryteria kwalifikowania pilotów na śmigłowcach wielozadaniowych (transportowych)";

2)
§ 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Klasy określone w pkt 2 i 4 nadaje się na:

a) samolotach i śmigłowcach szkolno-treningowych1));

b) samolotach i śmigłowcach bojowych;

c) samolotach transportowych;

d) śmigłowcach wielozadaniowych (transportowych);

e) samolotach i śmigłowcach rozpoznawczych;

f) samolotach i śmigłowcach patrolowo-rozpoznawczych;

g) samolotach i śmigłowcach poszukiwawczo-ratowniczych;

na typie statku powietrznego, na którym dany pilot lub nawigator wykonuje aktualnie loty.";

3)
w § 2:
a)
uchyla się pkt 3,
b)
pkt 4 lit. a otrzymuje brzmienie:

"a) posiadać nalot życiowy2)) odpowiednio dla:

* pilotów samolotowych na:

- samolotach bojowych 1500 godz.,

- samolotach szkolno-treningowych 1500 godz. (na samolotach transportowych 2000 godz.),

- samolotach transportowych 3000 godz.,

- samolotach patrolowo-rozpoznawczych 2000 godz.,

* pilotów śmigłowcowych na:

- śmigłowcach bojowych 1500 godz. (śmigłowcach pokładowych 1200 godz.),

- śmigłowcach wielozadaniowych (transportowych) 1800 godz.,

- śmigłowcach szkolno-treningowych 1500 godz.,

- śmigłowcach poszukiwawczo-ratowniczych 1300 godz.,

* nawigatorów na:

- samolotach transportowych 3500 godz.,

- samolotach patrolowo-rozpoznawczych 2000 godz.,

- śmigłowcach 2000 godz.";

4)
Rozdział 3 otrzymuje brzmienie:

"Rozdział 3 ZASADY NADAWANIA LICENCJI I KLAS";

5)
§ 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Nadanie licencji i klasy następuje na wniosek zainteresowanego.";

6)
§ 6 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Podstawę do obniżenia lub pozbawienia klasy kwalifikacyjnej stanowi wniosek przełożonego.";

7)
Załączniki 2, 6, 7, 8 i 9 otrzymują brzmienie określone w załączniku do niniejszej decyzji;
8)
W Załączniku 13:
a)
uchyla się zapis:

"Zastrzeżone po wypełnieniu",

b)
w pkt II UPRAWNIENIA DO WYKONYWANIA LOTÓW dodaje się ppkt 3 w brzmieniu:

"3. Nalot ogólny: ...............................".

2.
Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2011 r.
______

1) W grupie tej wyróżnia się: samoloty odrzutowe, samoloty turbośmigłowe, samoloty transportowe i śmigłowce.

2) W sytuacji przeszkalania się z innego rodzaju i typu statku powietrznego do obliczenia nalotu stosować przelicznik godzinowy: nalot na samolotach naddźwiękowych x2; na poddźwiękowych x1,5; na pozostałych x1. Przy czym na nowym typie nie mniej niż 50% wymaganej normy.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  Nr 2

KRYTERIA KWALIFIKOWANIA PILOTÓW NA SAMOLOTACH I ŚMIGŁOWCACH SZKOLNO-TRENINGOWYCH

KlasaPoziom wyszkolenia lotniczegoUwagi
3.Na samolotach odrzutowychWyszkolenie pilotażowo-nawigacyjne oraz w zakresie zastosowania bojowego w ugrupowaniu pary w dzień przy VMC według VFR, Nalot ogólny - 180 godz.
Na samolotach turbośmigłowychWyszkolenie pilotażowo-nawigacyjne oraz w zakresie zastosowania bojowego w ugrupowaniu pary w dzień przy VMC według VFR. Nalot ogólny - 180 godz.Szkolenie realizowane w szkole lotniczej na terenie kraju lub
Na samolotach transportowychWyszkolenie lotnicze do realizacji zadań w składzie załogi w charakterze II pilota w lotach dzień/noc według VFR z wyszkoleniem do lotów dyspozycyjnych. Nalot ogólny - 180 godz.za granicą
Na śmigłowcachWyszkolenie lotnicze w lotach w dzień według VFR. Nalot ogólny - 180 godz.
KlasaPoziom wyszkolenia lotniczegoUwagi
2.Na samolotach odrzutowychWyszkolenie pilotażowo-nawigacyjne w zakresie uprawnień instruktorskich w dzień przy IMC według IFR oraz w nocy VMC według VFR. Nalot ogólny - 350 godz. Nalot instruktorski - 80 godz.Szkolenie według programu właściwego dla danego typu statku powietrznego w kraju lub za granicą
Na samolotach

turbośmigłowych

Wyszkolenie pilotażowo nawigacyjne oraz w zakresie uprawnień instruktorskich w dzień przy IMC według IFR oraz w nocy VMC według VFR. Nalot ogólny - 350 godz. Nalot instruktorski - 80 godz.
Na samolotach transportowychWyszkolenie do realizacji zadań w składzie załogi w charakterze dowódcy załogi w lotach dzień/noc VMC według IFR do wykonywaniem lotów dyspozycyjnych oraz posiadanie uprawnień instruktorskich do lotów w dzień przy VMC według IFR. Nalot ogólny - 400 godz. Nalot instruktorski - 100 godz.
Na śmigłowcachWyszkolenie lotnicze do realizacji lotów w dzień wg IFR i w nocy wg VFR oraz posiadanie uprawnień instruktorskich do lotów w dzień przy VMC wg. VFR. Nalot ogólny - 400 godz. Nalot instruktorski - 100 godz.
KlasaPoziom wyszkolenia lotniczegoUwagi
1.Na samolotach odrzutowychWyszkolenie pilotażowo-nawigacyjne w zakresie uprawnień instruktorskich w nocy przy IMC oraz przy WM według IFR oraz wyszkolenie w zakresie zastosowania bojowego. Nalot ogólny - 650 godz. Nalot instruktorski - 200 godz.Szkolenie według programu właściwego dla danego typu statku powietrznego w kraju lub za granicą
Na samolotach

turbośmigłowych

Wyszkolenie pilotażowo-nawigacyjne w zakresie uprawnień instruktorskich w dzień przy IMC oraz przy WM według IFR oraz w nocy przy VMC według VFR. Nalot ogólny - 650 godz. Nalot instruktorski - 200 godz.
Na samolotach transportowychWyszkolenie do realizacji zadań w charakterze dowódcy załogi w lotach dzień / nocVMC, IMC według IFR z przeszkoleniem do wykonywania lotów dyspozycyjnych oraz posiadanie uprawnień instruktorskich w nocy przy WM według IFR. Nalot ogólny - 800 godz. Nalot instruktorski - 300 godz.
Na śmigłowcachWyszkolenie lotnicze do realizacji lotów dyspozycyjnych w nocy przy VMC według IFR oraz posiadanie uprawnień instruktorskich do lotów w nocy przy VMC według IFR. Nalot ogólny - 650 godz. Nalot instruktorski - 300 godz.

ZAŁĄCZNIK  Nr 6

KRYTERIA KWALIFIKOWANIA PILOTÓW (PILOTÓW OPERATORÓW) NA ŚMIGŁOWCACH BOJOWYCH

KlasaPoziom wyszkolenia lotniczegoUwagi
3.Wyszkolenie pilotażowo-nawigacyjne w lotach w dzień według VFR. Nalot ogólny - 180 godz.Preferowana realizacja szkolenia w szkole lotniczej na terenie kraju lub za granicą
2.Wyszkolenie pilotażowo-nawigacyjne w lotach w dzień przy VMC według IFR i w nocy według VFR oraz wyszkolenie w zakresie zastosowania bojowego w dzień według VFR w ugrupowaniu pary. Nalot ogólny - 400 godz.Szkolenie według programu właściwego dla danego typu statku powietrznego w kraju lub za granicą
1.Wyszkolenie pilotażowo-nawigacyjne w lotach w nocy przy VMC według IFR oraz wyszkolenie w zakresie według zastosowania bojowego w nocy według VFR. Nalot ogólny - 600 godz.Szkolenie według programu właściwego dla danego typu statku powietrznego w kraju lub za granicą

ZAŁĄCZNIK  Nr 7

KRYTERIA KWALIFIKOWANIA PILOTÓW NA ŚMIGŁOWCACH WIELOZADANIOWYCH (TRANSPORTOWYCH)

KlasaPoziom wyszkolenia lotniczegoUwagi
3.Wyszkolenie pilotażowo-nawigacyjne w lotach w dzień według VFR. Nalot ogólny - 180 godz.Preferowana realizacja szkolenia w szkole lotniczej na terenie kraju lub za granicą
2.Wyszkolenie pilotażowo-nawigacyjne w lotach w dzień przy IMC według IFR i w nocy przy VMC według VFR oraz zgodnie z możliwościami danego typu statku powietrznego wyszkolenie lotnicze w zakresie zastosowania bojowego w dzień według VFR w ugrupowaniu pary. Nalot ogólny - 400 godz.Szkolenie według programu właściwego dla danego typu statku powietrznego w kraju lub za granicą
1.Wyszkolenie pilotażowo-nawigacyjne w lotach w nocy według IFR oraz zgodnie z możliwościami danego typu statku powietrznego wyszkolenie lotnicze w zakresie zastosowania bojowego w nocy według VFR w ugrupowaniu pary. Nalot ogólny - 750 godz.Szkolenie według programu właściwego dla danego typu statku powietrznego w kraju lub za granicą

ZAŁĄCZNIK  Nr 8

KRYTERIA KWALIFIKOWANIA PILOTÓW NA ŚMIGŁOWCACH ROZPOZNAWCZYCH

KlasaPoziom wyszkolenia lotniczegoUwagi
3.Wyszkolenie pilotażowo-nawigacyjne w lotach w dzień według VFR. Nalot ogólny - 180 godz.Preferowana realizacja szkolenia w szkole lotniczej na terenie kraju lub za granicą
2.Wyszkolenie pilotażowo-nawigacyjne w lotach w dzień przy IMC według IFR oraz w nocy według VFR. Nalot ogólny - 400 godz.Szkolenie według programu właściwego dla danego typu statku powietrznego w kraju lub za granicą
1.Wyszkolenie pilotażowo-nawigacyjne w lotach w nocy według IFR. Nalot ogólny - 750 godz.Szkolenie według programu właściwego dla danego typu statku powietrznego w kraju lub za granicą

ZAŁĄCZNIK  Nr 9

KRYTERIA KWALIFIKOWANIA PILOTÓW NA ŚMIGŁOWCACH POSZUKIWAWCZO-RATOWNICZYCH

KlasaPoziom wyszkolenia lotniczegoUwagi
3.Wyszkolenie pilotażowo-nawigacyjne w lotach w dzień według VFR. Nalot ogólny - 180 godz.Preferowana realizacja szkolenia w szkole lotniczej na terenie kraju lub za granicą
2.Wyszkolenie pilotażowo-nawigacyjne w lotach w dzień przy VMC według IFR i w nocy według VFR oraz wyszkolenie w zakresie zastosowania bojowego w dzień według VFR. Nalot ogólny - 400 godz.Szkolenie według programu właściwego dla danego typu statku powietrznego w kraju lub za granicą
1.Wyszkolenie pilotażowo-nawigacyjne w lotach w nocy przy VMC według IFR oraz wyszkolenie w zakresie zastosowania bojowego w nocy według VFR. Nalot ogólny - 750 godz.Szkolenie według programu właściwego dla danego typu statku powietrznego w kraju lub za granicą