Zm.: decyzja w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MPiPSp.2009.1.6

| Akt jednorazowy
Wersja od: 5 stycznia 2009 r.

DECYZJA Nr 1
MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1)
z dnia 5 stycznia 2009 r.
zmieniająca decyzję nr 1 Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 marca 2007 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§  1.
W załączniku do decyzji Nr 1 Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 marca 2007 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich3) wprowadza się następującą zmianę:

w § 3 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

"Działalność Centrum RZL jest finansowana z budżetu państwa, z części 31 - Praca, dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75071 - Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich".

§  2.
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Minister Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej - praca na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz.U. Nr 216, poz. 1598).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420 z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832 z 2007 r. Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, Nr 82, poz. 560 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1112.

3) Niniejsza decyzja została zmieniona decyzją Nr 2 z dnia 17 kwietnia 2007 r. oraz decyzją Nr 1 z dnia 28 kwietnia 2008 r.