Zm.: decyzja w sprawie utworzenia Drukarni Wydawnictw Specjalnych Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2006.16.206

Akt jednorazowy
Wersja od: 31 sierpnia 2006 r.

DECYZJA Nr 332/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 31 sierpnia 2006 r.
zmieniająca decyzję w sprawie utworzenia Drukarni Wydawnictw Specjalnych Sztabu Generalnego Wojska Polskiego

Generalny Zarząd Dowodzenia i Łączności - P6

Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w celu usprawnienia procesu realizacji prac wydawniczych i poligraficznych w resorcie obrony narodowej oraz w związku z koniecznością zmiany dyslokacji Drukarni Wydawnictw Specjalnych Sztabu Generalnego Wojska Polskiego ustalam:

1.
W decyzji Nr 144/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 maja 2003 r. w sprawie utworzenia Drukarni Wydawnictw Specjalnych Sztabu Generalnego Wojska Polskiego (Dz. Urz. MON Nr 8, poz. 104), w pkt 7 ppkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) rozmieszcza się w Warszawie przy ul. Radiowej 49 w kompleksie K-0054 - lokalizacja ostateczna;".

2.
Drukarnia Wydawnictw Specjalnych Sztabu Generalnego jest jednostką organizacyjną podległą Ministrowi Obrony Narodowej, bezpośrednio podporządkowaną Szefowi Generalnego Zarządu Dowodzenia i Łączności - P6, od dnia 1 stycznia 2007 r. Szefowi Biura Koordynacyjnego.
3.
Za wykonanie decyzji - w terminie do końca listopada 2008 r. - odpowiedzialny jest Dyrektor Departamentu Infrastruktury, zadanie w niej określone koordynuje Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.
4.
Traci moc decyzja Nr 400/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 grudnia 2005 r. zmieniająca decyzję w sprawie utworzenia Drukarni Wydawnictw Specjalnych Sztabu Generalnego Wojska Polskiego (Dz. Urz. MON Nr 23, poz. 217).
5.
Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.