Zm.: decyzja w sprawie utworzenia Biura Konwentu Dziekanów oraz stanowisk dziekanów korpusu oficerów w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2011.5.63

Akt jednorazowy
Wersja od: 4 marca 2011 r.

DECYZJA Nr 65/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 4 marca 2011 r.
zmieniająca decyzję w sprawie utworzenia Biura Konwentu Dziekanów oraz stanowisk dziekanów korpusu oficerów w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

Biuro Konwentu Dziekanów

Na podstawie § 2 pkt 4 i 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w celu poszerzenia struktury organów przedstawicielskich kadry zawodowej Wojska Polskiego ustalam, co następuje:

1.
W decyzji Nr 124/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie utworzenia Biura Konwentu Dziekanów oraz stanowisk dziekanów korpusu oficerów w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. Urz. MON Nr 7, poz. 85) wprowadza się następujące zmiany:
1)
tytuł decyzji otrzymuje brzmienie:

"w sprawie utworzenia Biura Konwentu Dziekanów oraz stanowisk dziekanów korpusu oficerów zawodowych oraz mężów zaufania korpusu podoficerów i szeregowych zawodowych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej";

2)
po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

"2a. W Biurze tworzy się dwa stanowiska obsadzane przez:

1) Przewodniczącego Kolegium Mężów Zaufania Podoficerów Zawodowych;

2) Przewodniczącego Kolegium Mężów Zaufania Szeregowych Zawodowych.";

3)
po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu:

"4a. Stanowiska żołnierzy zawodowych, o których mowa w pkt 2a, zostaną utworzone z ogólnego limitu stanowisk etatowych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.";

4)
w pkt 5:
a)
po ppkt 1 dodaje się ppkt 1a w brzmieniu:

"1a) utworzy w bezpośredniej podległości wojskowe stanowiska: męża zaufania korpusu podoficerów zawodowych Wojsk Lądowych oraz męża zaufania korpusu szeregowych zawodowych Wojsk Lądowych;",

b)
po ppkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się ppkt 2a w brzmieniu:

"2a) przedstawi Szefowi Sztabu Generalnego WP, w terminie do dnia 31 maja 2011 r., wnioski organizacyjno-etatowe umożliwiające realizację ppkt 1a, w ramach posiadanych limitów stanowisk etatowych.";

5)
w pkt 6:
a)
zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

"Dowódcy Sił Powietrznych oraz Marynarki Wojennej:",

b)
po ppkt 1 dodaje się ppkt 1a w brzmieniu:

"1a) utworzą w bezpośredniej podległości wojskowe stanowiska odpowiednio:

męża zaufania korpusu podoficerów zawodowych Sił Powietrznych i Marynarki Wojennej oraz męża zaufania korpusu szeregowych zawodowych Sił Powietrznych i Marynarki Wojennej;",

c)
po ppkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się ppkt 2a w brzmieniu:

"2a) przedstawią Szefowi Sztabu Generalnego WP, w terminie do dnia 31 maja 2011 r., wnioski organizacyjno-etatowe umożliwiające realizację ppkt 1a w ramach posiadanych limitów stanowisk etatowych.";

6)
po pkt 6 dodaje się pkt 6a i 6b w brzmieniu:

"6a. Dowódca Wojsk Specjalnych:

1) utworzy w bezpośredniej podległości wojskowe stanowiska: męża zaufania korpusu podoficerów zawodowych Wojsk Specjalnych oraz męża zaufania korpusu szeregowych zawodowych Wojsk Specjalnych;

2) przedstawi Szefowi Sztabu Generalnego WP, w terminie do dnia 31 maja 2011 r., wnioski organizacyjno-etatowe umożliwiające realizację ppkt 1 w ramach posiadanych limitów stanowisk etatowych.

6b. Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych:

1) utworzy w bezpośredniej podległości wojskowe stanowiska: dziekana korpusu oficerów zawodowych Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, męża zaufania korpusu podoficerów zawodowych Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych oraz męża zaufania korpusu szeregowych zawodowych Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych;

2) przedstawi Szefowi Sztabu Generalnego WP, w terminie do dnia 31 maja 2011 r., wnioski organizacyjno-etatowe umożliwiające realizację ppkt 1 w ramach posiadanych limitów stanowisk etatowych.".

2.
Utworzone w jednostkach organizacyjnych stanowiska służbowe, o których mowa w pkt 1 ppkt 4-6, zwiększą limit stanów etatowych tych jednostek.
3.
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej do Spraw Społecznych i Profesjonalizacji, w terminie do dnia 20 września 2011 r., dostosuje zakres organizacyjny Biura do zmian organizacyjnych wynikających z pkt 1 ppkt 2 decyzji.
4.
Szef Sztabu Generalnego WP:
1)
spowoduje wydanie dokumentów organizacyjno-etatowych wynikających z utworzenia nowych stanowisk w Biurze;
2)
spowoduje wydanie dokumentów organizacyjno-etatowych opracowanych na podstawie wniosków przedstawionych przez osoby wymienione w pkt 1 ppkt 4-6 decyzji.
5.
Dyrektor Biura, w porozumieniu z Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej do Spraw Społecznych i Profesjonalizacji, przygotuje decyzje personalne umożliwiające obsadę stanowisk wojskowych w Biurze, o których mowa w pkt 1 ppkt 2 decyzji.
6.
Decyzja wchodzi w życie dniem podpisania.