Dziennik resortowy

Dz.Urz.MSWiA.2012.66

| Akt jednorazowy
Wersja od: 8 września 2012 r.

DECYZJA Nr 103
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 6 września 2012 r.
zmieniająca decyzję w sprawie ustanowienia dysponentów środków budżetu państwa w części 42 -sprawy wewnętrzne

Na podstawie § 3 ust. 3 i 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa (Dz. U. Nr 245, poz. 1637 oraz z 2011 r. Nr 161, poz. 970 i Nr 298, poz. 1768) postanawia się, co następuje:
§  1. W decyzji Nr 22 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie ustanowienia dysponentów środków budżetu państwa w części 42 - sprawy wewnętrzne (Dz. Urz. Min. Spraw Wew. z 2012 r. poz. 2) wprowadza się następujące zmiany:
1) tytuł decyzji otrzymuje brzmienie:

"w sprawie ustanowienia dysponentów środków budżetu państwa w części 42 - Sprawy wewnętrzne";

2) w § 1 w pkt 2 lit. e-h otrzymują brzmienie:

"e) Dyrektora Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych,

f) Głównego Inspektora Sanitarnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych,

g) Dyrektora Zarządu Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych,

h) Dyrektora Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.".

§  2. Decyzja wchodzi w życie z dniem 8 września 2012 r.