Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MSWiA.2007.8.38

| Akt jednorazowy
Wersja od: 20 lipca 2007 r.

DECYZJA Nr 140
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
z dnia 17 lipca 2007 r.
zmieniająca decyzję w sprawie ustanowienia dysponentów środków budżetu państwa w częściach, których głównym dysponentem jest Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

Na podstawie § 3 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa (Dz. U. Nr 116, poz. 784 i Nr 245, poz. 1785) postanawia się, co następuje:
§  1. W decyzji Nr 74 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 kwietnia 2007 r. w sprawie ustanowienia dysponentów środków budżetu państwa w częściach, których głównym dysponentem jest Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. Urz. Min. Spraw Wew. i Ad. Nr 5, poz. 22) w § 1 w pkt 5 lit. c otrzymuje brzmienie:

"c) Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców,".

§  2. Decyzja wchodzi w życie z dniem 20 lipca 2007 r.