Zm.: decyzja w sprawie ustanowienia dysponentów środków budżetu państwa w częściach, których głównym dysponentem jest Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MSWiA.2002.2.5

Akt jednorazowy
Wersja od: 1 stycznia 2002 r.

DECYZJA Nr 22
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
z dnia 25 stycznia 2002 r.
zmieniająca decyzję w sprawie ustanowienia dysponentów środków budżetu państwa w częściach, których głównym dysponentem jest Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Na podstawie § 3 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa i szczegółowych zasad obsługi rachunków bankowych budżetu państwa oraz zakresu i terminów sporządzania przez Narodowy Bank Polski informacji i sprawozdań z wykonania budżetu państwa w ramach obsługi bankowej budżetu państwa (Dz. U. Nr 122, poz. 1335) postanawia się, co następuje:
§  1.
W decyzji Nr 97 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 kwietnia 2001 r. w sprawie ustanowienia dysponentów środków budżetu państwa w częściach, których głównym dysponentem jest Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. Urz. MSWiA Nr 6, poz. 13 i Nr 10, poz. 34) w § 1 wprowadza się następujące zmiany:
1)
w pkt 1 skreśla się lit. c),
2)
w pkt 2 skreśla się lit. c) i d).
§  2.
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2002 r.