Zm.: decyzja w sprawie ustalenia wykazu stanowisk, na których przysługują samochody funkcyjne o określonej formie dysponowania lub ryczałt miesięczny.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2010.2.12

| Akt jednorazowy
Wersja od: 22 stycznia 2010 r.

DECYZJA Nr 25/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 22 stycznia 2010 r.
zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia wykazu stanowisk, na których przysługują samochody funkcyjne o określonej formie dysponowania lub ryczałt miesięczny

Departament Administracyjny

Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z pkt 13 i 14 decyzji Nr 162/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 kwietnia 2008 r. w sprawie zasad korzystania ze służbowych samochodów osobowych i samochodów dyżurnych w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON z 2008 r. Nr 7, poz. 81 oraz Nr 10 poz. 124) ustala się, co następuje:

1.
W decyzji Nr 322/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 września 2009 r. w sprawie ustalenia wykazu stanowisk, na których przysługują samochody funkcyjne o określonej formie dysponowania lub ryczałt miesięczny (Dz. Urz. MON Nr 17, poz. 196, Nr 19, poz. 218 i Nr 23, poz. 254) w pkt 1 w ppkt 3 lit. a otrzymuje brzmienie:

"a) Doradca w Gabinecie Politycznym - Rzecznik Prasowy Ministra Obrony Narodowej,".

2.
Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.