Zm.: decyzja w sprawie ustalenia wykazu stanowisk, na których przysługują samochody funkcyjne o określonej formie dysponowania lub ryczałt miesięczny.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2006.11.132

| Akt jednorazowy
Wersja od: 4 lipca 2006 r.

DECYZJA Nr 231/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 13 czerwca 2006 r.
zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia wykazu stanowisk, na których przysługują samochody funkcyjne o określonej formie dysponowania lub ryczałt miesięczny

Departament Administracyjny

Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z pkt 13 i 14 decyzji Nr 51/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 marca 2000 r. w sprawie zasad korzystania ze służbowych samochodów osobowych w resorcie obrony narodowej (Dz. Rozk. MON, poz. 31 oraz Dz. Urz. MON z 2002 r. Nr 22, poz. 187 z 2003 r. Nr 20, poz. 217), ustala się, co następuje:

1.
W decyzji Nr 28/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie ustalenia wykazu stanowisk, na których przysługują samochody funkcyjne o określonej formie dysponowania lub ryczałt miesięczny (Dz. Urz. MON Nr 2, poz. 12 i Nr 20, poz. 218, z 2004 r. Nr 4, poz. 34 i Nr 5, poz. 48, z 2005 r. Nr 17, poz. 161 oraz z 2006 r. Nr 2, poz. 14), wprowadza się następujące zmiany:
1)
w pkt 1:
a)
w ppkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie:

"b) Sekretarza Stanu,",

b)
w ppkt 2:

– lit. l otrzymuje brzmienie:

"l) Radcy Koordynatora Podsekretarza Stanu,",

– w lit. m średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się litery n i o w brzmieniu:

"n) Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej do spraw Reformy Wyższego Szkolnictwa Wojskowego,

o) Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej do spraw Budowy Siedziby Ministerstwa Obrony Narodowej;";

2)
w pkt 2 w ppkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie:

"b) Dowódcy Sił Powietrznych,".

2.
Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.