Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGSG.2013.12

| Akt jednorazowy
Wersja od: 13 marca 2013 r.

DECYZJA Nr 40
KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ
z dnia 13 marca 2013 r.
zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia terenu zamkniętego

Na podstawie art. 4 ust. 2a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287) ustala się, co następuje:
§  1. W decyzji nr 133 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 13 października 2005 r. w sprawie ustalenia terenu zamkniętego (Dz. Urz. KGSG Nr 10, poz. 70) § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Ustala się, jako teren zamknięty ze względu na obronność i bezpieczeństwo państwa - obszar obejmujący działkę o numerze ewidencyjnym 365/40, w obrębie administracyjnym 12 arkusz 80 o powierzchni 96.692 m2, położoną w Chełmie przy ulicy Trubakowskiej 2, gmina Chełm, powiat chełmski, województwo lubelskie, będącą w trwałym zarządzie Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Chełmie na podstawie wpisu z dnia 26 maja 1967 roku do Księgi Wieczystej Nr LU1C/00011888/0, prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Chełmie, w granicach działki łącznie z budynkami i innymi obiektami budowlanymi trwale związanymi z gruntem.".

§  2. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.