Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MTBiGM.2013.31

| Akt jednorazowy
Wersja od: 17 czerwca 2013 r.

DECYZJA Nr 13
MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ1)
z dnia 17 czerwca 2013 r.
zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych.

Na podstawie art. 4 ust. 2a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287, z późn. zm.) ustala się, co następuje:
§  1. Z ewidencji terenów zamkniętych określonych w załączniku do decyzji nr 45 Ministra Infrastruktury z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. MI Nr 14, poz. 51, z późn. zm.2)), zwanej dalej "decyzją", wyłącza się działki ewidencyjne:
1) - nr 11178/6 opow. 0,0105 ha,
- nr 11178/7 o pow. 0,0480 ha,
- nr 11178/8 o pow. 0,1080 ha,
- nr 11178/9 o pow. 0,0408 ha,
- nr 11178/10 o pow. 0,0564 ha,
- nr 11178/11 o pow. 0,1573 ha,
- nr 11178/12 o pow. 0,0238 ha,
- nr 11178/13 o pow. 0,0695 ha,
- nr 11178/14 o pow. 0,0755 ha,
- nr 11178/15 o pow. 0,4147 ha,
- nr 11178/16 o pow. 0,1639 ha,

powstałe z podziału działki nr 11178/5 o pow. 3,0263 ha, otrzymanej z połączenia działek nr 11577 o pow. 0,0050 ha, nr 11519 o pow. 0,0122 ha, nr 11520 o pow. 0,0158 ha, nr 11521 o pow. 0,0065 ha, nr 11522 o pow. 0,0094 ha, nr 11523 o pow. 0,0137 ha (nie ujętych w terenach zamkniętych) oraz działki nr 11178/3 o pow. 2,9637 ha, wpisanej w tomie XII załącznika do decyzji dla województwa śląskiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 19016, obręb Jeleśnia, gmina Jeleśnia, powiat żywiecki, województwo śląskie, będące własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 25 kwietnia 2013 r., Nr KNDG01.073.172.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie XII załącznika:

- skreśla się pozycję 19016,
- po pozycji 19015 dodaje się pozycję 19016a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: śląskie; żywiecki; Jeleśnia; Jeleśnia; 11178/17; 1,8579;
2) - nr 36/13 o pow. 0,0171 ha,
- nr 36/14 o pow. 0,0229 ha,

powstałe z podziału działki nr 36/3 o pow. 0,0400 ha (w załączniku do decyzji z wpisaną powierzchnią 0,0410 ha), wpisanej w tomie XII załącznika do decyzji dla województwa śląskiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 6866,

- nr 36/15 o pow. 0,0056 ha,
- nr 36/16 o pow. 0,0179 ha,

powstałe z podziału działki nr 36/5 o pow. 0,0235 ha (w załączniku do decyzji z wpisaną powierzchnią 0,0241 ha), wpisanej w tomie XII załącznika do decyzji dla województwa śląskiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 6867,

- nr 36/17 o pow. 0,0042 ha,

powstałą z podziału działki nr 36/8 o pow. 0,3040 ha, wpisanej w tomie XII załącznika do decyzji dla województwa śląskiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 6868,

- nr 50/1 o pow. 0,0153 ha,

powstałą z podziału działki nr 50 o pow. 1,3510 ha, wpisanej w tomie XII załącznika do decyzji dla województwa śląskiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 6871,

położone w obrębie Bogucice-Zawodzie, gmina Katowice M., powiat m.Katowice, województwo śląskie, będące własnością Skarbu Państwa we władaniu Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 25 kwietnia 2013 r., Nr KNDG01.073.173.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie XII załącznika:

- skreśla się pozycje 6866, 6867, 6868 oraz 6871,
- po pozycji 6865 dodaje się pozycję 6868a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: śląskie; m.Katowice; Katowice M.; Bogucice-Zawodzie; 36/18; 0,2998;
- po pozycji 6870 dodaje się pozycję 6871a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: śląskie; m.Katowice; Katowice M.; Bogucice-Zawodzie; 50/2; 0,3182;
- po pozycji 6871a dodaje się pozycję 6871b, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: śląskie; m.Katowice; Katowice M.; Bogucice-Zawodzie; 50/3; 1,0175;
3) - nr 1010/16 o pow. 0,0207 ha,
- nr 1014/17 o pow. 0,0214 ha,
- nr 1018/19 o pow. 0,0036 ha,
- nr 1022/19 o pow. 0,0174 ha,
- nr 1027/20 o pow. 0,0216 ha,

położone w obrębie Lędziny, gmina Lędziny, powiat bieruńsko-lędziński, województwo śląskie, wpisane w tomie XII załącznika do decyzji dla województwa śląskiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) odpowiednio pod pozycjami 2066, 2068, 2070, 2072 oraz 2075, będące własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 25 kwietnia 2013 r., Nr KNDG01.073.174.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie XII załącznika skreśla się pozycje 2066, 2068, 2070, 2072 oraz 2075;

4) - nr 670/2 o pow. 0,1915 ha,
- nr 674/2 o pow. 0,8314 ha,

powstałe z podziału działki nr 89/2 o pow. 1,0604 ha, wpisanej w tomie XII załącznika do decyzji dla województwa śląskiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 4365, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A.,

- nr 667/2 o pow. 0,0693 ha,
- nr 668/2 o pow. 0,1299 ha,
- nr 669/2 o pow. 0,3069 ha,

powstałe z podziału działki nr 90/2 o pow. 0,5784 ha (w załączniku do decyzji z wpisaną powierzchnią 0,5736 ha), wpisanej w tomie XII załącznika do decyzji dla województwa śląskiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 4366, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A.,

- nr 663/2 o pow. 0,2665 ha,
- nr 664/2 o pow. 0,1208 ha,
- nr 665/2 o pow. 0,1052 ha,
- nr 666/2 o pow. 0,2913 ha,

powstałe z podziału działki nr 91/2 o pow. 0,8208 ha (w załączniku do decyzji z wpisaną powierzchnią 0,7735 ha), wpisanej w tomie XII załącznika do decyzji dla województwa śląskiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 4367, będącej własnością Skarbu Państwa we władaniu Polskich Kolei Państwowych S.A.,

położone w obrębie Herby, gmina Herby, powiat lubliniecki, województwo śląskie, ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 25 kwietnia 2013 r., Nr KNDG01.073.175.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie XII załącznika:

- skreśla się pozycje 4365, 4366 oraz 4367,
- po pozycji 4364 dodaje się pozycję 4365a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: śląskie; lubliniecki; Herby; Herby; 672/2; 0,0375;
- po pozycji 4365a dodaje się pozycję 4366a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: śląskie; lubliniecki; Herby; Herby; 671/2; 0,0723;
- po pozycji 4366a dodaje się pozycję 4367a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: śląskie; lubliniecki; Herby; Herby; 673/2; 0,0370;
5) - nr 666/47 o pow. 0,0015 ha,

położoną w obrębie Wyry, gmina Wyry, powiat mikołowski, województwo śląskie, wpisaną w tomie XII załącznika do decyzji dla województwa śląskiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 11844, będącą własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujętą we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 26 kwietnia 2013 r., Nr KNDG01.073.176.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie XII załącznika skreśla się pozycję 11844;

6) - nr 2080/86 o pow. 0,2321 ha,
- nr 2081/86 o pow. 0,6537 ha,
- nr 2082/86 o pow. 1,6062 ha,

powstałe z podziału działki nr 880/86 o pow. 10,5592 ha, obręb Mysłowice Las, gmina Katowice M., powiat m.Katowice, województwo śląskie, wpisanej w tomie XII załącznika do decyzji dla województwa śląskiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 7352, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 26 kwietnia 2013 r., Nr KNDG01.073.178.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie XII załącznika:

- skreśla się pozycję 7352,
- po pozycji 7351 dodaje się pozycję 7352a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: śląskie; m.Katowice; Katowice M.; Mysłowice Las; 2083/86; 8,0672;
7) - nr 875/1 o pow. 0,2072 ha,

będącą własnością Powiatu Starachowickiego, powstałą z podziału stanem prawnym działki nr 875 o pow. 19,8200 ha, obręb 0007-Krynki, gmina Brody, powiat starachowicki, województwo świętokrzyskie, wpisanej w tomie XIII załącznika do decyzji dla województwa świętokrzyskiego pod pozycją 1854, ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 26 kwietnia 2013 r., Nr KNDG01.073.180.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie XIII załącznika:

- skreśla się pozycję 1854,
- po pozycji 1853b dodaje się pozycję 1854a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: świętokrzyskie; starachowicki; Brody; 0007-Krynki; 875/2; 19,6128;
8) - nr 14/1 o pow. 0,0277 ha,
- nr 14/2 o pow. 0,0901 ha,

położone w obrębie Lębork obr 10 (w załączniku do decyzji ujęte pod nazwą obrębu Lębork 10), gmina Lębork M., powiat lęborski, województwo pomorskie, wpisane w tomie XI załącznika do decyzji dla województwa pomorskiego odpowiednio pod pozycjami 1075 oraz 1076, będące własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 26 kwietnia 2013 r., Nr KNDG01.073.181.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie XI załącznika skreśla się pozycje 1075 oraz 1076;

9) - nr 273/1 o pow. 0,0012 ha,

stanowiącą współwłasność Skarbu Państwa oraz osoby fizycznej w zarządzie Polskich Kolei Państwowych S.A., powstałą z podziału działki nr 273 o pow. 1,3641 ha, obręb Bogucice-Zawodzie, gmina Katowice M., powiat m.Katowice, województwo śląskie, wpisanej w tomie XII załącznika do decyzji dla województwa śląskiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 6784, ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 26 kwietnia 2013 r., Nr KNDG01.073.183.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie XII załącznika:

- skreśla się pozycję 6784,
- po pozycji 6783 dodaje się pozycję 6784a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: śląskie; m.Katowice; Katowice M.; Bogucice-Zawodzie; 273/2; 1,3629;
10) - nr 572/4 o pow. 0,0892 ha,
- nr 572/5 o pow. 0,5923 ha,

powstałe z podziału działki nr 572/3 o pow. 7,5715 ha (w załączniku do decyzji z wpisaną powierzchnią 7,5700 ha), obręb Żelazno, gmina Kłodzko, powiat kłodzki, województwo dolnośląskie, wpisanej w tomie I załącznika do decyzji dla województwa dolnośląskiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 464, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 26 kwietnia 2013 r., Nr KNDG01.073.184.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie I załącznika:

- skreśla się pozycję 464,
- po pozycji 463 dodaje się pozycję 464a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: dolnośląskie; kłodzki; Kłodzko; Żelazno; 572/6; 6,8900;
11) - nr 126/1 o pow. 0,0676 ha,

powstałą z podziału działki nr 126 (w załączniku do decyzji z wpisanym numerem działki 8/3) o pow. 1,6082 ha, obręb Grabina Pn Nr 4 (w załączniku do decyzji ujętej pod nazwą obrębu Grabina Północ Nr 4), gmina Strzegom M., powiat świdnicki, województwo dolnośląskie, wpisanej w tomie I załącznika do decyzji dla województwa dolnośląskiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 2151, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 26 kwietnia 2013 r., Nr KNDG01.073.190.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie I załącznika:

- skreśla się pozycję 2151,
- po pozycji 2150 dodaje się pozycję 2151a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: dolnośląskie; świdnicki; Strzegom M.; Grabina Pn Nr 4; 126/2; 1,5406;
12) - nr 1616/83 o pow. 0,0794 ha,

położoną w obrębie Hajduki Górne, gmina Chorzów M., powiat m.Chorzów, województwo śląskie, wpisaną w tomie XII załącznika do decyzji dla województwa śląskiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 5520, będącą własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujętą we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 26 kwietnia 2013 r., Nr KNDG01.073.195.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie XII załącznika skreśla się pozycję 5520;

13) -nr 8165/11 o pow. 0,0667 ha,

położoną w obrębie Sól, gmina Rajcza, powiat żywiecki, województwo śląskie, wpisaną w tomie XII załącznika do decyzji dla województwa śląskiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 19143, będącą własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujętą we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 26 kwietnia 2013 r., Nr KNDG01.073.196.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie XII załącznika skreśla się pozycję 19143;

14) - nr 3211/94 o pow. 0,0026 ha,
- nr 3212/94 o pow. 0,0128 ha,
- nr 3213/94 o pow. 0,0004 ha,

powstałe z podziału działki nr 943/94 o pow. 0,0158 ha (w załączniku do decyzji z wpisaną powierzchnią 0,0141 ha), wpisanej w tomie XII załącznika do decyzji dla województwa śląskiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 14438, obręb Lasowice,

- nr 3209/93 o pow. 0,0567 ha,

powstałą z podziału działki nr 3127/93 o pow. 2,8337 ha, wpisanej w tomie XII załącznika do decyzji dla województwa śląskiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 14441, obręb Lasowice,

- nr 5620/36 o pow. 0,0026 ha,
- nr 5621/36 o pow. 0,0029 ha,

powstałe z podziału działki nr 2202/36 o pow. 0,0055 ha (w załączniku do decyzji z wpisaną powierzchnią 0,0059 ha), wpisanej w tomie XII załącznika do decyzji dla województwa śląskiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 14552, obręb Tarnowskie Góry,

położone w gminie Tarnowskie Góry, powiat tarnogórski, województwo śląskie, będące własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 30 kwietnia 2013 r., Nr KNDG01.073.182.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie XII załącznika:

- skreśla się pozycje 14438, 14441 oraz 14552,
- po pozycji 14440 dodaje się pozycję 14441a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: śląskie; tarnogórski; Tarnowskie Góry; Lasowice; 3208/93; 0,2410;
- po pozycji 14441a dodaje się pozycję 14441b, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: śląskie; tarnogórski; Tarnowskie Góry; Lasowice; 3210/93; 2,5360;
15) - nr 9/1 o pow. 0,1867 ha,

powstałą z podziału działki nr 9 o pow. 1,1978 ha, wpisanej w tomie I załącznika do decyzji dla województwa dolnośląskiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 1323,

- nr 17/1 o pow. 0,4077 ha,

powstałą z podziału działki nr 17 o pow. 1,5822 ha, wpisanej w tomie I załącznika do decyzji dla województwa dolnośląskiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 1324,

położone w obrębie Bartoszów, gmina Legnica M., powiat m.legnica, województwo dolnośląskie, będące własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 30 kwietnia 2013 r., Nr KNDG01.073.187.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie I załącznika:

- skreśla się pozycje 1323 oraz 1324,
- po pozycji 1322 dodaje się pozycję 1323a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: dolnośląskie; m.legnica; Legnica M.; Bartoszów; 9/2; 1,0111;
- po pozycji 1323a dodaje się pozycję 1324a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: dolnośląskie; m.legnica; Legnica M.; Bartoszów; 17/2; 1,1745;
16) - nr 7337/7 o pow. 0,0210 ha,
- nr 7337/8 o pow. 0,1279 ha,
- nr 7337/9 o pow. 0,0761 ha,
- nr 7337/10 o pow. 0,0458 ha,
- nr 7337/11 o pow. 0,0664 ha,
- nr 7337/12 o pow. 0,0963 ha,
- nr 7337/13 o pow. 0,0138 ha,

powstałe z podziału działki nr 7337/3 o pow. 10,6099 ha, obręb Chocznia, gmina Wadowice, powiat wadowicki, województwo małopolskie, wpisanej w tomie VI załącznika do decyzji dla województwa małopolskiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 2804, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 30 kwietnia 2013 r., Nr KNDG01.073.188.2013.PB/2, w ten sposób, że w ww. tomie VI załącznika:

- skreśla się pozycję 2804,
- po pozycji 2803 dodaje się pozycję 2804a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: małopolskie; wadowicki; Wadowice; Chocznia; 7337/6; 10,1626;
17) - nr 1/1 o pow. 0,2339 ha,
- nr 1/2o pow. 1,4674 ha,
- nr 1/3 o pow. 0,0162 ha,

powstałe z podziału działki nr 1 o pow. 2,4022 ha (w załączniku do decyzji wpisanej z numerem działki 1/6 i powierzchnią 2,4095 ha), obręb Grabina Pd Nr 5 (w załączniku do decyzji ujętej pod nazwą obrębu Grabina Południe Nr 5), gmina Strzegom M., powiat świdnicki, województwo dolnośląskie, wpisanej w tomie I załącznika do decyzji dla województwa dolnośląskiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 2153, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 30 kwietnia 2013 r., Nr KNDG01.073.189.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie I załącznika:

- skreśla się pozycję 2153,
- po pozycji 2152a dodaje się pozycję 2153a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: dolnośląskie; świdnicki; Strzegom M.; Grabina Pd Nr 5; 1/4; 0,6847;
18) - nr 578/7 o pow. 0,1207 ha,
- nr 578/8 o pow. 0,3693 ha,
- nr 578/9 o pow. 0,0142 ha,
- nr 578/10 o pow. 0,0170 ha,
- nr 578/11 o pow. 0,0144 ha,
- nr 578/12 o pow. 0,1785 ha,
- nr 578/13 o pow. 0,0890 ha,
- nr 578/14 o pow. 0,6609 ha,
- nr 578/15 o pow. 0,0426 ha,
- nr 578/16 o pow. 0,1805 ha,

powstałe z podziału działki nr 578/4 o pow. 8,4449 ha, obręb 26 Strzała, gmina Siedlce, powiat siedlecki, województwo mazowieckie, wpisanej w tomie VII załącznika do decyzji dla województwa mazowieckiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 2006, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 30 kwietnia 2013 r., Nr KNDG01.073.191.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie VII załącznika:

- skreśla się pozycję 2006,
- po pozycji 2005 dodaje się pozycję 2006a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: mazowieckie; siedlecki; Siedlce; 26 Strzała; 578/6; 6,7578;
19) - nr 951/5 o pow. 0,2247 ha,
- nr 951/6 o pow. 0,1560 ha,
- nr 951/7 o pow. 0,0545 ha,
- nr 951/8 o pow. 0,0644 ha,
- nr 951/9 o pow. 0,0451 ha,
- nr 951/11 o pow. 0,0277 ha,
- nr 951/12 o pow. 0,0065 ha,
- nr 951/13 o pow. 0,1002 ha,
- nr 951/14 o pow. 0,3370 ha,
- nr 951/15 o pow. 0,0351 ha,

powstałe z podziału działki nr 951/3 o pow. 5,6228 ha (w załączniku do decyzji z wpisaną powierzchnią 5,6000 ha), obręb Siedliska, gmina Tuchów, powiat tarnowski, województwo małopolskie, wpisanej w tomie VI załącznika do decyzji dla województwa małopolskiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 2221, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 30 kwietnia 2013 r., Nr KNDG01.073.192.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie VI załącznika:

- skreśla się pozycję 2221,
- po pozycji 2220 dodaje się pozycję 2221a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: małopolskie; tarnowski; Tuchów; Siedliska; 951/4; 0,9199;
- po pozycji 2221a dodaje się pozycję 2221b, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: małopolskie; tarnowski; Tuchów; Siedliska; 951/10; 1,2774;
- po pozycji 2221b dodaje się pozycję 2221c, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: małopolskie; tarnowski; Tuchów; Siedliska; 951/16; 2,3743;
20) - nr 89/1 o pow. 0,6006 ha,
- nr 89/2 o pow. 0,2344 ha,
- nr 89/3 o pow. 0,2201 ha,
- nr 89/4 o pow. 0,2312 ha,
- nr 89/5 o pow. 0,1774 ha,
- nr 89/6 o pow. 0,2087 ha,
- nr 89/8 o pow. 2,8493 ha,

będące własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A.,

- nr 89/7 o pow. 0,1804 ha,

będącą własnością Skarbu Państwa,

powstałe z podziału działki nr 89 o pow. 5,0682 ha (w załączniku do decyzji z wpisaną powierzchnią 5,0500 ha), obręb Stefanowo, gmina Zbąszyń, powiat nowotomyski, województwo wielkopolskie, wpisanej w tomie XV załącznika do decyzji dla województwa wielkopolskiego pod pozycją 3057, ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 30 kwietnia 2013 r., Nr KNDG01.073.198.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie XV załącznika:

- skreśla się pozycję 3057,
- po pozycji 3056 dodaje się pozycję 3057a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: wielkopolskie; nowotomyski; Zbąszyń; Stefanowo; 89/9; 0,2038;
- po pozycji 3057a dodaje się pozycję 3057b, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: wielkopolskie; nowotomyski; Zbąszyń; Stefanowo; 89/10; 0,1623;
21) - nr 506/3 o pow. 0,0448 ha,
- nr 506/4 o pow. 0,0276 ha,

będące własnością Gminy Nowa Sucha,

- nr 506/2 o pow. 0,0899 ha,

będącą własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A.,

powstałe z podziału działki nr 506 o pow. 11,3823 ha (w załączniku do decyzji z wpisaną powierzchnią 11,3800 ha), obręb Kozłów Biskupi, gmina Nowa Sucha, powiat sochaczewski, województwo mazowieckie, wpisanej w tomie VII załącznika do decyzji dla województwa mazowieckiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 2127, ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 29 kwietnia 2013 r., Nr KNDG01.073.200.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie VII załącznika:

- skreśla się pozycję 2127,
- po pozycji 2126 dodaje się pozycję 2127a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: mazowieckie; sochaczewski; Nowa Sucha; Kozłów Biskupi; 506/1; 11,2200;
22) - nr 1/23 o pow. 0,0160 ha,

powstałą z podziału działki nr 1/9 o pow. 0,9621 ha, obręb Goleniów 9 (w załączniku do decyzji ujętej pod nazwą obrębu 9 - Goleniów 9), gmina Goleniów M., powiat goleniowski, województwo zachodniopomorskie, wpisanej w tomie XVI załącznika do decyzji dla województwa zachodniopomorskiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 205, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 30 kwietnia 2013 r., Nr KNDG01.073.201.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie XVI załącznika:

- skreśla się pozycję 205,
- po pozycji 204 dodaje się pozycję 205a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: zachodniopomorskie; goleniowski; Goleniów M.; Goleniów 9; 1/24; 0,9461;
23) - nr 334/4 o pow. 2,6208 ha,
- nr 334/10 o pow. 0,4612 ha,
- nr 334/12 o pow. 0,6362 ha,
- nr 334/17 o pow. 0,4369 ha,
- nr 334/19 o pow. 0,4739 ha,
- nr 334/20 o pow. 0,1837 ha,

będące własnością Skarbu Państwa w zarządzie Polskich Kolei Państwowych S.A.,

- nr 334/11 o pow. 0,0989 ha,
- nr 334/13 o pow. 0,4440 ha,

będące własnością Powiatu Kłodzkiego,

- nr 334/15 o pow. 0,0750 ha,
- nr 334/18 o pow. 0,0267 ha,
- nr 334/21 o pow. 0,4047 ha,

będące własnością Gminy Międzylesie,

- nr 334/5 o pow. 0,1014 ha,
- nr 334/6 o pow. 0,1131 ha,
- nr 334/7 o pow. 0,1491 ha,
- nr 334/8 o pow. 0,1148 ha,
- nr 334/9 o pow. 0,1423 ha,
- nr 334/14 o pow. 0,0017 ha,
- nr 334/16 o pow. 0,2861 ha,

będące własnością Skarbu Państwa użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A.,

powstałe z podziału działki nr 334/3 o pow. 28,1700 ha, obręb Międzylesie, gmina Międzylesie M., powiat kłodzki, województwo dolnośląskie, wpisanej w tomie I załącznika do decyzji dla województwa dolnośląskiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 533, ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 30 kwietnia 2013 r., Nr KNDG01.073.202.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie I załącznika:

- skreśla się pozycję 533,
- po pozycji 532 dodaje się pozycję 533a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: dolnośląskie; kłodzki; Międzylesie M.; Międzylesie; 334/22; 21,3995;
24) - nr 112/4 o pow. 0,0779 ha,
- nr 112/12 o pow. 0,0141 ha,

położone w obrębie Krościenko, gmina Ustrzyki Dolne - obszar wiejski, powiat bieszczadzki, województwo podkarpackie, wpisane w tomie IX załącznika do decyzji dla województwa podkarpackiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) odpowiednio pod pozycjami 11b oraz 11e, będące własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 30 kwietnia 2013 r., Nr KNDG01.073.203.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie IX załącznika skreśla się pozycje 11b oraz 11e;

25) - nr 277/2 o pow. 0,0907 ha,
- nr 277/3 o pow. 0,0446 ha,

powstałe z podziału działki nr 277 o pow. 2,7753 ha (w załączniku do decyzji z wpisaną powierzchnią 2,7800 ha), wpisanej w tomie VI załącznika do decyzji dla województwa małopolskiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 1443,

- nr 404/2 o pow. 0,0820 ha,

powstałą z podziału działki nr 404 o pow. 2,1220 ha (w załączniku do decyzji z wpisaną powierzchnią 2,1200 ha), wpisanej w tomie VI załącznika do decyzji dla województwa małopolskiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 1450,

położone w obrębie Andrzejówka, gmina Muszyna, powiat nowosądecki, województwo małopolskie, będące własnością Skarbu Państwa we władaniu Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 30 kwietnia 2013 r., Nr KNDG01.073.205.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie VI załącznika:

- skreśla się pozycje 1443 oraz 1450,
- po pozycji 1442 dodaje się pozycję 1443a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: małopolskie; nowosądecki; Muszyna; Andrzejówka; 277/1; 1,4800;
- po pozycji 1443a dodaje się pozycję 1443b, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: małopolskie; nowosądecki; Muszyna; Andrzejówka; 277/4; 1,1600;
- po pozycji 1449 dodaje się pozycję 1450a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: małopolskie; nowosądecki; Muszyna; Andrzejówka; 404/1; 2,0400;
26) - nr 673/2 o pow. 0,1471 ha,
- nr 673/3 o pow. 0,1667 ha,
- nr 673/4 o pow. 0,0492 ha,

powstałe z podziału działki nr 673 o pow. 4,9630 ha (w załączniku do decyzji z wpisaną powierzchnią 4,9600 ha), obręb Hermanowice, gmina Przemyśl, powiat przemyski, województwo podkarpackie, wpisanej w tomie IX załącznika do decyzji dla województwa podkarpackiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 695, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 30 kwietnia 2013 r., Nr KNDG01.073.206.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie IX załącznika:

- skreśla się pozycję 695,
- po pozycji 694 dodaje się pozycję 695a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: podkarpackie; przemyski; Przemyśl; Hermanowice; 673/1; 4,6000;
27) - nr 279/2 o pow. 0,0575 ha,

powstałą z podziału działki nr 279/1 o pow. 7,5186 ha (w załączniku do decyzji z wpisaną powierzchnią 7,5200 ha), obręb Garbce, gmina Żmigród, powiat trzebnicki, województwo dolnośląskie, wpisanej w tomie I załącznika do decyzji dla województwa dolnośląskiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 2279, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 30 kwietnia 2013 r., Nr KNDG01.073.207.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie I załącznika:

- skreśla się pozycję 2279,
- po pozycji 2278 dodaje się pozycję 2279a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: dolnośląskie; trzebnicki; Żmigród; Garbce; 279/3; 0,1011;
- po pozycji 2279a dodaje się pozycję 2279b, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: dolnośląskie; trzebnicki; Żmigród; Garbce; 279/4; 7,3600;
28) - nr 731/5 o pow. 0,0654 ha,
- nr 731/6 o pow. 0,1278 ha,
- nr 731/7 o pow. 0,7097 ha,

powstałe z podziału działki nr 731/4 o pow. 1,9784 ha, obręb Ołdrzychowice Kłodzkie (w załączniku do decyzji ujętej pod nazwą obrębu Ołdrzychowice), gmina Kłodzko, powiat kłodzki, województwo dolnośląskie, wpisanej w tomie I załącznika do decyzji dla województwa dolnośląskiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 455, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 6 maja 2013 r., Nr KNDG01.073.185.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie I załącznika:

- skreśla się pozycję 455,
- po pozycji 454 dodaje się pozycję 455a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: dolnośląskie; kłodzki; Kłodzko; Ołdrzychowice Kłodzkie; 731/8; 1,0755;
29) - nr 318/1 o pow. 0,0294 ha,
- nr 318/2 o pow. 0,2378 ha,
- nr 318/3 o pow. 0,0845 ha,
- nr 318/4 o pow. 0,1658 ha,
- nr 318/5 o pow. 0,1874 ha,

powstałe z podziału działki nr 318 o pow. 13,5049 ha (w załączniku do decyzji z wpisaną powierzchnią 13,5000 ha), obręb Borowa, gmina Długołęka, powiat wrocławski, województwo dolnośląskie, wpisanej w tomie I załącznika do decyzji dla województwa dolnośląskiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 2417, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 9 maja 2013 r., Nr KNDG01.073.208.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie I załącznika:

- skreśla się pozycję 2417,
- po pozycji 2416 dodaje się pozycję 2417a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: dolnośląskie; wrocławski; Długołęka; Borowa; 318/6; 12,8000;
30) - nr 473/1 o pow. 0,1672 ha,
- nr 473/2 o pow. 1,2146 ha,
- nr 473/3 o pow. 0,0781 ha,
- nr 473/4 o pow. 0,0043 ha,
- nr 473/5 o pow. 0,0527 ha,
- nr 473/6 o pow. 0,4144 ha,
- nr 473/7 o pow. 0,1117 ha,
- nr 473/8 o pow. 0,4990 ha,
- nr 473/9 o pow. 0,2978 ha,

powstałe z podziału działki nr 473 o pow. 5,8432 ha (w załączniku do decyzji z wpisaną powierzchnią 5,6200 ha), wpisanej w tomie IV załącznika do decyzji dla województwa lubuskiego pod pozycją 685,

- nr 516/1 o pow. 0,1676 ha,
- nr 516/2 o pow. 0,8133 ha,

powstałe z podziału działki nr 516 o pow. 0,9809 ha (w załączniku do decyzji z wpisaną powierzchnią 1,0100 ha), wpisanej w tomie IV załącznika do decyzji dla województwa lubuskiego pod pozycją 686,

położone w obrębie Stare Drzewce, gmina Szlichtyngowa, powiat wschowski, województwo lubuskie, będące własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 9 maja 2013 r., Nr KNDG01.073.209.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie IV załącznika:

- skreśla się pozycje 685 oraz 686,
- po pozycji 684 dodaje się pozycję 685a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: lubuskie; wschowski; Szlichtyngowa; Stare Drzewce; 473/10; 3,0034;
31) - nr 115/6 o pow. 0,1118 ha,
- nr 115/7 o pow. 0,1472 ha,

powstałe z podziału działki nr 115/1 o pow. 15,8090 ha (w załączniku do decyzji z wpisaną powierzchnią 15,8100 ha), obręb Zwierzyn, gmina Zwierzyn, powiat strzelecko-drezdenecki, województwo lubuskie, wpisanej w tomie IV załącznika do decyzji dla województwa lubuskiego pod pozycją 538, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 9 maja 2013 r., Nr KNDG01.073.210.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie IV załącznika:

- skreśla się pozycję 538,
- po pozycji 537 dodaje się pozycję 538a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: lubuskie; strzelecko-drezdenecki; Zwierzyn; Zwierzyn; 115/8; 15,5500;
32) - nr 1297/16 o pow. 0,2291 ha,

powstałą z podziału działki nr 1297/3 o pow. 0,2522 ha, obręb Węgierska Górka, gmina Węgierska Górka, powiat żywiecki, województwo śląskie, wpisanej w tomie XII załącznika do decyzji dla województwa śląskiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 19223, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 9 maja 2013 r., Nr KNDG01.073.212.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie XII załącznika:

- skreśla się pozycję 19223,
- po pozycji 19222 dodaje się pozycję 19223a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: śląskie; żywiecki; Węgierska Górka; Węgierska Górka; 1297/15; 0,0231;
33) - nr 120/5 o pow. 0,0055 ha,
- nr 120/8 o pow. 0,0055 ha,
- nr 120/9 o pow. 0,0632 ha,

powstałe w wyniku podziału stanem prawnym działki nr 120/3 o pow. 1,1665 ha, obręb Dolne Przedmieście 82, gmina Bielsko-Biała M., powiat m.Bielsko-Biała, województwo śląskie, wpisanej w tomie XII załącznika do decyzji dla województwa śląskiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 5033, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 9 maja 2013 r., Nr KNDG01.073.213.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie XII załącznika:

- skreśla się pozycję 5033,
- po pozycji 5032 dodaje się pozycję 5033a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: śląskie; m.Bielsko-Biała; Bielsko-Biała M.; Dolne Przedmieście 82; 120/6; 1,0320;
- po pozycji 5033a dodaje się pozycję 5033b, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: śląskie; m.Bielsko-Biała; Bielsko-Biała M.; Dolne Przedmieście 82; 120/7; 0,0603;
34) - nr 4/127 o pow. 0,0464 ha,

powstałą z podziału działki nr 4/123 o pow. 52,3739 ha, obręb 0022-Południe, gmina M. Wrocław, powiat m. Wrocław, województwo dolnośląskie, wpisanej w tomie I załącznika do decyzji dla województwa dolnośląskiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 1171c, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 9 maja 2013 r., Nr KNDG01.073.215.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie I załącznika:

- skreśla się pozycję 1171c,
- po pozycji 1171b dodaje się pozycję UT1c1, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: dolnośląskie; m. Wrocław; M. Wrocław; 0022-Południe; 4/126; 0,0634;
- po pozycji 1171c1 dodaje się pozycję 1171c2, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: dolnośląskie; m. Wrocław; M. Wrocław; 0022-Południe; 4/128; 52,2641;
35) - nr 6863 o pow. 0,1329 ha,

położoną w obrębie 0004-Kozienice, gmina Kozienice-miasto, powiat kozienicki, województwo mazowieckie, wpisaną w tomie VII załącznika do decyzji dla województwa mazowieckiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 395, będącą w posiadaniu samoistnym Skarbu Państwa, ujętą we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 9 maja 2013 r., Nr KNDG01.073.219.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie VII załącznika skreśla się pozycję 395;

36) - nr 105/3 o pow. 0,1523 ha,

powstałą z podziału działki nr 105/1 o pow. 6,0123 ha (w załączniku do decyzji z wpisaną powierzchnią 6,0100 ha), obręb Przedmoście, gmina Środa Śląska, powiat średzki, województwo dolnośląskie, wpisanej w tomie I załącznika do decyzji dla województwa dolnośląskiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 2016, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 9 maja 2013 r., Nr KNDG01.073.230.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie I załącznika:

- skreśla się pozycję 2016,
- po pozycji 2015 dodaje się pozycję 2016a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: dolnośląskie; średzki; Środa Śląska; Przedmoście; 105/4; 5,8600;
37) - nr 7/3 o pow. 0,2152 ha,
- nr 7/4 o pow. 0,0485 ha,
- nr 7/5 o pow. 0,1404 ha,
- nr 7/6 o pow. 0,1541 ha,
- nr 7/7 o pow. 0,0122 ha,

powstałe z podziału działki nr 7 o pow. 7,2259 ha, obręb Bagienica, gmina Dąbrowa Tarnowska M., powiat dąbrowski, województwo małopolskie, wpisanej w tomie VI załącznika do decyzji dla województwa małopolskiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 204, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 21 maja 2013 r., Nr KNDG01.073.204.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie VI załącznika:

- skreśla się pozycję 204,
- po pozycji 203 dodaje się pozycję 204a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: małopolskie; dąbrowski; Dąbrowa Tarnowska M.; Bagienica; 7/1; 6,1044;
- po pozycji 204a dodaje się pozycję 204b, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: małopolskie; dąbrowski; Dąbrowa Tarnowska M.; Bagienica; 7/2; 0,5511;
38) - nr 135/8 o pow. 0,3316 ha,
- nr 135/9 o pow. 0,2282 ha,
- nr 135/10 o pow. 0,2624 ha,

powstałe z podziału działki nr 135/1 o pow. 6,0029 ha, obręb Małomice, gmina Małomice M., powiat żagański, województwo lubuskie, wpisanej w tomie IV załącznika do decyzji dla województwa lubuskiego pod pozycją 851, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 13 maja 2013 r., Nr KNDG01.073.225.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie IV załącznika:

- skreśla się pozycję 851,
- po pozycji 850 dodaje się pozycję 851a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: lubuskie; żagański; Małomice M.; Małomice; 135/11; 5,1807;
39) - nr 71/11 o pow. 0,2151 ha,
- nr 885/13 o pow. 0,1639 ha,

położone w obrębie Zagórz, gmina Zagórz - M, powiat sanocki, województwo podkarpackie, wpisane w tomie IX załącznika do decyzji dla województwa podkarpackiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) odpowiednio pod pozycjami 895 oraz 898, będące własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 21 maja 2013 r., Nr KNDG01.073.252.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie IX załącznika skreśla się pozycje 895 oraz 898;

40) - nr 19/1 o pow. 0,9930 ha,
- nr 19/2 opow. 0,1353 ha,

powstałe z podziału działki nr 19 o pow. 13,1448 ha, obręb Nr 3 Boguszów, gmina Boguszów-Gorce, powiat wałbrzyski, województwo dolnośląskie, wpisanej w tomie I załącznika do decyzji dla województwa dolnośląskiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 2322, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 27 maja 2013 r., Nr KNDG01.073.222.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie I załącznika:

- skreśla się pozycję 2322,
- po pozycji 2321 dodaje się pozycję 2322a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: dolnośląskie; wałbrzyski; Boguszów-Gorce; Nr 3 Boguszów; 19/3; 12,0165;
41) - nr 332/1 o pow. 0,4673 ha,
- nr 332/2 o pow. 0,1489 ha,
- nr 332/3 o pow. 0,0051 ha,
- nr 332/4 o pow. 0,0219 ha,
- nr 332/5 o pow. 0,0894 ha,
- nr 332/6 o pow. 0,3020 ha,

powstałe z podziału działki nr 332 o pow. 13,8964 ha, obręb Miękinia, gmina Miękinia, powiat średzki, województwo dolnośląskie, wpisanej w tomie I załącznika do decyzji dla województwa dolnośląskiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 1957, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 27 maja 2013 r., Nr KNDG01.073.242.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie I załącznika:

- skreśla się pozycję 1957,
- po pozycji 1956 dodaje się pozycję 1957a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: dolnośląskie; średzki; Miękinia; Miękinia; 332/7; 12,8618;
42) - nr 1/3 o pow. 0,0628 ha,
- nr 1/4 o pow. 0,1938 ha,
- nr 1/5 o pow. 0,2814 ha,
- nr 1/6 o pow. 0,3712 ha,
- nr 1/7 o pow. 0,2715 ha,

powstałe z podziału działki nr 1/1 o pow. 4,8128 ha, obręb Obręb 4 (w załączniku do decyzji ujętej pod nazwą obrębu 0004-obręb 4), gmina Złotoryja M., powiat złotoryjski, województwo dolnośląskie, wpisanej w tomie I załącznika do decyzji dla województwa dolnośląskiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 2891, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 27 maja 2013 r., Nr KNDG01.073.246.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie I załącznika:

- skreśla się pozycję 2891,
- po pozycji 2890 dodaje się pozycję 2891a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: dolnośląskie; złotoryjski; Złotoryja M.; Obręb 4; 1/8; 3,6321;
43) - nr 39/5 o pow. 0,1684 ha,
- nr 39/6 o pow. 0,0588 ha,
- nr 39/7 o pow. 1,6724 ha,
- nr 39/8 o pow. 0,0790 ha,
- nr 39/10 o pow. 0,0996 ha,
- nr 39/11 o pow. 0,0194 ha,

będące własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A.,

- nr 39/9 o pow. 0,4415 ha,

będącą własnością Gminy Miejskiej Chojnów,

powstałe z podziału działki nr 39/4 o pow. 7,0866 ha, obręb Obręb 2 (w załączniku do decyzji ujętej pod nazwą obrębu Chojnów N-2), gmina Chojnów M., powiat legnicki, województwo dolnośląskie, wpisanej w tomie I załącznika do decyzji dla województwa dolnośląskiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 747, ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 27 maja 2013 r., Nr KNDG01.073.247.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie I załącznika:

- skreśla się pozycję 747,
- po pozycji 746 dodaje się pozycję 747a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: dolnośląskie; legnicki; Chojnów M.; Obręb 2; 39/12; 4,5475;
44) - nr 196/4 o pow. 0,0897 ha,

położoną w obrębie 1 (w załączniku do decyzji ujętą pod nazwą obrębu 1 - Płoty 1), gmina Płoty M., powiat gryficki, województwo zachodniopomorskie, wpisaną w tomie XVI załącznika do decyzji dla województwa zachodniopomorskiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 278, będącą własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujętą we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 27 maja 2013 r., Nr KNDG01.073.251.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie XVI załącznika skreśla się pozycję 278;

45) - nr 774/2 o pow. 0,2720 ha,

powstałą z podziału działki nr 744 o pow. 0,7486 ha (w załączniku do decyzji z wpisaną powierzchnią 0,8600 ha), wpisanej w tomie I załącznika do decyzji dla województwa dolnośląskiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 542,

- nr 836/2 o pow. 0,3939 ha,
- nr 836/3 o pow. 0,1006 ha,

powstałe z podziału działki nr 836 o pow. 1,2842 ha (w załączniku do decyzji z wpisaną powierzchnią 1,2100 ha), wpisanej w tomie I załącznika do decyzji dla województwa dolnośląskiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 543,

położone w obrębie Ludwikowice, gmina Nowa Ruda, powiat kłodzki, województwo dolnośląskie, będące własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 27 maja 2013 r., Nr KNDG01.073.262.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie I załącznika:

- skreśla się pozycje 542 oraz 543,
- po pozycji 541 dodaje się pozycję 542a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: dolnośląskie; kłodzki; Nowa Ruda; Ludwikowice; 774/1; 0,4766;
- po pozycji 542a dodaje się pozycję 543a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: dolnośląskie; kłodzki; Nowa Ruda; Ludwikowice; 836/1; 0,7897;
46) -nr 1138/3 o pow. 0,1152 ha,
- nr 1138/4 o pow. 0,2743 ha,
- nr 1138/5 o pow. 0,0772 ha,

powstałe z podziału działki nr 1138/2 o pow. 21,4367 ha (w załączniku do decyzji z wpisaną powierzchnią 21,4400 ha), obręb Horyniec - Zdrój, gmina Horyniec - Zdrój, powiat lubaczowski, województwo podkarpackie, wpisanej w tomie IX załącznika do decyzji dla województwa podkarpackiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 226, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 27 maja 2013 r., Nr KNDG01.073.266.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie IX załącznika:

- skreśla się pozycję 226,
- po pozycji 225 dodaje się pozycję 226a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: podkarpackie; lubaczowski; Horyniec - Zdrój; Horyniec - Zdrój; 1138/6; 20,9700;
47) - nr 1294/11 o pow. 0,1240 ha,
- nr 1294/12 o pow. 0,2304 ha,
- nr 1294/13 o pow. 0,9832 ha,

powstałe z podziału działki nr 1294/3 o pow. 24,8791 ha, obręb Munina, gmina Jarosław, powiat jarosławski, województwo podkarpackie, wpisanej w tomie IX załącznika do decyzji dla województwa podkarpackiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 43a, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 28 maja 2013 r., Nr KNDG01.073.267.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie IX załącznika:

- skreśla się pozycję 43a,
- po pozycji 42 dodaje się pozycję 43a1, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: podkarpackie; jarosławski; Jarosław; Munina; 1294/10; 23,5415;
48) - nr 152/2 o pow. 0,2378 ha,
- nr 152/3 o pow. 0,5265 ha,
- nr 152/5 o pow. 0,1441 ha,

powstałe z podziału działki nr 152 o pow. 11,7699 ha (w załączniku do decyzji z wpisaną powierzchnią 11,7700 ha), obręb Nowa Grobla, gmina Oleszyce - obszar wiejski, powiat lubaczowski, województwo podkarpackie, wpisanej w tomie IX załącznika do decyzji dla województwa podkarpackiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 245, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 28 maja 2013 r., Nr KNDG01.073.268.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie IX załącznika:

- skreśla się pozycję 245,
- po pozycji 244 dodaje się pozycję 245a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: podkarpackie; lubaczowski; Oleszyce - obszar wiejski; Nowa Grobla; 152/1; 10,8500;
- po pozycji 245a dodaje się pozycję 245b, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: podkarpackie; lubaczowski; Oleszyce - obszar wiejski; Nowa Grobla; 152/4; 0,0115;
49) - nr 1202/3 o pow. 0,2426 ha,

powstałą z podziału działki nr 1202/1 o pow. 6,5253 ha, obręb Miasto Oleszyce, gmina Oleszyce, powiat lubaczowski, województwo podkarpackie, wpisanej w tomie IX załącznika do decyzji dla województwa podkarpackiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 243, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 27 maja 2013 r., Nr KNDG01.073.269.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie IX załącznika:

- skreśla się pozycję 243,
- po pozycji 242 dodaje się pozycję 243a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: podkarpackie; lubaczowski; Oleszyce; Miasto Oleszyce; 1202/4; 6,2827;
50) - nr 1934/2 o pow. 0,0386 ha,

powstałą z podziału działki nr 1934 o pow. 14,0086 ha (w załączniku do decyzji z wpisaną powierzchnią 14,0100 ha), obręb Ostrów, gmina Radymno, powiat jarosławski, województwo podkarpackie, wpisanej w tomie IX załącznika do decyzji dla województwa podkarpackiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 61, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 28 maja 2013 r., Nr KNDG01.073.270.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie IX załącznika:

- skreśla się pozycję 61,
- po pozycji 60 dodaje się pozycję 61a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: podkarpackie; jarosławski; Radymno; Ostrów; 1934/1; 13,9700;
51) - nr 2654/2 o pow. 0,3016 ha,
- nr 2654/3 o pow. 0,1008 ha,
- nr 2654/4 o pow. 0,5149 ha,

powstałe z podziału działki nr 2654 o pow. 11,8641 ha (w załączniku do decyzji z wpisaną powierzchnią 12,2400 ha), obręb Pełkinie, gmina Jarosław, powiat jarosławski, województwo podkarpackie, wpisanej w tomie IX załącznika do decyzji dla województwa podkarpackiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 46, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 28 maja 2013 r., Nr KNDG01.073.271.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie IX załącznika:

- skreśla się pozycję 46,
- po pozycji 45 dodaje się pozycję 46a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: podkarpackie; jarosławski; Jarosław; Pełkinie; 2654/1; 10,9468;
52) - nr 1173/20 o pow. 0,5193 ha,

położoną w obrębie Kuźniczka, gmina Krzepice M., powiat kłobucki, województwo śląskie, wpisaną w tomie XII załącznika do decyzji dla województwa śląskiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 4010b, będącą własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujętą we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 28 maja 2013 r., Nr KNDG01.073.278.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie XII załącznika skreśla się pozycję 4010b.

§  2. Do ewidencji terenów zamkniętych określonych w załączniku do decyzji włącza się działki ewidencyjne:
1) -nr 784 o pow. 0,5600 ha,

położoną w obrębie Rudna, gmina Rudna, powiat lubiński, województwo dolnośląskie, będącą własnością Skarbu Państwa w zarządzie Polskich Kolei Państwowych S.A., ujętą we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 26 kwietnia 2013 r., Nr KNDG01.073.186.2013.MS/2, w ten sposób, że w tomie I załącznika do decyzji dla województwa dolnośląskiego (zmienionym Decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48):

- po pozycji 922 dodaje się pozycję 922a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: dolnośląskie; lubiński; Rudna; Rudna; 784; 0,5600;
2) - nr 382/2 o pow. 0,0200 ha,
- nr 382/6 o pow. 0,0494 ha,

położone w obrębie Jastrzębna Pierwsza, gmina Sztabin, powiat augustowski, województwo podlaskie, będące własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 30 kwietnia 2013 r., Nr KNDG01.073.193.2013.MS/2, w ten sposób, że w tomie X załącznika do decyzji dla województwa podlaskiego:

- po pozycji 9 dodaje się pozycję 9a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: podlaskie; augustowski; Sztabin; Jastrzębna Pierwsza; 382/2; 0,0200;
- po pozycji 10 dodaje się pozycję 10a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: podlaskie; augustowski; Sztabin; Jastrzębna Pierwsza; 382/6; 0,0494;
3) - nr 535 o pow. 1,1100 ha,

położoną w obrębie Miłkowice, gmina Miłkowice, powiat legnicki, województwo dolnośląskie, będącą własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujętą we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 9 maja 2013 r., Nr KNDG01.073.229.2013.MS/2, w ten sposób, że w tomie I załącznika do decyzji dla województwa dolnośląskiego (zmienionym Decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48):

- po pozycji 780 dodaje się pozycję 780a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: dolnośląskie; legnicki; Miłkowice; Miłkowice; 535; 1,1100.
§  3. W związku z błędem pisarskim popełnionym przy tworzeniu załącznika do decyzji oraz w celu doprowadzenia do zgodności ewidencji terenów zamkniętych z danymi rejestru gruntów i budynków prowadzonego przez Starostę Szydłowieckiego, w tomie VII załącznika do decyzji dla województwa mazowieckiego (zmienionym Decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48):
- skreśla się pozycję 2164,
- po pozycji 2163 dodaje się pozycję 2164a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: mazowieckie; szydłowiecki; Jastrząb; 0010-Wola Lipieniecka Duża; 343; 5,8700.
§  4. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
______

1) Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej kieruje działem administracji rządowej transport na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz.U. Nr 248, poz. 1494).

2) Zmiany wymienionej decyzji zostały ogłoszone w Dz.Urz. MI z 2010 r. Nr 4, poz. 11; Nr 7, poz. 22; Nr 8, poz. 25; Nr 11, poz. 34; Nr 13, poz. 46; Nr 15, poz. 53; z 2011 r. Nr 1, poz. 1; Nr 2, poz. 6; Nr 3, poz. 20; Nr 4, poz. 22; Nr 5, poz. 28; Nr 6, poz. 33; Nr 10, poz. 48 i 49; Nr 12, poz. 64 i 65, Dz. Urz. MTBiGM z 2011 r. Nr 1, poz. 2; Nr.2, poz. 6, z 2012 r. poz. 8, poz. 18, poz. 23, poz. 37, poz. 39, poz. 44, poz. 53, poz. 61, poz. 68, poz. 77, poz. 85 oraz z 2013 r. poz. 4, poz.6, poz. 7, poz. 14; poz. 18, poz. 26 i poz. 29.