Dziennik resortowy

Dz.Urz.MTBiGM.2013.29

| Akt jednorazowy
Wersja od: 6 czerwca 2013 r.

DECYZJA Nr 12
MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ1)
z dnia 6 czerwca 2013 r.
zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych.

Na podstawie art. 4 ust. 2a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287, z późn. zm.) ustala się, co następuje:
§  1. Z ewidencji terenów zamkniętych określonych w załączniku do decyzji nr 45 Ministra Infrastruktury z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. MI Nr 14, poz. 51, z późn. zm.2)), zwanej dalej "decyzją", wyłącza się działki ewidencyjne:
1)
- nr 1/39 o pow. 0,0641 ha,
- nr 1/40 o pow. 0,1072 ha,

powstałe z podziału działki nr 1/26 o pow. 8,8399 ha, obręb 3, gmina Tomaszów Mazowiecki M., powiat tomaszowski, województwo łódzkie, wpisanej w tomie V załącznika do decyzji dla województwa łódzkiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 3000, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 27 marca 2013 r., Nr KNDG01.073.1.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie V załącznika:

- skreśla się pozycję 3000,
- po pozycji 2999 dodaje się pozycję 3000a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: łódzkie; tomaszowski; Tomaszów Mazowiecki M.; 3; 1/38; 8,6686;
2)
- nr 152/49 o pow. 0,0866 ha,
- nr 152/50 o pow. 0,1862 ha,

będące własnością Województwa Lubelskiego w zarządzie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie, powstałe z podziału działki nr 152/41 o pow. 16,8628 ha, obręb 1 Miasto Świdnik, gmina Świdnik, powiat świdnicki, województwo lubelskie, wpisanej w tomie III załącznika do decyzji dla województwa lubelskiego pod pozycją 1293, ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 27 marca 2013 r., Nr KNDG01.073.128.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie III załącznika:

- skreśla się pozycję 1293,
- po pozycji 1292 dodaje się pozycję 1293a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: lubelskie; świdnicki; Świdnik; 1 Miasto Świdnik; 152/51; 16,5900;
3)
- nr 769/173 o pow. 0,0114 ha,
- nr 771/128 o pow. 0,0148 ha,

położone w obrębie Świętochłowice, gmina Świętochłowice M., powiat m.Świętochłowice, województwo śląskie, wpisane w tomie XII załącznika do decyzji dla województwa śląskiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) odpowiednio pod pozycjami 10321 oraz 10332, będące własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 27 marca 2013 r., Nr KNDG01.073.130.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie XII załącznika skreśla się pozycje 10321 oraz 10332;

4)
- nr 778/9 o pow. 0,8324 ha,
- nr 778/11 o pow. 0,5952 ha,

będące własnością Województwa Mazowieckiego w zarządzie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie,

- nr 778/10 o pow. 0,0068 ha,

będącą w posiadaniu samoistnym Skarbu Państwa w użytkowaniu Polskich Kolei Państwowych S.A.,

powstałe z podziału działki nr 778/3 o pow. 17,5278 ha, obręb 0009-Jedlnia Letnisko, gmina Jedlnia-Letnisko, powiat radomski, województwo mazowieckie, wpisanej w tomie VII załącznika do decyzji dla województwa mazowieckiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 1925a, ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 27 marca 2013 r., Nr KNDG01.073.132.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie VII załącznika:

- skreśla się pozycję 1925a,
- po pozycji 1922 dodaje się pozycję 1925a1, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: mazowieckie; radomski; Jedlnia-Letnisko; 0009-Jedlnia Letnisko; 778/8; 16,0934;
5)
- nr 1/2 o pow. 0,0560 ha,

będącą własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A.,

- nr 1/3 o pow. 0,1101 ha,

będącą własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu Polskich Kolei Państwowych S. A.,

powstałe z podziału działki nr 1 o pow. 3,8792 ha (w załączniku do decyzji z wpisaną powierzchnią 3,8747 ha), obręb 117 Rypinek, gmina Kalisz M., powiat M. Kalisz, województwo wielkopolskie, wpisanej w tomie XV załącznika do decyzji dla województwa wielkopolskiego pod pozycją 1770, ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 27 marca 2013 r., Nr KNDG01.073.142.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie XV załącznika:

- skreśla się pozycję 1770,
- po pozycji 1769 dodaje się pozycję 1770a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: wielkopolskie; M. Kalisz; Kalisz M.; 117 Rypinek; 1/1; 3,7131;
6)
- nr 867/5 o pow. 0,0239 ha,
- nr 868/5 o pow. 0,4457 ha,
- nr 869/5 o pow. 0,3096 ha,
- nr 870/5 o pow. 0,0470 ha,
- nr 871/5 o pow. 0,8967 ha,
- nr 872/5 o pow. 0,2991 ha,
- nr 873/5 o pow. 0,0360 ha,
- nr 874/5 o pow. 0,4782 ha,
- nr 875/5 o pow. 0,0372 ha,

powstałe z podziału działki nr 419/5 o pow. 2,5734 ha (w załączniku do decyzji z wpisaną powierzchnią 2,4800 ha), obręb Herby, gmina Herby, powiat lubliniecki, województwo śląskie, wpisanej w tomie XII załącznika do decyzji dla województwa śląskiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 4357, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 28 marca 2013 r., Nr KNDG01.073.127.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie XII załącznika skreśla się pozycję 4357;

7)
- nr 529 o pow. 0,0061 ha,

położoną w obrębie 043, gmina Toruń M., powiat M. Toruń, województwo kujawsko-pomorskie, wpisaną w tomie II załącznika do decyzji dla województwa kujawsko-pomorskiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 1395, będącą własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujętą we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 27 marca 2013 r., Nr KNDG01.073.129.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie II załącznika skreśla się pozycję 1395;

8)
- nr 1083/3 o pow. 0,0051 ha,
- nr 1083/4 o pow. 0,0138 ha,

położone w obrębie Stróże, gmina Grybów, powiat nowosądecki, województwo małopolskie, wpisane w tomie VI załącznika do decyzji dla województwa małopolskiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) odpowiednio pod pozycjami 1413 oraz 1414, będące w posiadaniu samoistnym Gminy Grybów, ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 28 marca 2013 r., Nr KNDG01.073.135.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie VI załącznika skreśla się pozycje 1413 oraz 1414;

9)
- nr 139/7 o pow. 0,5518 ha,

powstałą z podziału działki nr 139/6 o pow. 25,2700 ha, obręb Jaroszowiec, gmina Klucze, powiat olkuski, województwo małopolskie, wpisanej w tomie VI załącznika do decyzji dla województwa małopolskiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48), pod pozycją 1719, będącej własnością Gminy Klucze, ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 28 marca 2013 r., Nr KNDG01.073.136.2013.MS/1, w ten sposób, że w ww. tomie VI załącznika:

- skreśla się pozycję 1719,
- po pozycji 1718 dodaje się pozycję 1719a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: małopolskie; olkuski; Klucze; Jaroszowiec; 139/8; 24,7182;
10)
- nr 1/1 o pow. 0,0749 ha,

powstałą z podziału działki nr 1 o pow. 5,8451 ha, obręb Oborniki Śląskie, gmina Oborniki Śląskie M., powiat trzebnicki, województwo dolnośląskie, wpisanej w tomie I załącznika do decyzji dla województwa dolnośląskiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 2238, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 28 marca 2013 r., Nr KNDG01.073.140.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie I załącznika:

- skreśla się pozycję 2238,
- po pozycji 2237 dodaje się pozycję 2238a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: dolnośląskie; trzebnicki; Oborniki Śląskie M.; Oborniki Śląskie; 1/2; 5,7702;
11)
- nr 37/2 o pow. 0,6794 ha,
- nr 37/3 o pow. 0,2804 ha,
- nr 37/4 o pow. 0,0046 ha,

położone w obrębie Bielkówko, gmina Kolbudy, powiat gdański, województwo pomorskie, wpisane w tomie XI załącznika do decyzji dla województwa pomorskiego odpowiednio pod pozycjami 341, 342 oraz 343, będące własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 28 marca 2013 r., Nr KNDG01.073.141.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie XI załącznika skreśla się pozycje 341, 342 oraz 343;

12)
- nr 2524/4 o pow. 0,4155 ha,
- nr 2524/5 o pow. 0,2421 ha,
- nr 2524/6 o pow. 0,0474 ha,

powstałe z podziału działki nr 2524/3 o pow. 12,1167 ha, obręb Dwory I, gmina Oświęcim - miasto, powiat oświęcimski, województwo małopolskie, wpisanej w tomie VI załącznika do decyzji dla województwa małopolskiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 1915, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 28 marca 2013 r., Nr KNDG01.073.153.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie VI załącznika:

- skreśla się pozycję 1915,
- po pozycji 1914 dodaje się pozycję 1915a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: małopolskie; oświęcimski; Oświęcim - miasto; Dwory I; 2524/7; 11,4117;
13)
- nr 73/4 o pow. 0,1346 ha,
- nr73/5°pow. 0,1007 ha,

powstałe z podziału działki nr 73/1 o pow. 21,0209 ha, obręb 6, gmina Tomaszów Mazowiecki M., powiat tomaszowski, województwo łódzkie, wpisanej w tomie V załącznika do decyzji dla województwa łódzkiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 3002, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 28 marca 2013 r., Nr KNDG01.073.154.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie V załącznika:

- skreśla się pozycję 3002,
- po pozycji 3001 dodaje się pozycję 3002a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: łódzkie; tomaszowski; Tomaszów Mazowiecki M.; 6; 73/6; 20,7856;
14)
- nr 620/4 o pow. 0,1043 ha,
- nr 1017/2 o pow. 0,0944 ha,
- nr 1449 o pow. 0,0065 ha,
- nr 1462 o pow. 0,3210 ha,
- nr 1597 o pow. 0,0083 ha,

położone w obrębie Dąbrówka, gmina Stryszów, powiat wadowicki, województwo małopolskie, wpisane w tomie VI załącznika do decyzji dla województwa małopolskiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) odpowiednio pod pozycjami 2746, 2748, 2750, 2752 oraz 2753, będące własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 10 kwietnia 2013 r., Nr KNDG01.073.107.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie VI załącznika skreśla się pozycje 2746, 2748, 2750, 2752 oraz 2753;

15)
- nr 1/1 o pow. 0,0024 ha,

powstałą z podziału działki nr 1 o pow. 2,8362 ha, obręb 4-11-18, wpisanej w tomie VII załącznika do decyzji dla województwa mazowieckiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 787,

- nr 3/10 o pow. 0,0281 ha,
- nr 3/11 o pow. 0,0473 ha,
- nr 3/12 o pow. 0,1476 ha,
- nr 3/13 o pow. 0,4648 ha,
- nr 3/14 o pow. 0,1468 ha,
- nr 3/15 o pow. 0,3759 ha,
- nr 3/17 o pow. 0,2339 ha,

powstałe z podziału działki nr 3 o pow. 11,2426 ha, obręb 4-11-21, wpisanej w tomie VII załącznika do decyzji dla województwa mazowieckiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 788,

położone w gminie Warszawa Targówek, powiat m. st. Warszawa, województwo mazowieckie, będące własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 10 kwietnia 2013 r., Nr KNDG01.073.133.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie VII załącznika:

- skreśla się pozycje 787 oraz 788,
- po pozycji 786 dodaje się pozycję 787a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: mazowieckie; m. st. Warszawa; Warszawa Targówek; 4-11-18; 1/2; 0,2402;
- po pozycji 787a dodaje się pozycję 787b, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: mazowieckie; m. st. Warszawa; Warszawa Targówek; 4-11-18; 1/3; 2,5936;
- po pozycji 787b dodaje się pozycję 788a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: mazowieckie; m. st. Warszawa; Warszawa Targówek; 4-11-21; 3/16; 0,3320;
- po pozycji 788a dodaje się pozycję 788b, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: mazowieckie; m. st. Warszawa; Warszawa Targówek; 4-11-21; 3/18; 0,6533;
- po pozycji 788b dodaje się pozycję 788c, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: mazowieckie; m. st. Warszawa; Warszawa Targówek; 4-11-21; 3/19; 8,8129;
16)
- nr 2843/19 o pow. 0,2408 ha,
- nr 2843/20 o pow. 0,0680 ha,
- nr 2843/21 o pow. 0,1625 ha,
- nr 2843/23 o pow. 0,1153 ha,
- nr 2843/24 o pow. 0,1377 ha,

powstałe z podziału działki nr 2843/18 o pow. 5,0220 ha, obręb Chełmek, gmina Chełmek - miasto, powiat oświęcimski, województwo małopolskie, wpisanej w tomie VI załącznika do decyzji dla województwa małopolskiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 1808, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 10 kwietnia 2013 r., Nr KNDG01.073.134.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie VI załącznika:

- skreśla się pozycję 1808,
- po pozycji 1807 dodaje się pozycję 1808a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: małopolskie; oświęcimski; Chełmek - miasto; Chełmek; 2843/22; 0,0322;
- po pozycji 1808a dodaje się pozycję 1808b, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: małopolskie; oświęcimski; Chełmek - miasto; Chełmek; 2843/25; 4,2655;
17)
- nr 67/1 o pow. 9,0923 ha,
- nr 67/2 o pow. 7,7088 ha,
- nr 67/3 o pow. 7,6023 ha,
- nr 67/4 o pow. 1,6679 ha,
- nr 67/5 o pow. 1,1838 ha,
- nr 67/6 o pow. 0,7975 ha,
- nr 67/7 o pow. 0,3618 ha,

powstałe z podziału działki nr 67 o pow. 56,6179 ha (w załączniku do decyzji z wpisaną powierzchnią 56,2200 ha), wpisanej w tomie X załącznika do decyzji dla województwa podlaskiego pod pozycją 74, obręb 7 Brzezina,

- nr 360/2 o pow. 4,7991 ha,

powstałą z podziału działki nr 360 o pow. 5,8149 ha (w załączniku do decyzji z wpisaną powierzchnią 5,8800 ha), wpisanej w tomie X załącznika do decyzji dla województwa podlaskiego pod pozycją 75, obręb 7 Brzezina,

- nr 753/1 o pow. 0,7935 ha,

powstałą z podziału działki nr 753 o pow. 1,2925 ha (w załączniku do decyzji z wpisaną powierzchnią 1,2900 ha), wpisanej w tomie X załącznika do decyzji dla województwa podlaskiego pod pozycją 76, obręb 8 Budy,

położone w gminie Michałowo, powiat białostocki, województwo podlaskie, będące własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 10 kwietnia 2013 r., Nr KNDG01.073.152.2013.PB/2, w ten sposób, że w ww. tomie X załącznika:

- skreśla się pozycje 74, 75 oraz 76,
- po pozycji 73a dodaje się pozycję 74a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: podlaskie; białostocki; Michałowo; 7 Brzezina; 67/8; 28,2035;
- po pozycji 74a dodaje się pozycję 75a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: podlaskie; białostocki; Michałowo; 7 Brzezina; 360/1; 0,0167;
- po pozycji 75a dodaje się pozycję 75b, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: podlaskie; białostocki; Michałowo; 7 Brzezina; 360/3; 0,9991;
- po pozycji 75b dodaje się pozycję 76a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: podlaskie; białostocki; Michałowo; 8 Budy; 753/2; 0,4990;
18)
- nr 156/1 o pow. 0,8100 ha,
- nr 156/3 o pow. 0,3113 ha,
- nr 156/4 o pow. 0,2898 ha,
- nr 156/5 o pow. 0,1316 ha,
- nr 156/6 o pow. 0,3014 ha,
- nr 156/7 o pow. 0,1815 ha,
- nr 156/8 o pow. 0,0488 ha,
- nr 156/9 o pow. 0,0293 ha,
- nr 156/10 o pow. 0,0188 ha,
- nr 156/13 o pow. 0,0327 ha,
- nr 156/14 o pow. 0,0361 ha,
- nr 156/15 o pow. 0,0484 ha,

powstałe z podziału działki nr 156 o pow. 11,7721 ha (w załączniku do decyzji z wpisaną powierzchnią 11,4700 ha), obręb 8 Kolonia Rokiciny, gmina Rokiciny, powiat tomaszowski, województwo łódzkie, wpisanej w tomie V załącznika do decyzji dla województwa łódzkiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 2753, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 12 kwietnia 2013 r., Nr KNDG01.073.156.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie V załącznika:

- skreśla się pozycję 2753,
- po pozycji 2752 dodaje się pozycję 2753a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: łódzkie; tomaszowski; Rokiciny; 8 Kolonia Rokiciny; 156/2; 0,0876;
- po pozycji 2753a dodaje się pozycję 2753b, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: łódzkie; tomaszowski; Rokiciny; 8 Kolonia Rokiciny; 156/11; 0,0956;
- po pozycji 2753b dodaje się pozycję 2753c, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: łódzkie; tomaszowski; Rokiciny; 8 Kolonia Rokiciny; 156/12; 0,1073;
- po pozycji 2753c dodaje się pozycję 2753d, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: łódzkie; tomaszowski; Rokiciny; 8 Kolonia Rokiciny; 156/16; 9,2419;
19)
- nr 64/10 o pow. 0,2453 ha,
- nr 64/11 o pow. 0,4884 ha,

powstałe z podziału działki nr 64/7 o pow. 4,6984 ha, obręb Kornatowo, gmina Lisewo, powiat chełmiński, województwo kujawsko-pomorskie, wpisanej w tomie II załącznika do decyzji dla województwa kujawsko-pomorskiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 556, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 15 kwietnia 2013 r., Nr KNDG01.073.161.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie II załącznika:

- skreśla się pozycję 556,
- po pozycji 555 dodaje się pozycję 556a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: kujawsko-pomorskie; chełmiński; Lisewo; Kornatowo; 64/12; 3,9647;
20)
- nr 26/31 o pow. 0,1087 ha,

położoną w obrębie Zagórzany - Kobylanka, gmina Gorlice M., powiat gorlicki, województwo małopolskie, wpisaną w tomie VI załącznika do decyzji dla województwa małopolskiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 257, będącą własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujętą we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 15 kwietnia 2013 r., Nr KNDG01.073.166.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie VI załącznika skreśla się pozycję 257;

21)
- nr 4901/1 o pow. 0,0803 ha,
- nr 4901/2 o pow. 0,2650 ha,

będące własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., powstałe z podziału działki nr 4901 o pow. 2,2490 ha, wpisanej w tomie XIII załącznika do decyzji dla województwa świętokrzyskiego pod pozycją 5264,

- nr 5098/6 o pow. 0,1666 ha,
- nr 5098/7 o pow. 0,1376 ha,
- nr 5098/8 o pow. 0,0989 ha,
- nr 5098/9 o pow. 0,2013 ha,
- nr 5098/10 o pow. 0,1034 ha,
- nr 5098/11 o pow. 0,0204 ha,
- nr 5098/12 o pow. 0,0818 ha,
- nr 5098/13 o pow. 0,0712 ha,
- nr 5098/14 o pow. 0,1089 ha,
- nr 5098/15 o pow. 0,0995 ha,
- nr 5098/16 o pow. 0,1373 ha,
- nr 5098/17 o pow. 0,1335 ha,
- nr 5098/18 o pow. 0,1589 ha,
- nr 5098/19 o pow. 0,1266 ha,
- nr 5098/21 o pow. 0,3542 ha,
- nr 5098/22 o pow. 0,1245 ha,

będące własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A.,

- nr 5098/20 o pow. 0,8056 ha,

będącą własnością Gminy Włoszczowa,

powstałe z podziału działki nr 5098/2 o pow. 12,9946 ha, wpisanej w tomie XIII załącznika do decyzji dla województwa świętokrzyskiego pod pozycją 5265,

położone w obrębie 09 (w załączniku do decyzji ujęte pod nazwą obrębu 9 OBRĘB 09), gmina Włoszczowa Miasto, powiat włoszczowski, województwo świętokrzyskie, ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 19 kwietnia 2013 r., Nr KNDG01.073.123.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie XIII załącznika:

- skreśla się pozycje 5264 oraz 5265,
- po pozycji 5263 dodaje się pozycję 5264a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: świętokrzyskie; włoszczowski; Włoszczowa Miasto; 09; 4901/3; 1,9037;
- po pozycji 5264a dodaje się pozycję 5265a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: świętokrzyskie; włoszczowski; Włoszczowa Miasto; 09; 5098/23; 10,0644;
22) - nr 1829/13 o pow. 0,1933 ha,
- nr 1829/14 o pow. 0,7051 ha,

powstałe z podziału działki nr 1829/9 o pow. 24,3501 ha, obręb Opatówek, gmina Opatówek, powiat kaliski, województwo wielkopolskie, wpisanej w tomie XV załącznika do decyzji dla województwa wielkopolskiego pod pozycją 769, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 19 kwietnia 2013 r., Nr KNDG01.073.143.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie XV załącznika:

- skreśla się pozycję 769,
- po pozycji 767 dodaje się pozycję 769a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: wielkopolskie; kaliski; Opatówek; Opatówek; 1829/12; 23,4517;
23)
- nr 254/11 o pow. 0,0004 ha,

wpisaną w tomie XV załącznika do decyzji dla województwa wielkopolskiego pod pozycją 618,

- nr 254/19 o pow. 0,0127 ha,

powstałą z podziału działki nr 254/12 o pow. 0,1490 ha, wpisanej w tomie XV załącznika do decyzji dla województwa wielkopolskiego pod pozycją 619,

położone w obrębie Grodzisk Wlkp., gmina Grodzisk Wielkopolski M., powiat grodziski, województwo wielkopolskie, będące własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 22 kwietnia 2013 r., Nr KNDG01.073.144.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie XV załącznika:

- skreśla się pozycje 618 oraz 619,
- po pozycji 617 dodaje się pozycję 619a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: wielkopolskie; grodziski; Grodzisk Wielkopolski M.; Grodzisk Wlkp.; 254/20; 0,1363;
24)
- nr 237/2 o pow. 0,0744 ha,
- nr 237/3 o pow. 2,5086 ha,

będące własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., powstałe z podziału działki nr 237 o pow. 7,4300 ha, obręb Przysieczyn, gmina Wągrowiec, powiat wągrowiecki, województwo wielkopolskie, wpisanej w tomie XV załącznika do decyzji dla województwa wielkopolskiego pod pozycją 5076, ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 22 kwietnia 2013 r., Nr KNDG01.073.145.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie XV załącznika:

- skreśla się pozycję 5076,
- po pozycji 5075 dodaje się pozycję 5076a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: wielkopolskie; wągrowiecki; Wągrowiec; Przysieczyn; 237/1; 4,8470;
25)
- nr 53/10 o pow. 0,8648 ha,

będącą własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., powstałą w wyniku kolejnych podziałów działki nr 53/6 o pow. 8,2933 ha, obręb Grylewo, gmina Wągrowiec, powiat wągrowiecki, województwo wielkopolskie, wpisanej w tomie XV załącznika do decyzji dla województwa wielkopolskiego pod pozycją 5066, ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 22 kwietnia 2013 r., Nr KNDG01.073.146.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie XV załącznika:

- skreśla się pozycję 5066,
- po pozycji 5065 dodaje się pozycję 5066a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: wielkopolskie; wągrowiecki; Wągrowiec; Grylewo; 53/8; 4,2598;
- po pozycji 5066a dodaje się pozycję 5066b, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: wielkopolskie; wągrowiecki; Wągrowiec; Grylewo; 53/9; 3,1687;
26)
- nr 3289/4 o pow. 1,1457 ha,

powstałą z podziału działki nr 3289/2 o pow. 2,1182 ha, obręb Grodzisk Wlkp., gmina Grodzisk Wielkopolski M., powiat grodziski, województwo wielkopolskie, wpisanej w tomie XV załącznika do decyzji dla województwa wielkopolskiego pod pozycją 625, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 22 kwietnia 2013 r., Nr KNDG01.073.147.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie XV załącznika:

- skreśla się pozycję 625,
- po pozycji 624 dodaje się pozycję 625a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: wielkopolskie; grodziski; Grodzisk Wielkopolski M.; Grodzisk Wlkp.; 3289/3; 0,9725;
27)
- nr 3335/4 o pow. 1,0963 ha,

położoną w obrębie 0003-Łuków, gmina Łuków, powiat łukowski, województwo lubelskie, wpisaną w tomie III załącznika do decyzji dla województwa lubelskiego pod pozycją 941, będącą własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujętą we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 22 kwietnia 2013 r., Nr KNDG01.073.157.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie III załącznika skreśla się pozycję 941;

28)
- nr 439/2 o pow. 0,0631 ha,
- nr 439/3 o pow. 0,0756 ha,
- nr 439/4 o pow. 0,0327 ha,
- nr 439/5 o pow. 0,0195 ha,
- nr 439/6 o pow. 0,0191 ha,
- nr 439/7 o pow. 0,0217 ha,
- nr 439/8 o pow. 0,1044 ha,

powstałe z podziału działki nr 439 o pow. 4,2000 ha, obręb Jaśkowice, gmina Skawina, powiat krakowski, województwo małopolskie, wpisanej w tomie VI załącznika do decyzji dla województwa małopolskiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 329, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 22 kwietnia 2013 r., Nr KNDG01.073.165.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie VI załącznika:

- skreśla się pozycję 329,
- po pozycji 328 dodaje się pozycję 329a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: małopolskie; krakowski; Skawina; Jaśkowice; 439/9; 3,8639;
29)
- nr 194/43 o pow. 0,1738 ha,

położoną w obrębie Czersk, gmina Czersk M., powiat Chojnicki, województwo pomorskie, wpisaną w tomie XI załącznika do decyzji dla województwa pomorskiego pod pozycją 273b, będącą własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujętą we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 22 kwietnia 2013 r., Nr KNDG01.073.167.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie XI załącznika skreśla się pozycję 273b;

30)
- nr 818/1 opow. 0,0307 ha,
- nr 818/2 o pow. 0,0439 ha,
- nr 818/3 o pow. 0,0867 ha,
- nr 818/4 o pow. 0,0310 ha,
- nr 818/5 o pow. 0,0721 ha,
- nr 818/6 o pow. 0,1833 ha,

będące własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., powstałe z podziału działki nr 818 o pow. 2,1300 ha, obręb Nowa Wieś Lęborska (w załączniku do decyzji ujętej pod nazwą obrębu 0015-Nowa Wieś Lęborska), gmina Nowa Wieś Lęborska, powiat lęborski, województwo pomorskie, wpisanej w tomie XI załącznika do decyzji dla województwa pomorskiego pod pozycją 1116a, ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 23 kwietnia 2013 r., Nr KNDG01.073.168.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie XI załącznika:

- skreśla się pozycję 1116a,
- po pozycji 1115 dodaje się pozycję 1116a1, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: pomorskie; lęborski; Nowa Wieś Lęborska; Nowa Wieś Lęborska; 818/7; 1,6823;
31)
- nr 445/1 opow. 1,0827 ha,

powstałą z podziału działki nr 445 o pow. 7,7445 ha, obręb Staniszcze Wielkie (w załączniku do decyzji ujętej pod nazwą obrębu 0077-Staniszcze Wielkie), gmina Kolonowskie, powiat strzelecki, województwo opolskie, wpisanej w tomie VIII załącznika do decyzji dla województwa opolskiego pod pozycją 1694, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 9 maja 2013 r., Nr KNDG01.073.223.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie VIII załącznika:

- skreśla się pozycję 1694,
- po pozycji 1693 dodaje się pozycję 1694a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: opolskie; strzelecki; Kolonowskie; Staniszcze Wielkie; 445/2; 6,6618;
32)
- nr 81/1 o pow. 0,3275 ha,
- nr 81/2 o pow. 0,2796 ha,
- nr 81/3 opow. 0,2986 ha,
- nr 81/4 o pow. 0,3462 ha,

powstałe z podziału działki nr 81 o pow. 16,4100 ha, obręb 0011 Stare Rochowice (w załączniku do decyzji ujętej pod nazwą obrębu 0011-Stare Rochowice), gmina Bolków, powiat jaworski, województwo dolnośląskie, wpisanej w tomie I załącznika do decyzji dla województwa dolnośląskiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 256, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 9 maja 2013 r., Nr KNDG01.073.232.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie I załącznika:

- skreśla się pozycję 256,
- po pozycji 255a dodaje się pozycję 256a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: dolnośląskie; jaworski; Bolków; 0011 Stare Rochowice; 81/5; 15,1581;
33)
- nr 900/27 o pow. 0,3406 ha,

powstałą z podziału działki nr 900/24 o pow. 5,3311 ha, obręb 0003-Łuków, gmina Łuków, powiat łukowski, województwo lubelskie, wpisanej w tomie III załącznika do decyzji dla województwa lubelskiego pod pozycją 931a, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 23 maja 2013 r., Nr KNDG01.073.273.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie III załącznika:

- skreśla się pozycję 931a,
- po pozycji 930 dodaje się pozycję 931a1, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: lubelskie; łukowski; Łuków; 0003-Łuków; 900/28; 4,9905.
§  2.
1. W związku z modernizacją ewidencji gruntów oraz w celu doprowadzenia do zgodności ewidencji terenów zamkniętych z danymi rejestru gruntów i budynków prowadzonego przez Starostę Skarżyskiego, w tomie XIII załącznika do decyzji dla województwa świętokrzyskiego:
- skreśla się pozycję 1710,
- po pozycji 1709 dodaje się pozycję 1710a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: świętokrzyskie; skarżyski; Skarżysko-Kamienna; 8 Bzinek; 193; 2,2732.
2. W związku z modernizacją ewidencji gruntów oraz w celu doprowadzenia do zgodności ewidencji terenów zamkniętych z danymi rejestru gruntów i budynków prowadzonego przez Starostę Włoszczowskiego, w tomie XIII załącznika do decyzji dla województwa świętokrzyskiego:
- skreśla się pozycję 4773,
- po pozycji 4772 dodaje się pozycję 4773a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: świętokrzyskie; włoszczowski; Włoszczowa - obszar wiejski; 4 Czarnca; 4.215/1; 2,8171.
3. W związku z podziałem działki nr 75/12 o pow. 0,3522 ha, w tomie VII załącznika do decyzji dla województwa mazowieckiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48):
- skreśla się pozycję 990,
- po pozycji 989 dodaje się pozycję 990a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: mazowieckie; m. st. Warszawa; Warszawa Wola; 6-05-01; 75/22; 0,3443;
- po pozycji 990a dodaje się pozycję 990b, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: mazowieckie; m. st. Warszawa; Warszawa Wola; 6-05-01; 75/23; 0,0079.
4. W celu doprowadzenia do zgodności ewidencji terenów zamkniętych z danymi rejestru gruntów i budynków prowadzonego przez Prezydenta Miasta Częstochowa, w tomie XII załącznika do decyzji dla województwa śląskiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48):
- skreśla się pozycje 5609, 5611, 5627 oraz 5628,
- po pozycji 5608 dodaje się pozycję 5609a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: śląskie; m. Częstochowa; Częstochowa M.; 279; 7/4; 0,1869;
- po pozycji 5610 dodaje się pozycję 5611a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: śląskie; m. Częstochowa; Częstochowa M.; 279; 7/5; 8,7845;
- po pozycji 5626 dodaje się pozycję 5627a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: śląskie; m. Częstochowa; Częstochowa M.; 306; 1/6; 12,7791;
- po pozycji 5627a dodaje się pozycję 5628a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: śląskie; m. Częstochowa; Częstochowa M.; 306; 1/8; 3,3088.
5. W związku z kolejnymi podziałami działki nr 41 o pow. 11,3967 ha (w załączniku do decyzji z wpisaną powierzchnią 11,3955 ha) w tomie VII załącznika do decyzji dla województwa mazowieckiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48):
- skreśla się pozycję 1687,
- po pozycji 1686 dodaje się pozycję 1687a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: mazowieckie; piaseczyński; Góra Kalwaria-Miasto; 13-01; 41/2; 11,3653;
- po pozycji 1687a dodaje się pozycję 1687b, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: mazowieckie; piaseczyński; Góra Kalwaria-Miasto; 13-01; 41/5; 0,0045;
- po pozycji 1687b dodaje się pozycję 1687c, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: mazowieckie; piaseczyński; Góra Kalwaria-Miasto; 13-01; 41/6; 0,0235;
- po pozycji 1687c dodaje się pozycję 1687d, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: mazowieckie; piaseczyński; Góra Kalwaria-Miasto; 13-01; 41/7; 0,0034.
6. W związku z modernizacją operatu ewidencji gruntów i budynków na terenie miast Strzegom i Świdnica oraz w celu doprowadzenia do zgodności ewidencji terenów zamkniętych z danymi rejestru gruntów i budynków prowadzonego przez Starostę Świdnickiego, w tomie I załącznika do decyzji dla województwa dolnośląskiego (zmienionym Decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48):
- skreśla się pozycje 2152, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202 oraz 2203,
- po pozycji 2151 dodaje się pozycję 2152a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: dolnośląskie; świdnicki; Strzegom M.; Grabina Pn Nr 4; 56; 1,8529;
- po pozycji 2153 dodaje się pozycję 2154a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: dolnośląskie; świdnicki; Strzegom M.; Grabina Pd Nr 5; 92; 2,1941;
- po pozycji 2154a dodaje się pozycję 2155a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: dolnośląskie; świdnicki; Strzegom M.; Osiedle Wschód Nr 2; 220; 3,5127;
- po pozycji 2155a dodaje się pozycję 2156a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: dolnośląskie; świdnicki; Strzegom M.; Osiedle Wschód Nr 2; 559; 0,2201;
- po pozycji 2156a dodaje się pozycję 2157a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: dolnośląskie; świdnicki; Strzegom M.; Osiedle Wschód Nr 2; 115; 2,3137;
- po pozycji 2157a dodaje się pozycję 2158a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: dolnośląskie; świdnicki; Strzegom M.; Osiedle Wschód Nr 2; 45; 9,5809;
- po pozycji 2158a dodaje się pozycję 2159a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: dolnośląskie; świdnicki; Strzegom M.; Osiedle Wschód Nr 2; 51; 0,5994;
- po pozycji 2159a dodaje się pozycję 2160a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: dolnośląskie; świdnicki; Strzegom M.; Śródmieście Nr 3; 775; 3,8737;
- po pozycji 2160a dodaje się pozycję 2161a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: dolnośląskie; świdnicki; Strzegom M.; Śródmieście Nr 3; 1116; 0,7298;
- po pozycji 2161a dodaje się pozycję 2162a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: dolnośląskie; świdnicki; Strzegom M.; Śródmieście Nr 3; 2177; 0,5090;
- po pozycji 2162a dodaje się pozycję 2163a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: dolnośląskie; świdnicki; Strzegom M.; Śródmieście Nr 3; 2301; 0,9174;
- po pozycji 2163a dodaje się pozycję 2164a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: dolnośląskie; świdnicki; Strzegom M.; Śródmieście Nr 3; 2342; 0,7382;
- po pozycji 2164a dodaje się pozycję 2165a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: dolnośląskie; świdnicki; Strzegom M.; Śródmieście Nr 3; 1914; 0,7199;
- po pozycji 2165a dodaje się pozycję 2166a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: dolnośląskie; świdnicki; Strzegom M.; Śródmieście Nr 3; 1031; 0,9519;
- po pozycji 2166a dodaje się pozycję 2167a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: dolnośląskie; świdnicki; Strzegom M.; Śródmieście Nr 3; 2036; 0,1982;
- po pozycji 2189 dodaje się pozycję 2190a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: dolnośląskie; świdnicki; Świdnica M.; Kraszowice; 298; 1,6878;
- po pozycji 2190a dodaje się pozycję 2191a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: dolnośląskie; świdnicki; Świdnica M.; Kraszowice; 157; 0,9683;
- po pozycji 2191a dodaje się pozycję 2192a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: dolnośląskie; świdnicki; Świdnica M.; Kraszowice; 1007; 2,1218;
- po pozycji 2192a dodaje się pozycję 2193a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: dolnośląskie; świdnicki; Świdnica M.; Kraszowice; 602; 0,5745;
- po pozycji 2193a dodaje się pozycję 2194a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: dolnośląskie; świdnicki; Świdnica M.; Kraszowice; 626; 0,4405;
- po pozycji 2194a dodaje się pozycję 2195a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: dolnośląskie; świdnicki; Świdnica M.; Kraszowice; 625; 0,1788;
- po pozycji 2195a dodaje się pozycję 2196a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: dolnośląskie; świdnicki; Świdnica M.; Kraszowice; 1008; 1,6020;
- po pozycji 2196a dodaje się pozycję 2197a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: dolnośląskie; świdnicki; Świdnica M.; Kraszowice; 3; 1,2832;
- po pozycji 2197a dodaje się pozycję 2198a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: dolnośląskie; świdnicki; Świdnica M.; Kraszowice; 2; 3,9818;
- po pozycji 2198a dodaje się pozycję 2199a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: dolnośląskie; świdnicki; Świdnica M.; Kraszowice; 1011; 0,8068;
- po pozycji 2199a dodaje się pozycję 2200a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: dolnośląskie; świdnicki; Świdnica M.; Kraszowice; 1009; 3,7392;
- po pozycji 2200a dodaje się pozycję 2201a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: dolnośląskie; świdnicki; Świdnica M.; Kraszowice; 1064; 0,3281;
- po pozycji 2201a dodaje się pozycję 2202a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: dolnośląskie; świdnicki; Świdnica M.; Kraszowice; 592; 1,5766;
- po pozycji 2202a dodaje się pozycję 2203a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: dolnośląskie; świdnicki; Świdnica M.; Kraszowice; 14; 0,6756.
7. W związku z modernizacją ewidencji gruntów i budynków gminy Pomiechówek oraz w celu doprowadzenia do zgodności ewidencji terenów zamkniętych z danymi rejestru gruntów i budynków prowadzonego przez Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim, w tomie VII załącznika do decyzji dla województwa mazowieckiego (zmienionym Decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48):
- skreśla się pozycje 1501 oraz 1502,
- po pozycji 1500a dodaje się pozycję 1501a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: mazowieckie; nowodworski; Pomiechówek; 1 Pomiechówek; 1304; 3,9835;
- po pozycji 1501a dodaje się pozycję 1502a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: mazowieckie; nowodworski; Pomiechówek; 1 Pomiechówek; 653; 7,6100.
§  3. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
______

1) Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej kieruje działem administracji rządowej transport na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz. U. Nr 248, poz. 1494).

2) Zmiany wymienionej decyzji zostały ogłoszone w Dz.Urz. MI z 2010 r. Nr 4, poz. 11; Nr 7, poz. 22; Nr 8, poz. 25; Nr 11, poz. 34; Nr 13, poz. 46; Nr 15, poz. 53; z 2011 r. Nr 1, poz. 1; Nr 2, poz. 6; Nr 3, poz. 20; Nr 4, poz. 22; Nr 5, poz. 28; Nr 6, poz. 33; Nr 10, poz. 48 i 49; Nr 12, poz. 64 i 65, Dz. Urz. MTBiGM z 2011 r. Nr 1, poz. 2; Nr.2, poz. 6, z 2012 r. poz. 8, poz. 18, poz. 23, poz. 37, poz. 39, poz. 44, poz. 53, poz. 61, poz. 68, poz. 77, poz. 85 oraz z 2013 r. poz. 4, poz.6, poz. 7, poz. 14; poz. 18 i poz. 26.