Zm.: decyzja w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MI.2007.2.7

| Akt jednorazowy
Wersja od: 31 grudnia 2007 r.

DECYZJA Nr 4
MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 20 grudnia 2007 r.
zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych

Na podstawie art. 4 ust. 2a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027) ustala się, co następuje:
§  1.
Z ewidencji terenów zamkniętych określonych w załączniku do decyzji nr 62 Ministra Infrastruktury z dnia 26 września 2005 r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. MI Nr 11, poz. 72, z późn. zm.) wyłącza się działki ewidencyjne:

1. - nr 2839/5 o pow. 0,0260 ha,

położoną w obrębie 0012 - Radziwie (w załączniku do decyzji ujęta pod nazwą obrębu Radziwie), gmina Płock M., powiat płocki, województwo mazowieckie, wpisaną w części VII załącznika do decyzji nr 62 dla województwa mazowieckiego pod pozycją 1040,

- nr 2839/9 o pow. 0,0242 ha,

powstałą z podziału działki nr 2839/4 o pow. 0,0413 ha, obręb 0012 - Radziwie (w załączniku do decyzji ujęta pod nazwą obrębu Radziwie), gmina Płock M., powiat płocki, województwo mazowieckie, wpisanej w części VII załącznika do decyzji nr 62 dla województwa mazowieckiego pod pozycją 1039,

- nr 2839/11 o pow. 0,0024 ha,

powstałą z podziału działki nr 2839/6 o pow. 0,0075 ha, obręb 0012 - Radziwie (w załączniku do decyzji ujęta pod nazwą obrębu Radziwie), gmina Płock M., powiat płocki, województwo mazowieckie, wpisanej w części VII załącznika do decyzji nr 62 dla województwa mazowieckiego pod pozycją 1041,

będące własnością Skarbu Państwa w dyspozycji Urzędu Miasta Płocka, ujęte we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 24 października 2007 r., Nr KNN5g-073/219/07, w ten sposób, że w ww. części VII załącznika:

- skreśla się pozycje 1039, 1040 oraz 1041,

- po pozycji 1038 dodaje się pozycję 1039a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: mazowieckie; płocki; Płock M.; 0012 - Radziwie; 2839/8; 0,0171,

- po pozycji 1039a dodaje się pozycję 1041 a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: mazowieckie; płocki; Płock M.; 0012 - Radziwie; 2839/10; 0,0051,

2. - nr 1494/10 o pow. 0,0580 ha,

będącą w samoistnym posiadaniu Skarbu Państwa w dyspozycji Urzędu Miasta Płocka, powstałą z podziału działki nr 1494/3 o pow. 0,6787 ha, obręb 0009 - Wyszogrodzka (w załączniku do decyzji ujętej pod nazwą obrębu Wyszogrodzka), gmina Płock M., powiat płocki, województwo mazowieckie, wpisanej w części VII załącznika do decyzji nr 62 dla województwa mazowieckiego pod pozycją 1027, ujęte we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 23 października 2007 r., Nr KNN5g-073/221/07, w ten sposób, że w ww. części VII załącznika:

- skreśla się pozycję 1027,

- po pozycji 1026 dodaje się pozycję 1027a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: mazowieckie; płocki; Płock M.; 0009 - Wyszogrodzka; 1494/11; 0,6207,

3. - nr 19/1 o pow. 0,0992 ha,

powstałą z podziału działki nr 19 o pow. 14,3792 ha, obręb Szynkielew, gmina Pabianice, powiat pabianicki, województwo łódzkie, wpisanej w części V załącznika do decyzji nr 62 dla województwa łódzkiego pod pozycją 2345, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 31 października 2007 r., Nr KNN5g-073/239/07, w ten sposób, że w ww. części V załącznika:

- skreśla się pozycję 2345,

- po pozycji 2344 dodaje się pozycję 2345a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: łódzkie; pabianicki; Pabianice, Szynkielew; 19/2; 14,2800,

4. - nr 230/1 o pow. 0,0108 ha,

- nr 230/2 o pow. 0,0531 ha,

powstałe z podziału działki nr 230 o pow. 7,3100 ha, obręb 0017 - Przełęk (w załączniku do decyzji ujętej pod nazwą obrębu Przełęk), gmina Nysa, powiat nyski, województwo opolskie, wpisanej w części VIII załącznika do decyzji nr 62 dla województwa opolskiego pod pozycją 805, będące własnością Skarbu Państwa w zarządzie Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 31 października 2007 r., Nr KNN5g-073/205/07, w ten sposób, że w ww. części VIII załącznika:

- skreśla się pozycję 805,

- po pozycji 804 dodaje się pozycję 805a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: opolskie; nyski, Nysa, 0017 - Przełęk; 230/3; 7,2461,

5. - nr 37/7 o pow. 0,3217 ha,

- nr 37/8 o pow. 0,1800 ha,

- nr 37/9 o pow. 0,0382 ha,

- nr 37/11 o pow. 0,0707 ha,

- nr 37/12 o pow. 0,1466 ha,

- nr 37/13 o pow. 0,8502 ha,

powstałe z podziału działki nr 37/1 o pow. 7,4910 ha, obręb Wolin (w załączniku do decyzji ujętej pod nazwą obrębu Wolin 6), gmina Wolin M., powiat kamieński, województwo zachodniopomorskie, wpisanej w części XVII załącznika do decyzji nr 62 dla województwa zachodniopomorskiego pod pozycją 302, będące własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 31 października 2007 r., Nr KNN5g-073/225/07, w ten sposób, że w ww. części XVII załącznika:

- skreśla się pozycję 302,

- po pozycji 301 dodaje się pozycję 302a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: zachodniopomorskie; kamieński, Wolin M., Wolin; 37/10; 0,1165,

- po pozycji 302a dodaje się pozycję 302b, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: zachodniopomorskie; kamieński, Wolin M., Wolin; 37/14; 5,7671,

6. - nr 115/1 o pow. 0,3925 ha,

- nr 115/2 o pow. 0,2317 ha,

- nr 115/3 o pow. 0,1968 ha,

- nr 115/4 o pow. 0,3184 ha,

- nr 115/5 o pow. 0,1351 ha,

- nr 115/7 o pow. 0,1353 ha,

- nr 115/8 o pow. 0,1589 ha,

- nr 115/9 o pow. 0,1550 ha,

- nr 115/10 o pow. 0,0691 ha,

- nr 115/11 o pow. 0,6200 ha,

powstałe z podziału działki nr 115 o pow. 4,9938 ha, obręb 0001 - M. Mirosławiec (w załączniku do decyzji ujętej pod nazwą obrębu Mirosławiec), gmina Mirosławiec M., powiat wałecki, województwo zachodniopomorskie, wpisanej w części XVII załącznika do decyzji nr 62 dla województwa zachodniopomorskiego pod pozycją 615, będące własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 30 listopada 2007 r., Nr KNN5g-073/236/07, w ten sposób, że w ww. części XVII załącznika:

- skreśla się pozycję 615,

- po pozycji 614 dodaje się pozycję 615a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow.; [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: zachodniopomorskie; wałecki; Mirosławiec M.; 0001 - M. Mirosławiec; 115/6; 2,5810,

7. - nr 1/4 o pow. 0,2700 ha,

- nr 1/5 o pow. 0,7272 ha,

- nr 1/6 o pow. 0,3777 ha,

- nr 1/7 o pow. 0,0282 ha,

- nr 1/8 o pow. 0,3104 ha,

- nr 1/10 o pow. 0, 3043 ha,

powstałe z podziału działki nr 1/1 o pow. 6,0706 ha (w załączniku do decyzji z wpisaną powierzchnią 6,0805 ha), obręb Dąbie 56 (w załączniku do decyzji ujętej pod nazwą obrębu Szczecin Dąbie 56), gmina M. Szczecin (w załączniku do decyzji ujętej pod nazwą gmina Szczecin), powiat M. Szczecin, województwo zachodniopomorskie, wpisanej w części XVII załącznika do decyzji nr 62 dla województwa zachodniopomorskiego pod pozycją 401, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 28 listopada 2007 r., Nr KNN5g-073/215/07, w ten sposób, że w ww. części XVII załącznika:

- skreśla się pozycję 401,

- po pozycji 400 dodaje się pozycję 401 a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: zachodniopomorskie; M. Szczecin; M. Szczecin; Dąbie 56; 1/9; 4,0528,

8. - nr 162/4 o pow. 0,0330 ha,

- nr 162/5 o pow. 0,4916 ha,

- nr 162/6 o pow. 0,1238 ha,

- nr 162/7 o pow. 0,8065 ha,

- nr 162/8 o pow. 0,5915 ha,

- nr 162/9 o pow. 0,0515 ha,

- nr 162/10 o pow. 0,0090 ha,

- nr 162/11 o pow. 0,1426 ha,

powstałe z podziału działki nr 162/3 o powierzchni 10,1857 ha, obręb Gryfino 5, gmina Gryfino M., powiat gryfiński, województwo zachodniopomorskie, wpisanej w części XVII załącznika do decyzji nr 62 dla województwa zachodniopomorskiego pod pozycją 165, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 3 grudnia 2007 r., Nr KNN5g-073/203/07, w ten sposób, że w ww. części XVII załącznika:

- skreśla się pozycję 165,

- po pozycji 164 dodaje się pozycję 165a gdzie rubryki województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: zachodniopomorskie; gryfiński; Gryfino M.; Gryfino 5; 162/12; 7,9362.

§  2.
1.
W załączniku do decyzji nr 62 Ministra Infrastruktury z dnia 26 września 2005 r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. MI Nr 11, poz. 72), w części XVII, dla województwa zachodniopomorskiego, włącza się do ewidencji terenów zamkniętych działki ewidencyjne:

- nr 108/9 o pow. 0,6160 ha, obręb Nr 13 Police,

- nr 26 o pow. 2,8410 ha, obręb Nr 12 Police,

- nr 2368 o pow. 9,3250 ha, obręb Nr 14 Police,

- nr 3243 o pow. 1,1799 ha, obręb Nr 8 Police,

- nr 3242 o pow. 0,6145 ha, obręb Nr 8 Police,

- nr 3245 o pow. 0,0780 ha, obręb Nr 7 Police,

- nr 3244 o pow. 1,5940 ha, obręb Nr 7 Police,

- nr 1973/42 o pow. 0,2380 ha, obręb Nr 2 Police,

- nr 4001 o pow. 0,4073 ha, obręb Nr 5 Police,

- nr 1973/31 o pow. 1,4597 ha, obręb Nr 4 Police,

- nr 229/12 o pow. 0,0089 ha, obręb Nr 2 Police,

położone w gminie Police M., powiat policki, województwo zachodniopomorskie, będące własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 22 maja 2007 r., Nr KNN5g-073/76/w/07, w ten sposób, że w ww. części XVII załącznika:

- po pozycji 502 dodaje się pozycję 502a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: zachodniopomorskie; policki, Police M.; Nr 2 Police; 1973/42; 0,2380,

- po pozycji 502a dodaje się pozycję 502b, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: zachodniopomorskie; policki, Police M.; Nr 2 Police; 229/12; 0,0089,

- po pozycji 502b dodaje się pozycję 502c, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: zachodniopomorskie; policki, Police M.; Nr 4 Police; 1973/31; 1,4597,

- po pozycji 502c dodaje się pozycję 502d, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: zachodniopomorskie; policki, Police M.; Nr 5 Police; 4001; 0,4073,

- po pozycji 502d dodaje się pozycję 502e, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: zachodniopomorskie; policki, Police M.; Nr 7 Police; 3244; 1,5940,

- po pozycji 502e dodaje się pozycję 502f, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: zachodniopomorskie; policki, Police M.; Nr 7 Police; 3245; 0,0780,

- po pozycji 502f dodaje się pozycję 502g, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: zachodniopomorskie; policki, Police M.; Nr 8 Police; 3242; 0,6145,

- po pozycji 502g dodaje się pozycję 502h, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: zachodniopomorskie; policki, Police M.; Nr 8 Police; 3243; 1,1799,

- po pozycji 502h dodaje się pozycję 502i, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: zachodniopomorskie; policki, Police M.; Nr 12 Police; 26; 2,8410,

- po pozycji 502i dodaje się pozycję 502j, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: zachodniopomorskie; policki, Police M.; Nr 13 Police; 108/9; 0,6160,

- po pozycji 502j dodaje się pozycję 502k, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: zachodniopomorskie; policki, Police M.; Nr 14 Police; 2368; 9,3250,

2.
W załączniku do decyzji nr 62 Ministra Infrastruktury z dnia 26 września 2005 r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. MI Nr 11, poz. 72), w części XVII, dla województwa zachodniopomorskiego, włącza się do ewidencji terenów zamkniętych działkę ewidencyjną:

- nr 1481/2 o pow. 4, 8413 ha,

położoną w obrębie Dolice, gmina Dolice, powiat stargardzki, województwo zachodniopomorskie, będącą własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujętą we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 30 listopada 2007 r., Nr KNN5g-073/227/w/07, w ten sposób, że w ww. części XVII załącznika po pozycji 547 dodaje się pozycję 547a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: zachodniopomorskie; stargardzki; Dolice; Dolice; 1481/2; 4,8413.

§  3.
1.
W załączniku do decyzji nr 62 Ministra Infrastruktury z dnia 26 września 2005 r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. MI Nr 11, poz. 72), w części II dla województwa kujawsko-pomorskiego, na wniosek Zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 18 września 2007 r., Nr KNN5g-073/197/07, w związku z modernizacją ewidencji gruntów i budynków miasta Aleksandrów Kujawski polegającą na zmianie powierzchni i nazwy obrębu dla nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ewidencyjna:

- nr 16/11 o pow. 3,7698 ha,

położonej w obrębie 0001 - Aleksandrów Kujawski, gmina Aleksandrów Kujawski M., powiat aleksandrowski, województwo kujawsko-pomorskie, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A.,

nadaje się nowe brzmienie pozycji 20 ww. części II załącznika w ten sposób że:

- dotychczasową treść rubryk: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], odpowiednio w brzmieniu: kujawsko-pomorskie; aleksandrowski; Aleksandrów Kujawski M.; Aleksandrów Kujawski; 16/11; 4,1637,

- zastępuje się nową treścią tak, że rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: kujawsko-pomorskie; aleksandrowski; Aleksandrów Kujawski M.; 0001 - Aleksandrów Kujawski; 16/11; 3,7698,

2.
W załączniku do decyzji nr 62 Ministra Infrastruktury z dnia 26 września 2005 r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. MI Nr 11, poz. 72), w części II dla województwa kujawsko-pomorskiego, na wniosek Zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 18 września 2007 r., Nr KNN5g-073/197/07, w związku z decyzją podziałową Burmistrza Miasta Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 12 października 2000 r. Nr GR-6011/10/2000 wprowadza się zmiany polegające na wykreśleniu pozycji 19 ww. części II załącznika, odnoszącej się do działki ewidencyjnej nr 16/9 o pow. 5,3228 ha, położonej w obrębie 0001 - Aleksandrów Kujawski, gmina Aleksandrów Kujawski M., powiat aleksandrowski, województwo kujawsko-pomorskie, która nie istnieje, z uwagi na fakt, iż podział działki nr 16/9 dokonany na podstawie ww. decyzji Burmistrza Miasta Aleksandrowa Kujawskiego spowodował powstanie w jej miejsce działek: nr 16/10 o pow. 1,1591 ha oraz nr 16/11 o pow. 4,1637 ha, a działka ewidencyjna nr 16/11 o pow. 4,1637 ha została ujęta pod pozycją 20 części II załącznika dla województwa kujawsko-pomorskiego.
§  4.
Decyzja obowiązuje z dniem ogłoszenia.