Dziennik resortowy

Dz.Urz.WUG.2013.22

| Akt jednorazowy
Wersja od: 24 czerwca 2013 r.

DECYZJA Nr 3
PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO
z dnia 24 czerwca 2013 r.
zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie

Na podstawie § 3 ust. 1 zarządzenia nr 13 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie (Dz. Urz. WUG z 2012 r. poz. 1) postanawia się, co następuje:
§  1. W decyzji nr 7 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 18 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia składu Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie (Dz. Urz. WUG poz. 30, 62, 66 i 100) w § 1 pkt 3 i 4 otrzymują brzmienie:

"3) Sekretarz:

Krzysztof Paprotny

Wyższy Urząd Górniczy;

4) Członkowie:

– Jerzy Borecki

Jastrzębska Spółka Węglowa S. A.,

– Andrzej Chłopek

Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego S.A.,

– Piotr Czaja

Akademia Górniczo-Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie,

– Wacław Czerkawski

Związek Zawodowy Górników w Polsce,

– Jerzy Demski

Związek Zawodowy Pracowników Dołowych,

– Marian Dolipski

Politechnika Śląska,

– Lech Gładysiewicz

Politechnika Wrocławska,

– Kazimierz Grajcarek

NSZZ "Solidarność"

Sekretariat Górnictwa i Energetyki,

– Monika Hardygóra

KGHM CUPRUM sp. z o.o.

– Centrum Badawczo-Rozwojowe,

– Aleksander Kabziński

Polski Związek

Producentów Kruszyw,

– Andrzej Katulski

Stowarzyszenie Inżynierów

i Techników Górnictwa,

– Wojciech Kędzia

KGHM Polska Miedź S.A.,

– Piotr Luberta

Związek Zawodowy

Ratowników Górniczych w Polsce,

– Robert Łaskuda

Katowicki Holding Węglowy S.A.,

– Sławomir Łukasiewicz

Związek Zawodowy Pracowników

Zakładów Przeróbki Mechanicznej

Węgla w Polsce "Przeróbka",

– Janusz Olszowski

Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa,

– Daniel Podgórski

Centralny Instytut Ochrony Pracy

- Państwowy Instytut Badawczy,

– Tomasz Skibiński

Stowarzyszenie Producentów Cementu,

– Dariusz Trzcionka

Porozumienie Związków Zawodowych

"KADRA",

– Marek Uszko

Kompania Węglowa S.A.,

– Leszek Zając

Główny Inspektorat Pracy,

– Zbigniew Ząbkiewicz

Polskie Górnictwo Naftowe

i Gazownictwo S.A.,

– Stanisław Żuk

Porozumienie Producentów

Węgla Brunatnego

Kopalnia Węgla Brunatnego

"Turów" S.A.".

§  2. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.