Zm.: decyzja w sprawie ustalania stawek odpłatności za używanie statków powietrznych lotnictwa policyjnego do wykonywania zadań pozapolicyjnych.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGP.2006.1.7

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 stycznia 2006 r.

DECYZJA NR 710
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 30 grudnia 2005 r.
zmieniająca decyzję w sprawie ustalania stawek odpłatności za używanie statków powietrznych lotnictwa policyjnego do wykonywania zadań pozapolicyjnych

W celu ujednolicenia zasad ustalania stawek odpłatności za używanie statków powietrznych lotnictwa policyjnego do wykonywania zadań pozapolicyjnych postanawia się, co następuje:
§  1.
W decyzji nr 140 Komendanta Głównego Policji z dnia 11 czerwca 2002 r. w sprawie ustalania stawek odpłatności za używanie statków powietrznych lotnictwa policyjnego do wykonywania zadań pozapolicyjnych (Dz. Urz. KGP Nr 9, poz. 54, z 2003 r. Nr 12, poz. 66 oraz z 2004 r. Nr 4, poz. 20 i Nr 16, poz. 100) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Wysokość kosztów, o których mowa w ust. 2, aktualizuje się corocznie, z dniem 1 stycznia.";

2)
§ 4 otrzymuje brzmienie:

"Za pisemną zgodą Komendanta Głównego Policji lub osoby przez niego upoważnionej, śmigłowiec może być udostępniony na potrzeby, o których mowa w § 1 ust. 1, za odpłatnością stanowiącą 50% kosztów, o których mowa w § 2, z zastrzeżeniem § 1 ust. 2.";

3)
załącznik otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej decyzji.
§  2.
Decyzja wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 r.

ZAŁĄCZNIK 

Wysokość kosztów eksploatacji policyjnych statków powietrznych, ponoszonych centralnie, w przeliczeniu na 1 godzinę lotu

w złotych
Rodzaj kosztów*Typ śmigłowca
Naprawy, przeglądy i zakupy wynikające z BELL-206PZL-KaniaMi-2W-3Mi-8
resursu1.483,001.863,001.704,003.940,003.467,00
Ubezpieczenie 12,00 18,00 18,00 25,00 35,00
Razem1.495,001.881,001.722,003.965,003.502,00

* - środki uzyskane z tego tytułu, w ramach opłat pobranych przez komendy wojewódzkie Policji za użycie śmigłowca, podlegają zwrotowi na rachunek bankowy Komendy Głównej Policji.