Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2013.373

| Akt jednorazowy
Wersja od: 23 grudnia 2013 r.

DECYZJA Nr 417/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 23 grudnia 2013 r.
zmieniająca decyzję w sprawie sprawowania nadzoru nad ochroną informacji niejawnych w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych oraz w komórkach organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej

Departament Ochrony Informacji Niejawnych

Na podstawie § 2 pkt 6, 13 i 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z § 3 ust. 1 pkt 10, ust. 2 pkt 4 oraz § 4 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowych zadań pełnomocników ochrony w zakresie ochrony informacji niejawnych w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych (Dz. U. Nr 252, poz. 1519) ustala się, co następuje:

1. W decyzji Nr 61/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 marca 2012 r. w sprawie sprawowania nadzoru nad ochroną informacji niejawnych w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych oraz w komórkach organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 86) wprowadza się następujące zmiany:
1) pkt 25 i 26 otrzymują brzmienie:

"25. Kontrola stanu zabezpieczenia informacji niejawnych jest podstawową formą sprawdzania ochrony informacji niejawnych i przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji w jednostkach organizacyjnych.

26. Minister Obrony Narodowej zarządza przeprowadzenie kontroli stanu zabezpieczenia informacji niejawnych we wszystkich jednostkach organizacyjnych. Do zarządzania kontroli stanu zabezpieczenia informacji niejawnych są uprawnieni ponadto:

1) Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowódca Sił Specjalnych, Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, Szef Inspektoratu Systemów Informacyjnych, Dowódca Garnizonu Warszawa, Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej, Dyrektor Narodowego Centrum Kryptologii, dowódcy dywizji (równorzędni) - w podległych jednostkach organizacyjnych;

2) Pełnomocnik Ministra - we wszystkich jednostkach organizacyjnych, z wyłączeniem uczelni wojskowych.";

2) pkt 32 otrzymuje brzmienie:

"32. Pełnomocnicy ochrony: Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowódcy Garnizonu Warszawa, Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej oraz Dyrektora Narodowego Centrum Kryptologii informują do dnia 1 września Pełnomocnika Ministra o planowanych do przeprowadzenia w następnym roku kalendarzowym, w podległych jednostkach organizacyjnych, kontrolach stanu zabezpieczenia informacji niejawnych.";

3) pkt 36 otrzymuje brzmienie:

"36. Kierownik kontrolowanej jednostki organizacyjnej zapewnia kontrolującym warunki i środki niezbędne do sprawnego przeprowadzenia kontroli stanu zabezpieczenia informacji niejawnych.";

4) pkt 38 otrzymuje brzmienie:

"38. Przewodniczący zespołu kontrolującego dokonuje wpisu o przeprowadzeniu kontroli w książce kontroli kontrolowanej jednostki organizacyjnej.";

5) w pkt 39 ppkt 5-7 otrzymują brzmienie:

"5) oznaczenie kontrolowanej jednostki organizacyjnej, jej siedzibę i adres, a także nazwę nadrzędnej jednostki organizacyjnej;

6) stopień wojskowy, imię i nazwisko, nazwę stanowiska służbowego kierownika kontrolowanej jednostki organizacyjnej, datę objęcia stanowiska służbowego z podstawą prawną, zakres dostępu do informacji niejawnych - numer i datę ważności wydanych poświadczeń bezpieczeństwa;

7) stopień wojskowy, imię i nazwisko, nazwę stanowiska służbowego poprzedniego kierownika kontrolowanej jednostki organizacyjnej i okres pełnienia przez niego obowiązków - w przypadku gdy nieprawidłowości w zakresie stanu zabezpieczenia informacji niejawnych zaistniały w tym czasie;";

6) w pkt 40 ppkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:

"2) kierownika kontrolowanej jednostki organizacyjnej;

3) przełożonego kierownika kontrolowanej jednostki organizacyjnej.";

7) pkt 42 i 43 otrzymują brzmienie:

"42. Termin przekazania protokołu kierownikowi kontrolowanej jednostki organizacyjnej nie powinien być dłuższy niż 30 dni od dnia zakończenia czynności kontrolnych.

43. Kierownik kontrolowanej jednostki organizacyjnej ma prawo zgłoszenia osobie zarządzającej kontrolę, w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania protokołu, umotywowanych pisemnych zastrzeżeń do jego treści.";

8) w pkt 44 ppkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:

"2) uwzględnia zastrzeżenia w całości lub w części albo je oddala;

3) o podjętej decyzji zawiadamia na piśmie zgłaszającego zastrzeżenia.";

9) pkt 46 otrzymuje brzmienie:

"46. Kierownik kontrolowanej jednostki organizacyjnej w terminie 30 dni od dnia otrzymania protokołu lub zakończenia procedury odwoławczej zawiadamia jednostkę nadrzędną oraz informuje organ, który przeprowadził kontrolę, o sposobie wykorzystania uwag i wniosków, a także usunięciu nieprawidłowości wymienionych w protokole.".

2. Decyzja wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.