Zm.: decyzja w sprawie regulaminu przeprowadzania egzaminu dla operatorów kontroli bezpieczeństwa.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.ULC.2012.130

| Akt jednorazowy
Wersja od: 19 grudnia 2012 r.

DECYZJA Nr 37
PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO
z dnia 19 grudnia 2012 r.
zmieniająca decyzję w sprawie regulaminu przeprowadzania egzaminu dla operatorów kontroli bezpieczeństwa

Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2012 poz. 933 i 951) zarządza się, co następuje:
§  1.
W decyzji nr 22 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 20 września 2012 r. w sprawie regulaminu przeprowadzania egzaminu dla operatorów kontroli bezpieczeństwa wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 5 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Dowodem rejestracji na egzamin odbywający się w siedzibie ULC, jest otrzymanie przez osobę egzaminowaną wiadomości e-mailowej z ULC, z potwierdzeniem zapisu na wyznaczony termin.";

2)
w § 9:
a)
ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. W czasie egzaminu przeprowadzonego w ULC, podczas sprawdzianu umiejętności praktycznych, osobie egzaminowanej jest prezentowanych 160 obrazów bagaży kabinowych w czterech seriach po 40 obrazy każda oraz 160 obrazów bagaży rejestrowanych w czterech seriach po 40 obrazów każda.",

b)
po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

"2. W czasie egzaminu przeprowadzanego w ośrodku szkoleniowym Straży Granicznej, podczas sprawdzianu umiejętności praktycznych, osobie egzaminowanej jest prezentowanych 256 obrazów bagaży kabinowych w 4 seriach po 64 obrazy każda oraz 160 obrazów bagaży rejestrowanych w 2 seriach po 80 obrazów każda.",

c)
ust. 8 otrzymuje brzmienie:

"Czas wyświetlania każdego obrazu, o którym mowa w ust. 2 i 2a wynosi 20 sekund w przypadku bagażu kabinowego oraz 15 sekund w przypadku bagażu rejestrowanego.";

3)
w § 27 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Po czwartej sesji bagażu kabinowego osoba egzaminowana ma obowiązek udania się na przerwę trwającą nie krócej niż 5 minut i nie dłużej niż 15 minut,";

4)
w § 29 ust. 3 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) inne.";

5)
załącznik nr 1 do decyzji, o której mowa w § 1, otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej decyzji;
6)
uchyla się załącznik nr 3 do decyzji, o której mowa w § 1.
§  2.
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZAŁĄCZNIK

Wzór

PROTOKÓŁ

(Wzór)

Komisji egzaminacyjnej

do spraw przeprowadzania egzaminów dla operatorów kontroli bezpieczeństwa

z przebiegu egzaminu

w dniu ......

w siedzibie .....

1. Przewodniczący Zespołu egzaminacyjnego:

2. Członkowie:

3. Godzina rozpoczęcia egzaminu - test pisemny:

4. Godzina zakończenia testu pisemnego:

5. Godzina rozpoczęcia egzaminu - sprawdzian umiejętności praktycznych:

6. Godzina zakończenia egzaminu:

7. Liczba osób przystępujących do testu pisemnego/liczba otrzymanych arkuszy odpowiedzi:

8. Liczba osób przystępujących do sprawdzianu umiejętności praktycznych/liczba ukończonych sprawdzianów umiejętności praktycznych (uwaga: bagaż kabinowy i bagaż rejestrowany liczy się jako osobne części):

9. Liczba osób, które zdały część pisemną egzaminu:

10. Liczba osób, które nie zdały części pisemnej egzaminu:

11. Liczba osób, które zdały sprawdzian umiejętności praktycznych:

12. Liczba osób, które nie zdały sprawdzianu umiejętności praktycznych:

Szczegółowe wyniki:

Lp.Imię i nazwiskoWynik testu pisemnegoA' - średnia arytmetycznahit- średnia arytmetycznaOcena końcowa

(P - pozytywna

N - negatywna)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

13. Uwagi (w tym informacje nt. osób, które nie ukończyły egzaminu wraz z podaniem przyczyn):

14. Do protokołu załącza się:

a) listę obecności z podpisami osób egzaminowanych,

b) arkusze odpowiedzi,

c) wydruk ze sprawdzianu umiejętności praktycznych.

Przewodniczący Zespołu Członkowie Zespołu egzaminacyjnego

...................................................... ............................................................