Zm.: decyzja w sprawie przeznaczenia mienia znajdującego się w użytkowaniu likwidowanych zakładów budżetowych Ministerstwa... - OpenLEX

Zm.: decyzja w sprawie przeznaczenia mienia znajdującego się w użytkowaniu likwidowanych zakładów budżetowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MSWiA.2011.10.51

Akt jednorazowy
Wersja od: 8 sierpnia 2011 r.

DECYZJA Nr 133
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
z dnia 8 sierpnia 2011 r.
zmieniająca decyzję w sprawie przeznaczenia mienia znajdującego się w użytkowaniu likwidowanych zakładów budżetowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

Na podstawie art. 88 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.1)) postanawia się, co następuje:
§  1.
W decyzji Nr 51 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 kwietnia 2011 r. w sprawie przeznaczenia mienia znajdującego się w użytkowaniu likwidowanych zakładów budżetowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. Urz. Min. Spraw. Wew. i Adm. Nr 5, poz. 27) § 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3. Mienie będące w użytkowaniu zakładów budżetowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji:

1) Ośrodek Wczasów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji "Przedwiośnie" w Kowarach, pozostałe po jego likwidacji, likwidator przekaże na własność Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej "Szpital Specjalistyczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji" w Jeleniej Górze, wpisanemu do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000011353;

2) Ośrodek Wczasowo-Rekreacyjny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji "Magnus" w Bystrej, pozostałe po jego likwidacji, likwidator przekaże Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach do zagospodarowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.".

§  2.
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. Nr 219, poz. 1706 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475 i Nr 238, poz. 1578.