Dziennik resortowy

Dz.Urz.MON.2013.54

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 marca 2013 r.

DECYZJA Nr 47/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 26 lutego 2013 r.
zmieniająca decyzję w sprawie przestrzegania przepisów ochrony środowiska w komórkach organizacyjnych wchodzących w skład Ministerstwa Obrony Narodowej

Departament Infrastruktury

Na podstawie § 2 pkt 10 i 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z art. 384 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.1)) ustala się, co następuje:

1. W decyzji Nr 316/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 września 2011 r. w sprawie przestrzegania przepisów ochrony środowiska w komórkach organizacyjnych wchodzących w skład Ministerstwa Obrony Narodowej (Dz. Urz. MON Nr 18, poz. 264) wprowadza się następujące zmiany:
1) pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1. Komórki organizacyjne wchodzące w skład Ministerstwa Obrony Narodowej w swojej działalności bieżącej i planistycznej winny przestrzegać przepisów o ochronie środowiska.

2. Za nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie środowiska w resorcie obrony narodowej odpowiada Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej do Spraw Infrastruktury, zwany dalej "Podsekretarzem Stanu".";

2) w pkt 3 ppkt 4 i 5 otrzymują brzmienie:

"4) monitoruje realizację zadań wynikających z "Krajowego planu gospodarki odpadami;

5) zgłasza, do rocznego planu kontroli Ministra Obrony Narodowej, zamierzenia kontrolne w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie środowiska w resorcie obrony narodowej;";

3) w pkt 4:
a) ppkt 6 otrzymuje brzmienie:

"6) monitoruje proces zagospodarowania lub unieszkodliwiania zbędnych środków bojowych i innych substancji chemicznych, a z podejmowanych działań w tym zakresie sporządza kwartalne raporty dla Podsekretarza Stanu w terminie do 10 dnia miesiąca następnego po kolejnym kwartale;",

b) dodaje się ppkt 11 w brzmieniu:

"11) opiniuje, na polecenie Podsekretarza Stanu, Informację i w przypadku pozytywnej opinii umieszcza na stronie tytułowej swoją parafę.".

2. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 111, poz. 708, Nr 138, poz. 865, Nr 154, poz. 958, Nr 171, poz. 1056, Nr 199, poz. 1227, Nr 223, poz. 1464 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 20, poz. 106, Nr 79, poz. 666, Nr 130, poz. 1070 i Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 21, poz. 104, Nr 28, poz. 145, Nr 40, poz. 227, Nr 76, poz. 489, Nr 119, poz. 804, Nr 152, poz. 1018 i 1019, Nr 182, poz. 1228, Nr 229, poz. 1498 i Nr 249, poz. 1657, z 2011 r. Nr 32, poz. 159, Nr 63, poz. 322, Nr 94, poz. 551, Nr 99, poz. 569, Nr 122, poz. 695, Nr 152, poz. 897, Nr 178, poz. 1060 i Nr 224, poz. 1341 oraz z 2012 r. poz. 460, 951 oraz 1342.