Dziennik resortowy

Dz.Urz.KGP.2013.52

| Akt jednorazowy
Wersja od: 8 lipca 2013 r.

DECYZJA 275
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 2 lipca 2013 r.
zmieniająca decyzję w sprawie przeprowadzania w Policji szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i ochrony danych wykorzystywanych poprzez Krajowy System Informatyczny

Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2011 r. Nr 287, poz. 1687, z późn. zm.1)) oraz w związku z § 1 pkt 4, § 2 ust. 4 i § 3-5 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie sposobu przeprowadzania szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i ochrony danych wykorzystywanych poprzez Krajowy System Informatyczny (KSI) oraz kwalifikacji osób uprawnionych do przeprowadzania tych szkoleń (Dz. U. Nr 80, poz. 482 oraz z 2011 r. Nr 143, poz. 844) postanawia się, co następuje:
§  1. W decyzji nr 40 Komendanta Głównego Policji z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie przeprowadzania w Policji szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i ochrony danych wykorzystywanych poprzez Krajowy System Informatyczny (Dz. Urz. KGP Nr 2, poz. 8) wprowadza się następujące zmiany:
1) tytuł decyzji otrzymuje brzmienie:

"w sprawie przeprowadzania w Policji szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i ochrony danych wykorzystywanych poprzez Krajowy System Informatyczny (KSI)";

2) w § 1 pkt 1 zdanie wprowadzające do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"1) osoby odpowiedzialne za organizowanie i przeprowadzanie szkolenia, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie sposobu przeprowadzania szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i ochrony danych wykorzystywanych poprzez Krajowy System Informatyczny (KSI) oraz kwalifikacji osób uprawnionych do przeprowadzania tych szkoleń, zwanym dalej "rozporządzeniem", w tym odpowiedzialne za:";

3) § 2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. Komendant Główny Policji zatwierdza plan szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i ochrony danych wykorzystywanych poprzez Krajowy System Informatyczny (KSI) w Policji opracowany przez administratora bezpieczeństwa informacji Komendy Głównej Policji.";

4) w § 3:
a) pkt 3 i 4 otrzymują brzmienie:

"3) Komendant-rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz jego zastępcy - w odniesieniu do podległych policjantów i pracowników;

4) komendanci szkół policyjnych oraz ich zastępcy - w odniesieniu do podległych policjantów i pracowników;",

b) pkt 7 otrzymuje brzmienie:

"7) kierownicy ośrodków szkolenia oraz ich zastępcy - w odniesieniu do podległych policjantów i pracowników.";

5) załącznik nr 1 do decyzji otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej decyzji;
6) załącznik nr 3 do decyzji otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej decyzji.
§  2. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 217, poz. 1280 i Nr 230, poz. 1371, z 2012 r. poz. 627, 664, 908, 951 i 1529 oraz z 2013 r. poz. 675.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR

ZAŚWIADCZENIE NR .........................

..................................................

odcisk pieczęci nagłówkowej

(nr z rejestru)

potwierdzające odbycie szkolenia*

Pan/Pani ..............................................

NR PESEL

został/a przeszkolony/a z zakresu

BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY DANYCH WYKORZYSTYWANYCH POPRZEZ KRAJOWY SYSTEM INFORMATYCZNY (KSI)

w szkoleniu zorganizowanym

w ..................................................................................... w dniu .................................................

(nazwa jednostki komórki organizacyjnej Policji)

................................................................................................

(miejscowość i data wystawienia zaświadczenia)

z up. KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

.................................................................................

______

* Zaświadczenie potwierdzające odbycie szkolenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie sposobu przeprowadzenia szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i ochrony danych wykorzystywanych przez Krajowy System Informatyczny oraz kwalifikacji osób uprawnionych do przeprowadzenia tych szkoleń (Dz. U. Nr 80, poz. 482).

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR

OŚWIADCZENIE*

..................................................................

imię i nazwisko

..................................................................

jednostka/komórka organizacyjna Policji

o zapoznaniu się i zrozumieniu treści materiałów szkoleniowych

Niniejszym oświadczam, że zapoznałem/am się i zrozumiałem/am treść materiałów szkoleniowych z zakresu bezpieczeństwa i ochrony danych wykorzystywanych poprzez Krajowy System Informatyczny (KSI).

............................................................. .......................................................

miejscowość, data podpis

______

* Oświadczenie o zapoznaniu się i zrozumieniu treści materiałów szkoleniowych, o którym mowa w § 4 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie sposobu przeprowadzania szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i ochrony danych wykorzystywanych poprzez Krajowy System Informatyczny oraz kwalifikacji osób uprawnionych do przeprowadzania tych szkoleń (Dz. U. Nr 80, poz. 482).