Dziennik resortowy

Dz.Urz.KGP.2012.61

| Akt jednorazowy
Wersja od: 30 października 2012 r.

DECYZJA Nr 342
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 30 października 2012 r.
zmieniająca decyzję w sprawie programu nauczania na kursie specjalistycznym w zakresie korzystania z zasobów Systemu Informacyjnego Schengen, Wizowego Systemu Informacyjnego oraz VIS Maił

Na podstawie § 54 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania szkoleń zawodowych oraz doskonalenia zawodowego w Policji (Dz. U. Nr 126, poz. 877, z późn. zm.1) ) postanawia się, co następuje:
§  1. W decyzji nr 254 Komendanta Głównego Policji z dnia 3 września 2010 r. w sprawie programu nauczania na kursie specjalistycznym w zakresie korzystania z zasobów Systemu Informacyjnego Schengen, Wizowego Systemu Informacyjnego oraz VISMail (Dz. Urz. KGP Nr 10, poz. 62) załącznik do decyzji otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej decyzji.
§  2. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 221, poz. 1644, z 2008 r. Nr 180, poz. 1116, z 2010 r. Nr 209, poz. 1381 oraz z 2012 r. poz. 899.

ZAŁĄCZNIK

PROGRAM NAUCZANIA NA KURSIE SPECJALISTYCZNYM W ZAKRESIE KORZYSTANIA Z ZASOBÓW SYSTEMU INFORMACYJNEGO SCHENGEN, WIZOWEGO SYSTEMU INFORMACYJNEGO ORAZ VIS Mail

SPIS TREŚCI

1. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO-PROGRAMOWE

1.1. Nazwa kursu

1.2. Katalog zadań, do realizacji których program ma przygotować

1.3. Kryteria formalne, jakim muszą odpowiadać kandydaci na kurs

1.4. System prowadzenia kursu

1.5. Czas trwania kursu

1.6. Liczebność grupy szkoleniowej

1.7. Zakres tematyczny oraz system oceniania

2. TREŚCI KSZTAŁCENIA

1.

 ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO-PROGRAMOWE

1.1.

 Nazwa kursu

Kurs specjalistyczny w zakresie korzystania z zasobów Systemu Informacyjnego Schengen, Wizowego Systemu Informacyjnego oraz VIS Mail.

1.2.

 Katalog zadań, do realizacji których program ma przygotować

Kurs przygotowuje trenerów do przeprowadzenia kursu specjalistycznego dla policjantów z zakresu korzystania z zasobów Systemu Informacyjnego Schengen i Wizowego Systemu Informacyjnego oraz zasad funkcjonowania i obsługi SIS, VIS i VIS Mail.

1.3.

 Kryteria formalne, jakim muszą odpowiadać kandydaci na kurs

Na kurs kierowana jest grupa przedstawicieli z Komendy Głównej Policji, komend wojewódzkich (Stołecznej) Policji, w skład której wchodzą policjanci:

1) z komórki wywiadu kryminalnego;

2) z komórki sztabowej;

3) z komórki właściwej w zakresie postępowań administracyjnych;

4) prowadzący operacyjną współpracę międzynarodową (w tym oficerowie kontaktowi), zajmujący się tematyką SIS, VIS (w tym VIS Mail) i SIRENE.

1.4.

 System prowadzenia kursu

Kurs jest prowadzony w systemie stacjonarnym.

1.5.

 Czas trwania kursu

Realizacja treści zawartych w programie wymaga przeprowadzenia 21 jednostek lekcyjnych (3 dni szkoleniowe), trwających 45 minut każda, których liczba w ciągu dnia nie powinna przekraczać 8.

1.6.

 Liczebność grupy szkoleniowej

Poszczególne treści kształcenia należy realizować w grupach szkoleniowych, których liczebność, z uwagi na cele dydaktyczne zajęć oraz efektywność stosowanych metod dydaktycznych, nie powinna przekraczać 20 osób.

1.7.

 Zakres tematyczny oraz system oceniania

Temat nrCzas realizacji w godz. lekcyjnychSystem oceniania
Nr 1.Regulacje dotyczące Systemu Informacyjnego Schengen oraz Biura SIRENE13Zaliczenie kursu następuje na podstawie wykonanego zadania praktycznego. Uzyskana ocena przyjmuje postać zapisu uogólnionego - zaliczono (zal.) lub nie zaliczono (nzal.).
Nr 2.Regulacje dotyczące Wizowego Systemu Informacyjnego oraz VIS Mail5
Nr 3.Realizacja szkolenia z zakresu korzystania z zasobów Systemu Informacyjnego Schengen, Wizowego Systemu Informacyjnego oraz VIS Mail.3
Razem:21

2.

 TREŚCI KSZTAŁCENIA

TEMAT nr 1: Regulacje dotyczące Systemu Informacyjnego Schengen (SIS)

CELE: Po zrealizowaniu tematu słuchacz będzie potrafił:

- przedstawić idee utworzenia strefy Schengen,

- omówić zakres oraz strukturę Konwencji Wykonawczej do Układu Schengen (KWS) wraz z informacją o zastąpieniu Tytułu IV KWS (z wyjątkiem przepisu art. 102 A KWS) przez przepisy decyzji Rady 2007/533/WSiSW z dnia 12 czerwca 2007 r. w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) (decyzja 533/2007) i rozporządzenia (WE) nr 1987/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) (rozporządzenie 1987/2006) - od daty wskazanej w procedurze zgodnej z przepisem art. 71 ww. decyzji Rady 2007/533/WSiSW z dnia 12 czerwca 2007 r. w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) (Dz. Urz. UE L 205 z 07.08.2007) i art. 55 ww. rozporządzenia (WE) nr 1987/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) (Dz. Urz. UE L 381 z 28.12.2006),

- wyjaśnić podstawowe terminy wykorzystywane w KWS (dotyczące współpracy policyjnej - Tytuł III KWS), decyzji 533/2007 i rozporządzeniu 1987/2006 z uwzględnieniem prawa krajowego,

- omówić formy współpracy policyjnej wynikające z Tytułu III KWS,

- określić regulacje dotyczące SIS wynikające z decyzji 533/2007 i rozporządzenia 1987/2006,

- wypełniać obowiązki wynikające z decyzji 533/2007 i rozporządzenia 1987/2006,

- zastosować przepisy wynikające z decyzji 533/2007 i rozporządzenia 1987/2006 dotyczące SIS,

- wskazać różnicę pomiędzy SIS 1+ a SIS II (w zakresie kategorii danych wprowadzanych do SIS, możliwości dołączania załączników: zdjęć przedmiotów, odbitek linii papilarnych, ENA); omówić akty prawne regulujące funkcjonowanie SIS II.

ZagadnieniaCzas realizacji w godz. lekcyjnychMetodaWskazówki do realizacji
1. Podstawowe zagadnienia dotyczące Układu z Schengen i Konwencji Wykonawczej do Układu z Schengen.

2. Decyzja 533/2007 i rozporządzenie 1987/2006: podstawowe terminy dotyczące SIS, zakres regulacji objęty ww. aktem prawnym.

3. Formy międzynarodowej współpracy policyjnej zawartej w Tytule KWS oraz podstawowe terminy wykorzystywane w Tytule III KWS.

1wykład1. Omów założenia i zasady funkcjonowania strefy Schengen.

2. Posługując się KWS omów jej strukturę oraz terminy: granice wewnętrzne, granice zewnętrzne, państwo trzecie, cudzoziemiec, ekstradycja. Na podstawie niżej wymienionych aktów prawnych:

1) Tytułu III KWS;

2) decyzji Ramowej Rady 2006/960/WSiSW z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie uproszczenia wymiany informacji i danych wywiadowczych między organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej i decyzji Rady 2008/615/WSiSW z dnia 23 czerwca 2008 r. w sprawie intensyfikacji współpracy transgranicznej szczególnie w zwalczaniu terroryzmu i przestępczości transgranicznej;

3) przepisów prawa krajowego: ustawa z dnia 16 września 2011 r. o wymianie informacji z organami państw członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 230, poz. 1371) i rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie sposobu wymiany informacji między punktem kontaktowym a podmiotami uprawnionymi oraz organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. poz. 505). Omów zagadnienia dotyczące:

- formy współpracy policyjnej,

- wymiany informacji i danych wywiadowczych,

- krajowego punktu kontaktowego.

4. SIS II - regulacje dotyczące SIS zawarte w decyzji 533/2007 i rozporządzeniu 1987/2006.3wykładNa podstawie niżej wymienionych aktów prawnych:

1) decyzji Rady 2007/533/WSiSW z dnia 12 czerwca 2007 r. w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) (decyzja 533/2007); 2) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1987/2006 z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) (rozporządzenie 1987/2006);

3) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1986/2006 z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie dostępu służb odpowiedzialnych w państwach członkowskich za wydawanie świadectw rejestracji pojazdów do Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) (rozporządzenie 1986/2006), omów:

- cele SIS,

- kategorie danych wprowadzanych do SIS II,

- strukturę SIS (komponenty: CS-SIS, N. SIS II, SIRENE),

- podstawowe założenia SIS II i różnice pomiędzy SIS 1+ a SIS II m.in. w zakresie kategorii danych wprowadzanych do SIS, możliwości dołączania załączników: zdjęć przedmiotów, odbitek linii papilarnych, ENA.

5. Ustawa z dnia 24 sierpnia 2007 r. o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym (Dz. U. Nr 165, poz. 1170, z późn. zm.), zwana dalej ustawą o udziale RP w SIS i VIS.2wykład, dyskusjaNa podstawie ustawy o udziale RP w SIS i VIS wyjaśnij oraz scharakteryzuj poniżej wymienione terminy:

- Krajowy System Informatyczny,

- centralny organ techniczny KSI,

- dostęp pośredni i bezpośredni,

- organy uprawnione do wpisu,

- organy uprawnione do wglądu (sprawdzeń),

- dostęp osób do danych, które ich dotyczą (informacje na temat udostępniania danych osobowych w Systemie Informacyjnym Schengen zamieszczone są na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Komendanta Głównego Policji www.bip.kgp.policja.gov.pl - w zakładce centralny organ techniczny KSI),

- sposób wyznaczania użytkowników końcowych i osób upoważnionych, na podstawie decyzji nr 320 Komendanta Głównego Policji z dnia 5 października 2011 r. w sprawie wyznaczania użytkowników końcowych do dostępu do Krajowego Systemu Informatycznego (KSI) oraz wykorzystywania danych i wyznaczania osób upoważnionych do wykorzystywania danych, a także prowadzenia ewidencji tych osób (Dz. Urz. KGP Nr 8, poz. 63).

Omów praktyczne aspekty i ewentualne problemy związane z dotychczasowym dokonywaniem wpisów do SIS.

6. Podstawy prawne regulujące funkcjonowanie Biur SIRENE.

7. Cele i zadania Biur SIRENE.

8. Polskie Biuro SIRENE.

1wykładNa podstawie niżej wymienionych aktów prawnych:

1) Konwencji Wykonawczej do Układu z Schengen - w zakresie art. 25, decyzji Rady 2007/533/WSiSW z dnia 12 czerwca 2007 r. w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) (decyzja 533/2007);

2) decyzji Wykonawczej Komisji z dnia 1 lipca 2011 r. w sprawie zmiany podręcznika SIRENE nr 2011/406/UE (notyfikowana jako dokument nr C (2011) 4574). (Należy uwzględnić fakt, iż ww. decyzja dot. Podręcznika SIRENE odnosi się do SIS1+. W chwili obecnej procedowany jest Podręcznik SIRENE dla SIS II - obecnie dostępna jest wersja "stabilna". Zakończenie prac nad przedmiotowym podręcznikiem planowane jest na grudzień 2012 r. i zacznie obowiązywać z chwilą operacyjnego uruchomienia SIS II.);

3) ustawy o udziale RP w SIS i VIS. Omów istotę funkcjonowania Biur SIRENE, cele i zadania realizowane przez Biura SIRENE (na podstawie polskiego Biura SIRENE) oraz zagadnienia dotyczące wymiany informacji uzupełniających w ramach SIS - współpraca polskiego Biura SIRENE z innymi krajowymi użytkownikami SIS, ze szczególnym uwzględnieniem Policji.

9. Procedury postępowania w związku z dokonywaniem sprawdzeń osób i przedmiotów w SIS.5wykład, ćwiczeniaPosługując się procedurami postępowania w związku z dokonywaniem sprawdzeń osób i przedmiotów w SIS, omów:

- procedurę postępowania w przypadku figurowania w SIS osoby poszukiwanej w celu jej aresztowania i wydania na podstawie europejskiego nakazu aresztowania lub poszukiwanej w celu aresztowania jej i ekstradycji - art. 26 decyzji 533/2007,

- procedurę postępowania w przypadku figurowania w SIS cudzoziemca, w odniesieniu do którego dokonany został wpis w celu odmowy pozwolenia na wjazd lub pobyt na terytorium państw strefy Schengen - art. 24 rozporządzenia 1987/2006,

- procedurę postępowania w przypadku figurowania w SIS osoby poszukiwanej jako zaginiona, która powinna być objęta ochroną lub osoby, której miejsce przebywania należy ustalić - art. 32 decyzji 533/2007,

- procedurę postępowania w przypadku figurowania w SIS osoby poszukiwanej w celu ustalenia miejsca pobytu - art. 34 decyzji 533/2007,

- procedurę postępowania w przypadku figurowania w SIS osoby/przedmiotu wprowadzonych do SIS do celów niejawnego nadzoru lub szczególnej kontroli - art. 36 decyzji 533/2007,

- procedurę postępowania w przypadku figurowania w SIS przedmiotu poszukiwanego w celu jego zajęcia lub wykorzystania jako dowód w postępowaniu karnym - art. 38 decyzji 533/2007.

W trakcie wykładu omów procedury dotyczące tożsamości przywłaszczonej i aliasów.

Ćwiczący wypełni:

- Formularz zgłoszenia odnalezienia osoby, której dane znajdują się w SIS (formularz SIS - osoba),

- Oświadczenie osoby poszukiwanej,

- Formularz zgłoszenia odnalezienia przedmiotu, którego dane znajdują się w SIS (formularz SIS - przedmiot).

Omów sposoby postępowania w przypadku dokonania trafienia i konieczności porównania materiałów identyfikacyjnych.

10. Wprowadzanie do SIS wpisu na podstawie art. 36 decyzji 533/2007.1wykład, dyskusjaNa podstawie decyzji nr 478 Komendanta Głównego Policji z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie dokonywania wpisów danych osób lub przedmiotów do Systemu Informacyjnego Schengen na potrzeby niejawnego nadzorowania lub kontroli w celu ścigania przestępstw oraz zapobiegania zagrożeniom bezpieczeństwa publicznego (Dz. Urz. KGP Nr 9, poz. 39) omów:

- niejawne nadzorowanie,

- kontrolę,

- podstawę dokonywania rejestracji w SIS (katalog przestępstw, osoby i przedmioty, które można rejestrować),

- sposób dokonania rejestracji (notatka, karta wpisu, potwierdzenie rejestracji),

- tryb oceny potrzeby dalszego przetwarzania danych w SIS,

- sposób usunięcia lub modyfikacji wpisu,

- obowiązek współpracy z Dyrektorem KCIK Komendy Głównej Policji oraz Dyrektorem BMWP Komendy Głównej Policji.

Należy zwrócić szczególną uwagę na procedurę gromadzenia informacji na potrzeby niejawnego nadzorowania, w szczególności nieujawniania wobec zainteresowanej osoby faktu prowadzenia tych czynności.

TEMAT nr 2: Regulacje dotyczące Wizowego Systemu Informacyjnego (VIS)

CELE: Po zrealizowaniu tematu słuchacz będzie potrafił:

- wyjaśnić podstawowe pojęcia związane z VIS z uwzględnieniem prawa krajowego oraz omówić strukturę VIS,

- wskazać podstawy prawne funkcjonowania VIS (w tym wskazać cel, zadania systemu oraz organy uprawnione do dostępu do danych VIS, ze szczególnym uwzględnieniem roli i zadań Policji w omawianym zakresie),

- wskazać zakres danych gromadzonych i przetwarzanych w VIS,

- wyjaśnić podstawowe terminy odnoszące się do kwestii wizowych, które zostały wykorzystane w KWS oraz w prawie krajowym,

- wypełniać obowiązki wynikające z KWS (art. 25 KWS i art. 24 rozporządzenia 1987/2006) oraz przepisów prawa krajowego, związane z VIS (w szczególności znajomość postępowania w przypadku uzyskania trafienia na skutek przeglądania danych VIS).

ZagadnieniaCzas realizacji w godz. lekcyjnychMetodaWskazówki do realizacji
1. Funkcjonowanie VIS na podstawie prawa europejskiego.

2. Kontrola legalności pobytu cudzoziemców i jej konsekwencje prawne.

3wykładNa podstawie niżej wymienionych aktów prawnych:

1) decyzji Rady nr 2004/512/WE z dnia 8 czerwca 2004 r. w sprawie ustanowienia Wizowego Systemu Informacyjnego (VIS) (decyzja 512/2004),

2) decyzji Rady (WE) nr 2008/633/WSiSW z dnia 23 czerwca 2008 r. w sprawie dostępu wyznaczonych organów państw członkowskich i Europolu do Wizowego Systemu Informacyjnego (VIS) do celów jego przeglądania, w celu zapobiegania przestępstwom terrorystycznym i innym poważnym przestępstwom, ich wykrywania i ścigania (decyzja 633/2008),

3) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 767/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie Wizowego Systemu Informacyjnego (VIS) oraz wymiany danych pomiędzy państwami członkowskimi na temat wiz krótkoterminowych (rozporządzenie w sprawie VIS) (rozporządzenie 767/2008). Omów:

- cel VIS,

- warunki dostępu wyznaczonych organów państw członkowskich do danych zgromadzonych w VIS; (tj. z art. 5 decyzji 633/2008),

- kategorie danych rejestrowane w VIS.

Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 810/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Wizowy (kodeks wizowy), rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 265/2010 z dnia 25 marca 2010 r. zmieniającego konwencję wykonawczą do układu z Schengen i rozporządzenia (WE) nr 562/2006 w zakresie dotyczącym przepływu osób posiadających wizy długoterminowe oraz ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach, omów terminy i następujące zagadnienia:

- wiza,

- wiza jednolita,

- wiza o ograniczonej ważności terytorialnej,

- tranzytowa wiza lotniskowa,

- naklejka wizowa,

- uznawany dokument podróży,

- konsultacje,

- centralny organ wizowy,

- pojęcie obywatela państwa trzeciego,

- pojęcie cudzoziemca,

- kontrola legalności pobytu,

- sprawdzenie w dostępnych systemach informatycznych,

- przesłanki wydania decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do opuszczenia terytorium RP oraz przesłanki wykluczające jej wydanie,

- przesłanki wydania decyzji o wydaleniu cudzoziemca z RP oraz przesłanki wykluczające jej wydanie.

3. Funkcjonowanie VIS w Polsce.1wykład1. Na podstawie ustawy o udziale RP w SIS i VIS oraz aktów kierowania wewnętrznego wyjaśnij wybrane zagadnienia dotyczące funkcjonowania VIS:

- bezpośredni dostęp Policji umożliwiający wgląd do danych VIS (§4- 5 decyzji nr 326 Komendanta Głównego Policji z dnia 14 października 2011 r. w sprawie określenia warunków i sposobów dostępu Policji do danych Wizowego Systemu Informacyjnego (Dz. Urz. KGP Nr 9, poz. 65),

- bezpośredni dostęp w celu dokonywania wpisów danych VIS (art. 5 ustawy o udziale RP w SIS i VIS),

- pośredni dostęp w celu wglądu do danych VIS poprzez centralny punkt dostępu (§ 6-13 decyzji nr 326 Komendanta Głównego Policji),

- sposób wyznaczania użytkowników końcowych i osób upoważnionych, na podstawie decyzji nr 320 Komendanta Głównego Policji z dnia 5 października 2011 r. w sprawie wyznaczania użytkowników końcowych do dostępu do Krajowego Systemu Informatycznego (KSI) oraz wykorzystywania danych i wyznaczania osób upoważnionych do wykorzystywania danych, a także prowadzenia ewidencji tych osób (Dz. Urz. KGP Nr 8, poz. 63).

2. Omów tryb postępowania w Policji w przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy danymi znajdującymi się w dokumencie a danymi zawartymi w VIS (decyzja nr 178 Komendanta Głównego Policji z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie trybu postępowania w Policji w przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy danymi znajdującymi się w dokumencie a danymi zawartymi w Wizowym Systemie Informacyjnym (Dz. Urz. KGP poz. 26).

4. VIS Mail.1wykładNa podstawie aktów prawnych związanych z VIS:

1) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 767/2008 w sprawie wizowego systemu informacyjnego (VIS) oraz wymiany danych pomiędzy państwami członkowskimi na temat wiz krótkoterminowych (rozporządzenie w sprawie VIS) (rozporządzenie 767/2008) - art. 16, art. 24 i art. 25;

2) decyzji Komisji z dnia 5 maja 2009 r. w sprawie przyjęcia środków wykonawczych do mechanizmu konsultacji i innych procedur określonych w art. 16 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 767/2008 w sprawie wizowego systemu informacyjnego (VIS) oraz wymiany danych pomiędzy państwami członkowskimi na temat wiz krótkoterminowych (rozporządzenie w sprawie VIS) (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 2359), omów:

- pojęcie VIS Mail,

- zadania VIS Mail,

- zakres danych przekazywanych za pośrednictwem VIS Mail.

TEMAT nr 3: Realizacja doskonalenia z zakresu korzystania z zasobów Systemu Informacyjnego Schengen, Wizowego Systemu Informacyjnego oraz VIS Mail.

CELE: Po zrealizowanym temacie słuchacz:

- będzie znał podstawowe informacje na temat planowania i prowadzenia zajęć dydaktycznych, w tym wyboru optymalnych metod i technik oraz zasady opracowania dokumentacji umożliwiających mu samodzielne przygotowanie doskonalenia z zakresu korzystania z zasobów Systemu Informacyjnego Schengen, Wizowego Systemu Informacyjnego oraz VIS Mail,

- będzie umiał sporządzić dokumentację do przeprowadzenia przedmiotowego doskonalenia przeznaczonego dla policjantów i pracowników Policji - stosownie do zakresu zadań.

ZagadnieniaCzas realizacji w godz. lekcyjnychMetodaWskazówki do realizacji
1. Metody przeprowadzania doskonalenia.

2. Dobór metod i technik do przekazywanych treści.

3. Sporządzenie dokumentacji do przeprowadzenia doskonalenia.

3wykład, pokazPrzedstaw rodzaje metod i technik stosowanych podczas realizacji zajęć dydaktycznych. Wskaż wady i zalety poszczególnych metod i technik. Wspólnie z grupą wypracuj najbardziej optymalne metody i techniki przydatne do realizacji treści z zakresu korzystania z zasobów Systemu Informacyjnego Schengen, Wizowego Systemu Informacyjnego oraz VIS Mail. Wskaż na możliwości wykorzystania pokazu multimedialnego w przekazie treści będących przedmiotem doskonalenia.