Dziennik resortowy

Dz.Urz.KGP.2013.51

| Akt jednorazowy
Wersja od: 27 czerwca 2013 r.

DECYZJA 273
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 27 czerwca 2013 r.
zmieniająca decyzję w sprawie programu nauczania na kursie specjalistycznym dla policjantów techniki operacyjnej w zakresie kierowania motocyklem

Na podstawie § 54 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania szkoleń zawodowych oraz doskonalenia zawodowego w Policji (Dz. U. Nr 126, poz. 877, z późn. zm.1)) postanawia się, co następuje:
§  1. W decyzji nr 136 Komendanta Głównego Policji z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie programu nauczania na kursie specjalistycznym dla policjantów techniki operacyjnej w zakresie kierowania motocyklem (Dz. Urz. KGP Nr 5, poz. 28) załącznik do decyzji otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej decyzji.
§  2. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 221, poz. 1644, z 2008 r. Nr 180, poz. 1116, z 2010 r. Nr 209, poz. 1381 oraz z 2012 r. poz. 899.

ZAŁĄCZNIK

PROGRAM

KURSU SPECJALISTYCZNEGO

DLA POLICJANTÓW TECHNIKI OPERACYJNEJ

W ZAKRESIE KIEROWANIA MOTOCYKLEM

SPIS TREŚCI

I. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO-PROGRAMOWE

1. Nazwa kursu

2. Katalog zadań

3. Kryteria formalne kandydatów kierowanych na kurs

4. Zakres tematyczny oraz system oceniania

5. System prowadzenia kursu

6. Organizacja zajęć

7. Warunki niezbędne do realizacji i osiągnięcia celów kształcenia

8. Zakończenie kursu

9. Zespół autorski

II. TREŚCI PROGRAMOWE

I.

 ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO-PROGRAMOWE

1. Nazwa kursu

Program kursu specjalistycznego dla policjantów techniki operacyjnej w zakresie kierowania motocyklem.

2. Katalog zadań

Absolwent niniejszego kursu będzie potrafił:

1) wykonać obsługę codzienną motocykla,

2) kierować motocyklem służbowym, zgodnie z zasadami techniki jazdy i eksploatacji, w zróżnicowanych warunkach drogowych, a także atmosferycznych.

Warunkiem prawidłowego wykonywania ww. czynności i zadań służbowych, z wykorzystaniem motocykla służbowego, jest opanowanie wiedzy i doskonalenie umiejętności z zakresu:

- budowy motocykla szosowego oraz realizacji czynności obsługowych,

- rozwijania zdolności do właściwego zachowania w czasie kierowania motocyklem w zmieniających się warunkach atmosferycznych i drogowych,

- realizacji zleconych zadań z wykorzystaniem motocykla służbowego,

- zespołowej realizacji zleconych zadań podczas pełnienia służby z wykorzystaniem motocykla służbowego.

3. Kryteria formalne kandydatów kierowanych na kurs

Na kurs kierowani są policjanci, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

1) są w służbie stałej i pełnią służbę w komórkach organizacyjnych właściwych w sprawach techniki operacyjnej,

2) ukończyli kurs specjalistyczny dla policjantów techniki operacyjnej w zakresie prowadzenia obserwacji pieszej lub kurs specjalistyczny dla policjantów służby kryminalnej w komórkach organizacyjnych techniki operacyjnej z zakresu prowadzenia obserwacji samochodowej,

3) posiadają prawo jazdy kategorii "A" uprawniającej do kierowania motocyklem.

Policjanci skierowani na kurs powinni posiadać ze sobą:

- kombinezon motocyklisty,

- umundurowanie ćwiczebne,

- rękawice motocyklisty,

- buty zakrywające staw skokowy,

- hełm (kask) motocyklisty.

4. Zakres tematyczny oraz system oceniania

TematSystem oceniania i określenie sposobu zaliczeń tematów
Temat nr 1: Kierowanie motocyklem szosowym w warunkach symulowanych.W trakcie realizacji zajęć stosowane są oceny bieżące w skali 1-6. Każda negatywna ocena musi być poprawiona na ocenę pozytywną. Zaliczenie kursu następuje na podstawie średniej arytmetycznej wszystkich pozytywnych ocen bieżących.
Temat nr 2: Kierowanie motocyklem szosowym na drogach o różnym natężeniu ruchu.

5. System prowadzenia kursu

Kurs realizowany jest w systemie stacjonarnym. Policjanci na okres kursu są zakwaterowani w jednostce szkoleniowej Policji.

6. Organizacja zajęć

Realizacja treści kształcenia zawartych w programie kursu wymaga przeprowadzenia 92 godzin lekcyjnych. Na całkowity wymiar czasu pobytu słuchaczy w jednostce szkoleniowej Policji, składają się:

PrzedsięwzięciaCzas realizacji
Rozpoczęcie kursu1 godz.
Zajęcia programowe92 godz.
Zakończenie kursu1 godz.
Ogółem94 godz.

Zajęcia dydaktyczne realizowane są przez 12 dni szkoleniowych, w układzie:

- pierwszy dzień 7 godzin dydaktycznych oraz 1 godzina na rozpoczęcie kursu,

- kolejne 10 dni po 8 godzin dydaktycznych,

- ostatniego dnia 6 godzin, w tym 5 godzin zajęć dydaktycznych oraz 1 godzina na zakończenie kursu.

Liczba godzin lekcyjnych, liczonych w jednostkach 45 minutowych, nie powinna przekraczać 8 godzin dziennie. Ze względu na duży wysiłek fizyczny słuchaczy po każdych 5 godzinach zajęć powinna nastąpić przerwa trwająca co najmniej 1,5 godz.

Dopuszcza się regulowanie czasu zajęć w sposób zapewniający optymalne osiągnięcie zakładanych celów, z zastrzeżeniem rozpoczęcia kolejnego tematu w czasie przyjętym w rozkładzie zajęć dydaktycznych.

Ze względu na umiejętnościowy charakter kursu oraz konieczność zapewnienia niezbędnych warunków bezpieczeństwa podczas realizacji zajęć programowych na jednego instruktora powinno przypadać 3-4 słuchaczy. Grupa nie powinna liczyć więcej niż 15 słuchaczy.

7. Warunki niezbędne do realizacji i osiągnięcia celów kształcenia

Kategoria/nazwa wyposażeniaIlość na grupę
Miejsce prowadzenia zajęć
1. Teren otwarty do zajęć praktycznych (plac manewrowy, motodrom).
2. Drogi publiczne województwa mazowieckiego.
Pomoce dydaktyczne
1. Motocykle szosowe. 20
2. Wóz techniczny. 1
3. Przyczepa do przewozu motocykli. 1
4. Pachołki drogowe.

5. Równoważnia.

180

1

6. Deska. 1
7. Radiostacja nasobna. 20
8. Mapy tras przejazdu (zabezpieczone folią). 20
9. Tablica szkolna.1
Materiały pomocnicze (zużywalne) i materiały biurowe
1. Kreda. 1 op.
2. Środki czyszczące (płyn do mycia silnika). 5 l.
3. Szampon. 10 l.
4. Gąbki.20 szt.

Zajęcia praktyczne odbywają się na motodromie i placu manewrowym Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, a także na drogach województwa mazowieckiego. Zajęcia realizowane na drogach publicznych wymagają przygotowania założeń, tj. odpowiednio dobranych i ponumerowanych tras przejazdu.

8. Zakończenie kursu

Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia kursu z wpisanym ogólnym wynikiem nauki, który stanowi ocena wynikająca ze średniej arytmetycznej wszystkich pozytywnych ocen okresowych.

9. Zespół autorski

Lp.Imię i nazwiskoNazwa jednostki
1.Piotr CzyżykWSPol. w Szczytnie
2.Wojciech RatyńskiBPiRD KGP
3.Andrzej Bury-BurzymskiWTO BSK KGP
4.Andrzej SłupeckiZRD CSP w Legionowie

TEMAT NR 1: Kierowanie motocyklem szosowym w warunkach symulowanych

CELE: Po zrealizowaniu tematu słuchacz będzie potrafił:

- wykonać czynności obsługi codziennej motocykla szosowego,

- kierować motocyklem szosowym.

ZagadnieniaCzasMetodaWskazówki do realizacji
1. Doskonalenie kierowania motocyklem szosowym na motodromie lub placu manewrowym.55pogadanka, pokaz, ćwiczenia, symulacjaOceń posiadane umiejętności w zakresie kierowania motocyklem. Opisz budowę motocykla służbowego, zapoznaj słuchaczy z przeznaczeniem poszczególnych elementów jego wyposażenia. Omów czynności, które należy wykonać w związku z obsługą codzienną motocykla szosowego, a także zapoznaj z wykonaniem innych obsług technicznych. Zapoznaj z charakterystyką i parametrami technicznymi motocykla szosowego. Omów możliwości wykorzystania jego walorów technicznych.

W ramach pokazu omów i zademonstruj technikę ruszania z miejsca, osiągania optymalnych obrotów silnika, zmiany i redukcji biegów. Wskaż właściwą pozycję motocyklisty podczas kierowania motocyklem. Podkreśl konieczność płynnego manewrowania manetką gazu i dźwignią sprzęgła motocykla.

Zwrócić uwagę na technikę jazdy tego rodzaju pojazdem (zwłaszcza przy hamowaniu i zatrzymaniu się, wykonywaniu skrętów itp.).

Zaprezentuj kolejno ćwiczenia, następnie poleć, aby każdy ze słuchaczy pod twoim nadzorem, ćwiczył:

1. Ruszanie z miejsca i zatrzymanie się przed wyznaczoną linią.

2. Przyśpieszanie, zwalnianie oraz prawidłową zmianę biegów.

3. Jazdę z prędkością ok. 50 km/h. Wykonywanie skrętów w prawą i lewą stronę, po uprzedniej redukcji biegu.

4. Jazdę między rozstawionymi, co 3-4 m pachołkami tak, aby ich nie potrącić i nie podpierać się nogami.

5. Wykonywanie slalomów między pachołkami rozstawionymi w linii prostej i w kształcie litery S.

6. Jazdę po równoważni.

7. Jazdę "po okręgu" i w kształcie cyfry "8".

8. Jazdę po torach wyznaczonych pachołkami.

9. Pokonywanie zakrętów przy różnych prędkościach bez podpierania się po optymalnym torze przejazdu (tor bezpieczny i optymalny).

10. Awaryjne hamowanie (ominięcie nagłej przeszkody).

11. Jazdę w "szachownicę".

12. Jazdę dwójkami, trójkami, czwórkami.

Słuchacze po zaprezentowaniu przez instruktora wymienionych ćwiczeń wykonują indywidualnie. Podczas prowadzonych zajęć instruktor na bieżąco koryguje popełnione przez słuchaczy błędy.

TEMAT NR 2: Kierowanie motocyklem szosowym na drogach o różnym natężeniu ruchu

CELE: Po zrealizowaniu tematu słuchacz będzie potrafił:

- kierować motocyklem szosowym poza obszarem zabudowanym,

- kierować motocyklem szosowym w warunkach ruchu miejskiego,

- współdziałać i orientować się w terenie podczas służby na motocyklu.

ZagadnieniaCzasMetodaWskazówki do realizacji
1. Jazda z różnymi prędkościami w warunkach dużego natężenia ruchu poza obszarem zabudowanym.8pogadanka, ćwiczenia praktyczneZajęcia realizuj na drogach publicznych. Przed przystąpieniem do ćwiczeń przypomnij słuchaczom o konieczności przestrzegania zasad bezpieczeństwa. Omów założenia do ćwiczeń. Podaj numery tras, po których odbywać się będą zajęcia.

W czasie zajęć słuchacze, wykorzystując zdobyte umiejętności w kierowaniu motocyklem służbowym, poruszać się będą po drogach o różnym natężeniu ruchu, w zmieniających się rodzajach formacji, tj. jazda w kolumnie pojedynczej dwójkowej. Na wyznaczonym odcinku drogi ekspresowej, przeprowadź zajęcia polegające na zdobywaniu umiejętności jazdy szybkiej. Na bieżąco, w czasie przerw omawiaj i koryguj popełniane przez słuchaczy błędy.

Omów ćwiczenia i dokonaj oceny słuchaczy.

2. Doskonalenie techniki jazdy podczas kierowania motocyklem w warunkach ruchu miejskiego.8pogadanka, ćwiczenia praktyczneZajęcia realizuj na terenie dużych aglomeracji miejskich. Przed przystąpieniem do ćwiczeń przypomnij słuchaczom o konieczności przestrzegania zasad bezpieczeństwa. Przećwicz jazdę w różnych formacjach, tj. podziel słuchaczy na czteroosobowe grupy, przydziel instruktora i przeprowadź jazdę wyznaczoną trasą. Omów ćwiczenia, wskaż najczęściej popełniane błędy i podaj sposoby ich unikania. Oceń słuchaczy.
3. Współdziałanie i orientacja w terenie podczas służby na motocyklu.16pogadanka, ćwiczeniaZajęcia realizuj na drogach publicznych. Przed przystąpieniem do ćwiczeń przypomnij słuchaczom o konieczności przestrzegania zasad bezpieczeństwa. Wyznacz dokładną trasę przejazdu z uwzględnieniem charakterystycznych punktów terenu. Podaj słuchaczom liczbę kilometrów od startu do mety oraz określ średnią prędkość jazdy. Wyznacz punkty kontrolne. Wydaj zalakowane koperty z mapą drogową terenu na wypadek zagubienia się. Podziel grupę na dwuosobowe patrole tak, aby przynajmniej jeden motocykl miał licznik dzienny z drogomierzem wskazującym przebieg kilometrów i metrów. Dwuosobowe patrole wyjeżdżają w trasę w pięciominutowych odstępach. Kontroluj czas potrzebny do przejechania wyznaczonej trasy.

Wyznacz rejon działania patroli zmotoryzowanych. Podziel słuchaczy na dwuosobowe patrole, działające w danym rejonie. Przy użyciu środków łączności podaj dane "poszukiwanego pojazdu" (np. rodzaj, kolor lakieru, w jakim kierunku się porusza, znaki szczególne). Zleć wykonanie jazd poszukiwawczych, które mają doprowadzić do lokalizacji obiektu. Zwróć uwagę na współdziałanie między patrolami. Ćwiczenie powtarzaj w różnych zespołach patrolowych. Omów ćwiczenia i dokonaj oceny słuchaczy.

4. Ocena nabytych umiejętności, konserwacja motocykla.5ćwiczeniaOcena umiejętności kierowania motocyklem nabytych przez słuchaczy kończących kurs - praktyczny sprawdzian umiejętności. Po zajęciach obsługa codzienna motocykli będzie polegać na dokładnym wymyciu sprzętu, łącznie z silnikiem (przy pomocy odpowiednich detergentów), następnie całkowitym wysuszeniu oraz zakonserwowaniu części smarowanych, np. łańcucha, zębatki. Zajęcia realizuj na terenie jednostki szkoleniowej Policji. Sprawdź staranność wykonanych czynności.