Zm.: decyzja w sprawie powołania Zespołu do przeprowadzenia wyboru podmiotów realizujących zadanie "Pomoc zagraniczna 2008".

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MSZ.2008.2.66

Akt jednorazowy
Wersja od: 19 marca 2008 r.

DECYZJA Nr 13
DYREKTORA GENERALNEGO SŁUŻBY ZAGRANICZNEJ
z dnia 19 marca 2008 r.
zmieniająca decyzję w sprawie powołania Zespołu do przeprowadzenia wyboru podmiotów realizujących zadanie "Pomoc zagraniczna 2008"

Na podstawie § 5 ust. 5 Regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 3 Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Spraw Zagranicznych (Dz. Urz. Min. Spraw Zagr. z 2004 r. Nr 1, poz. 6, z 2005 r. Nr 2, poz. 33 i Nr 4, poz. 72 oraz z 2006 r. Nr 1, poz. 4 i 6, Nr 4, poz. 240, z 2007 r. Nr 3, poz. 81) postanawia się, co następuje:
§  1.
W decyzji Nr 7 Dyrektora Generalnego Służby Zagranicznej z dnia 4 marca 2008 r. w sprawie powołania Zespołu do przeprowadzenia wyboru podmiotów realizujących zadanie "Pomoc zagraniczna 2008" w § 2 w ust. 1 w pkt 5 dodaje się literę ee) w następującym brzmieniu:

ee) "Barbara Gronowska, Departament Współpracy Rozwojowej".

§  2.
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.