Dziennik resortowy

B.I.LP.2012.12.129

| Akt utracił moc
Wersja od: 29 października 2012 r.

DECYZJA Nr 64
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 29 października 2012 r.
zmieniająca Decyzję nr 68 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2010 r. w sprawie powołania Rady Naukowej Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie

EO-016-5/12

Na podstawie § 6 i § 10 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r., w związku z Zarządzeniem nr 26 Naczelnego Dyrektora Lasów Państwowych z 15 grudnia 1986 r. w sprawie utworzenia Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie i Zarządzenia nr 74 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z 18 września 2002 r. w sprawie zasad funkcjonowania Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie, zmienionego Zarządzeniem nr 88 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z 29 września 2003 r. i Zarządzeniem nr 68 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 7 października 2009 r., postanawiam, co następuje:

§  1. W związku ze śmiercią członka Rady Naukowej Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie, Pana mgr. inż. Wojciecha Fondera - przedstawiciela Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa - powołuję do składu Rady Naukowej Pana prof. dr. hab. Piotra Paschalisa-Jakubowicza.
§  2. § 1 pkt 8 otrzymuje brzmienie:

"5) prof. dr hab. Piotr Paschalis-Jakubowicz - przedstawiciel Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa".

§  3. Pozostałe postanowienia decyzji pozostają bez zmian.
§  4. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.