Zm.: decyzja w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla stwierdzenia kwalifikacji mierniczego górniczego i geologa górniczego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.WUG.2011.2.27

| Akt jednorazowy
Wersja od: 27 stycznia 2011 r.

DECYZJA Nr 7
PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO
z dnia 27 stycznia 2011 r.
zmieniająca decyzję w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla stwierdzenia kwalifikacji mierniczego górniczego i geologa górniczego

Na podstawie art. 70 ust. 4 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947, z późn. zm.1)) oraz § 23 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 11 czerwca 2002 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od osób kierownictwa i dozoru ruchu zakładów górniczych, mierniczego górniczego i geologa górniczego oraz wykazu stanowisk w ruchu zakładu górniczego, które wymagają szczególnych kwalifikacji (Dz. U. Nr 84, poz. 755, z 2004 r. Nr 101, poz. 1035 oraz z 2007 r. Nr 204, poz. 1474), postanawia się, co następuje:
§  1.
W decyzji nr 20 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 15 czerwca 2010 r. w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla stwierdzenia kwalifikacji mierniczego górniczego i geologa górniczego (Dz. Urz. WUG Nr 9, poz. 55) w § 1 wprowadza się następujące zmiany:
1)
pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) zastępcy

przewodniczącego - mgr inż.

Piotr Wojtacha

Wyższy Urząd Górniczy,

- mgr inż. Janusz Orlof

Wyższy Urząd Górniczy;";

2)
w pkt 4 w lit. b uchyla się tiret siedemnaste.
§  2.
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 133, poz. 934, Nr 170, poz. 1217, Nr 190, poz. 1399 i Nr 249, poz. 1834, z 2007 r. Nr 21, poz. 125 i Nr 82, poz. 556, z 2008 r. Nr 138, poz. 865, Nr 154, poz. 958, Nr 199, poz. 1227 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 18, poz. 97 oraz z 2010 r. Nr 47, poz. 278 i Nr 76, poz. 489.