Dziennik resortowy

Dz.Urz.ULC.2012.91

| Akt jednorazowy
Wersja od: 20 września 2012 r.

DECYZJA Nr 21
PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO
z dnia 20 września 2012 r.
zmieniająca decyzję w sprawie powołania Komisji do spraw przeprowadzania egzaminów dla operatorów kontroli bezpieczeństwa

Na podstawie § 3 statutu Urzędu Lotnictwa Cywilnego stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 136 Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2002 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Lotnictwa Cywilnego (M.P. Nr 55, poz. 754, z późn. zm.1)), w związku z §25 ust. 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 lipca 2009 r. w sprawie Krajowego Programu Szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego (Dz. U. Nr 122, poz. 1011) zarządza się, co następuje:
§  1. W decyzji nr 45 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 9 listopada 2009 r. w sprawie powołania Komisji do spraw przeprowadzania egzaminów dla operatorów kontroli bezpieczeństwa (Dz. Urz. ULC Nr 12, poz. 173) uchyla się § 5 - 10.
§  2. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Zmiany zarządzenia zostały ogłoszone w M. P. z 2004 r. Nr 28, poz. 478 i Nr 49, poz. 846, z 2005 r. Nr 58, poz. 784, z 2007 r. Nr 1, poz. 8 oraz z 2011 r. Nr 93, poz. 954.