Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2014.150

| Akt jednorazowy
Wersja od: 2 maja 2014 r.

DECYZJA Nr 167/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 2 maja 2014 r.
zmieniająca decyzję w sprawie powołania i organizacji służby normalizacyjnej oraz określenia zakresu zadań Wojskowego Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji

Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji

Na podstawie § 1 pkt 8 lit. e), pkt 11 lit. f) oraz § 2 pkt 4 i 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z § 3 ust. 1 i 2 oraz § 6 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie działalności normalizacyjnej związanej z obronnością i bezpieczeństwem państwa (Dz. U. Nr 239, poz. 2038) ustala się, co następuje:

1. W decyzji Nr 388/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 października 2011 r. w sprawie powołania i organizacji służby normalizacyjnej oraz określenia zakresu zadań Wojskowego Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. Nr 21, poz. 323) wprowadza się następujące zmiany:
1) w pkt 4 ppkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) komórki wewnętrzne powołane w Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych do prowadzenia działalności normalizacyjnej oraz działalności w zakresie przygotowywania propozycji odpowiedzi krajowych w sprawie ratyfikacji i implementacji dokumentów standaryzacyjnych NATO;";

2) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5. W realizacji zadań służby normalizacyjnej biorą ponadto udział komórki i jednostki organizacyjne resortu obrony narodowej, w szczególności zamawiający, organizatorzy systemów funkcjonalnych, gestorzy, centralne organy logistyczne oraz użytkownicy sprzętu wojskowego.";

3) w pkt 7 w ppkt 2:
a) lit. c otrzymuje brzmienie:

"c) koordynowanie i nadzorowanie realizacji procesów rządowego zapewnienia jakości (Government Quality Assurance - GQA) wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności, w tym w zakresie dwustronnych porozumień międzynarodowych (MoU),";

b) po lit. h dodaje się lit. i w brzmieniu:

"i) wyznaczanie rejonowych przedstawicielstw wojskowych do prowadzenia nadzorowania jakości wyrobów obronnych.";

4) pkt 13 otrzymuje brzmienie:

"13. Osoba zajmująca kierownicze stanowisko Ministerstwa Obrony Narodowej właściwa do spraw uzbrojenia i modernizacji ustala, z upoważnienia Ministra Obrony Narodowej, liczbę członków Komitetu i jego skład personalny oraz określa tryb pracy Komitetu oraz obowiązki przewodniczącego Komitetu, zastępców przewodniczącego i sekretarza Komitetu."

5) pkt 16 otrzymuje brzmienie:

"16. Osoba zajmująca kierownicze stanowisko Ministerstwa Obrony Narodowej właściwa do spraw uzbrojenia i modernizacji określa, w porozumieniu z Szefem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, Dowódcą Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych oraz szefami Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia i Inspektoratu Uzbrojenia, zakres zadań wykonywanych przez komórki wewnętrzne, o których mowa w pkt 4 ppkt 3-4 i zespoły lub punkty kontaktowe (osoby funkcyjne), o których mowa w pkt 4 ppkt 5 oraz zasady ich współdziałania z Centrum.".

6) w pkt 2, pkt 7 ppkt 1 lit. b, pkt 7 ppkt 1 lit. e, pkt 7 ppkt 1 lit. t, pkt 14 użyte w różnych przypadkach wyrazy "Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej do Spraw Uzbrojenia i Modernizacji" zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami "osoba zajmująca kierownicze stanowisko Ministerstwa Obrony Narodowej właściwa do spraw uzbrojenia i modernizacji";
2. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.