Zm.: decyzja w sprawie podziału czynności pomiędzy ministra, sekretarza stanu i podsekretarzy stanu w Ministerstwie Kultury.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MKul.2005.3.36

Akt jednorazowy
Wersja od: 18 lipca 2005 r.

DECYZJA NR 14
MINISTRA KULTURY
z dnia 18 lipca 2005 r.
zmieniająca decyzję w sprawie podziału czynności pomiędzy ministra, sekretarza stanu i podsekretarzy stanu w Ministerstwie Kultury

Na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 i Nr 80, poz. 717 oraz z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703) postanawia się, co następuje:
§  1.
W decyzji Nr 12 Ministra Kultury z dnia 18 sierpnia 2004 r. w sprawie podziału czynności pomiędzy ministra, sekretarza stanu i podsekretarzy stanu w Ministerstwie Kultury (DzUrz. MK Nr 6, poz. 33, z późn. zm.1)) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 2:
a)
w ust. 1 w lit. h kropkę zastępuje się przecinkiem oraz dodaje się lit. i w brzmieniu:

"i) twórczości filmowej i mediów audiowizualnych.",

b)
w ust. 2 w lit. c kropkę zastępuje się przecinkiem oraz dodaje się lit. d w brzmieniu:

"d) Departament Filmu i Mediów Audiowizualnych.";

2)
w § 4:
a)
w ust. 2 w lit. e przecinek zastępuje się kropką oraz uchyla się lit. f,
b)
w ust. 3 w lit. c przecinek zastępuje się kropką oraz uchyla się lit. d.
§  2.
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

________

1) Niniejsza decyzja została zmieniona decyzją Nr 12 Ministra Kultury z dnia 20 czerwca 2005 r. w sprawie podziału czynności pomiędzy ministra, sekretarza stanu i podsekretarzy stanu w Ministerstwie Kultury.