Dziennik resortowy

Dz.Urz.KGSG.2013.23

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 kwietnia 2013 r.

DECYZJA Nr 57
KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ
z dnia 26 marca 2013 r.
zmieniająca decyzję w sprawie podróży służbowych poza granicami kraju oraz przyjmowania delegacji zagranicznych w Straży Granicznej

W związku z art. 3 ust. 4 oraz art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2011 r. Nr 116, poz. 675, z późn. zm.1) ) ustala się, co następuje:
§  1. W decyzji nr 12 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 16 stycznia 2009 r. w sprawie podróży służbowych poza granicami kraju oraz przyjmowania delegacji zagranicznych w Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG Nr 1, poz. 6) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Osoby, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. b-e, mogą odbyć podróż służbową poza granicami kraju po uprzednim uzyskaniu zgody Komendanta Głównego Straży Granicznej, z zastrzeżeniem ust. 2.";

2) w § 4:
a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Wniosek dla osób, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. a i b, przygotowuje Biuro Współpracy Międzynarodowej Komendy Głównej Straży Granicznej.",

b) ust. 8 otrzymuje brzmienie:

"8. Wniosek osób, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. a i b, po zatwierdzeniu, otrzymuje Biuro Współpracy Międzynarodowej Komendy Głównej Straży Granicznej i włącza do rejestru wniosków, o którym mowa w ust. 9, a kopię wniosku przesyła do Wydziału Finansów Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej w celu realizacji czynności, o których mowa w § 5 ust. 3.";

3) § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Obsługę merytoryczną i organizacyjną podróży służbowych osób, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. a i b, zapewnia i koordynuje Biuro Współpracy Międzynarodowej Komendy Głównej Straży Granicznej.";

4) w § 6:
a) ust. 14 otrzymuje brzmienie:

"14. Na podstawie dokumentów, o których mowa w ust. 11 i 12, ustanowiony w Straży Granicznej dysponent środków budżetowych trzeciego stopnia, niezwłocznie po zakończeniu podróży służbowych, o których mowa w ust. 11, składa do Dyrektora Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Funduszy Europejskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, wniosek w sprawie refundacji kosztów podroży służbowych związanych z udziałem przedstawicieli resortu spraw wewnętrznych w pracach Rady Unii Europejskiej oraz grup roboczych lub komitetów Rady Unii Europejskiej, zwany dalej "wnioskiem o refundację kosztów", którego wzór określa załącznik nr 9 do decyzji.",

b) ust. 17 otrzymuje brzmienie:

"17. W przypadku, gdy w pracach Rady Unii Europejskiej albo grup roboczych lub komitetów Rady Unii Europejskiej uczestniczą wyłącznie przedstawiciele Straży Granicznej, wniosek o refundację kosztów wraz z dokumentami, o których mowa w ust. 16, składa się bezpośrednio do Departamentu Komitetu do Spraw Europejskich Ministerstwa Spraw Zagranicznych.";

5) w § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Obsługę merytoryczną i organizacyjną delegacji zagranicznych przyjmowanych przez osoby, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. a i b, zapewnia i koordynuje Biuro Współpracy Międzynarodowej Komendy Głównej Straży Granicznej.";

6) użyte w § 4 ust. 6, § 6 ust. 11 i załączniku nr 1 do zarządzenia wyrazy "decyzji 190/2003 Sekretarza Generalnego Rady z dnia 19 września 2003 r." zastępuje się wyrazami "decyzji 32/2011 Sekretarza Generalnego Rady z dnia 25 lutego 2011 r.";
7) użyte w załączniku nr 8 i załączniku nr 9 do zarządzenia wyrazy "przedstawicieli resortu MSWiA" lub "przedstawicieli resortu spraw wewnętrznych i administracji" zastępuje się odpowiednio wyrazami "przedstawicieli resortu MSW" lub "przedstawicieli resortu spraw wewnętrznych".
§  2. Decyzja wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2013 r.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 117, poz. 677, Nr 170, poz. 1015, Nr 171, poz. 1016 i Nr 230, poz. 1371 oraz z 2012 r. poz. 627, 664, 769 i 951.