Zm.: decyzja w sprawie podróży służbowych poza granicami kraju oraz przyjmowania delegacji zagranicznych w jednostkach organizacyjnych Straży Granicznej.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGSG.2006.1.3

Akt jednorazowy
Wersja od: 9 stycznia 2006 r.

DECYZJA NR 9
KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ
z dnia 9 stycznia 2006 r.
zmieniająca decyzję w sprawie podróży służbowych poza granicami kraju oraz przyjmowania delegacji zagranicznych w jednostkach organizacyjnych Straży Granicznej

§  1.
W decyzji Nr 106 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 12 października 2004 r. w sprawie podróży służbowych poza granicami kraju oraz przyjmowania delegacji zagranicznych w jednostkach organizacyjnych Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG Nr 10 poz. 64) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 4:
a)
w ust. 1 dodaje się zdanie: "Zaproszenia nie dołącza się w przypadku, gdy podróż służbowa poza granicę kraju wynika z przyjętego wcześniej harmonogramu spotkań danego gremium międzynarodowego.",
b)
w ust. 2 wyrazy "Dyrektora Gabinetu Komendanta Głównego Straży Granicznej" zastępuje się wyrazami "Dyrektora Biura Współpracy Międzynarodowej Komendy Głównej Straży Granicznej",
c)
ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Wniosek o zgodę na podróż służbową poza granicami kraju osób, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. a i b przygotowuje Biuro Współpracy Międzynarodowej Komendy Głównej Straży Granicznej",

d)
uchyla się ust. 8-10,
e)
ust. 11 otrzymuje brzmienie:

"11. Po zatwierdzeniu wniosku przez Komendanta Głównego Straży Granicznej, Biuro Współpracy Międzynarodowej Komendy Głównej Straży Granicznej przesyła jego kopię do wnioskodawcy, jednostki organizacyjnej Komendy Głównej Straży Granicznej merytorycznie zainteresowanej ze względu na cel podróży i Wydziału Finansów Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej. W Biurze Współpracy Międzynarodowej Komendy Głównej Straży Granicznej prowadzony jest rejestr wszystkich wniosków.",

f)
w ust. 13 wyrazy "Dyrektora Gabinetu Komendanta Głównego Straży Granicznej" zastępuje się wyrazami "Dyrektora Biura Współpracy Międzynarodowej Komendy Głównej Straży Granicznej";
2)
w § 6 po ust. 7 dodaje się ust. 7a i 7b w brzmieniu:

"7a. Sprawozdania, o którym mowa w ust. 7 nie sporządza się jedynie w przypadku, gdy jego treść powtarzałaby treść protokołu z odbytego spotkania.

7b. Po zatwierdzeniu przez Komendanta Głównego Straży Granicznej sprawozdania z podróży służbowej, Biuro Współpracy Międzynarodowej Komendy Głównej Straży Granicznej przesyła jego kopię do jednostki organizacyjnej Straży Granicznej merytorycznie zainteresowanej ze względu na cel podróży.";

3)
w § 8:
a)
w ust. 1:

– pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) program wizyty delegacji zagranicznej za pośrednictwem właściwego, ze względu na zakres wizyty, zastępcy Komendanta Głównego Straży Granicznej;",

– pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) preliminarz szacunkowych kosztów przyjęcia delegacji zagranicznej, opracowany na podstawie odrębnych przepisów w sprawie wydatków reprezentacyjnych i okolicznościowych w resorcie spraw wewnętrznych i administracji, za pośrednictwem Dyrektora Biura Finansów Komendy Głównej Straży Granicznej.",

b)
ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Po zatwierdzeniu przez Komendanta Głównego Straży Granicznej programu wizyty delegacji zagranicznej i preliminarza szacunkowych kosztów, zatwierdzony program wizyty oraz kopia preliminarza, przesyłane są do występującego z wnioskiem, a oryginał preliminarza przesyłany jest do Biura Finansów Komendy Głównej Straży Granicznej.",

c)
ust. 8 otrzymuje brzmienie:

"8. Osoba, o której mowa w ust. 6 sporządza sprawozdanie z przyjęcia delegacji zagranicznej i przekazuje je za pośrednictwem Dyrektora Biura Współpracy Międzynarodowej Komendy Głównej Straży Granicznej Komendantowi Głównemu Straży Granicznej w terminie 14 dni od dnia zakończenia przyjęcia delegacji zagranicznej w jednostce organizacyjnej Straży Granicznej. Wzór sprawozdania określa załącznik nr 11 do decyzji. Przepisy § 6 ust. 7a stosuje się odpowiednio.",

d)
po ust. 8 dodaje się ust. 9 w brzmieniu:

"9. Po zatwierdzeniu przez Komendanta Głównego Straży Granicznej sprawozdania z przyjęcia delegacji zagranicznej, Biuro Współpracy Międzynarodowej Komendy Głównej Straży Granicznej przesyła jego kopię do jednostki organizacyjnej Straży Granicznej merytorycznie zainteresowanej ze względu na charakter i zakres wizyty delegacji zagranicznej.";

4)
załącznik nr 1 do decyzji, otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej decyzji.
§  2.
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZAŁĄCZNIK 

ZATWIERDZAM (miejscowość .........., data .....)

Komendant Główny

Straży Granicznej

KOMENDANT GŁÓWNY

STRAŻY GRANICZNEJ

WNIOSEK O ZGODĘ NA PODRÓŻ SŁUŻBOWĄ POZA GRANICAMI KRAJU

Uprzejmie informuję, że w dniach ................. (termin)

w ............ (miejsce) odbędzie się ........................

(określenie charakteru podróży służbowej poza granicami

kraju).

Zwracam się z uprzejmą prośbą do Pana Komendanta o:

* wyrażenie zgody na podróż służbową poza granicami kraju w

terminie ...............................................;

* wyrażenie zgody na podróż służbową poza granicami kraju

delegacji w następującym składzie: ......................

.........................................................

* wyrażenie zgody na wykorzystanie pojazdu służbowego z

kierowcą/bez kierowcy. *

* dodatkowe informacje dotyczące planowanej podróży .......

.........................................................

Uzasadnienie celowości wyjazdu: ..............................

..............................................................

Strona zapraszająca zapewnia bezpłatne: ......................

Jednocześnie uprzejmie proszę o wyrażenie zgody na pokrycie

następujących kosztów: **

Podróży *** ............................
Dojazdu
Wyżywienia
Zakwaterowania
Korzystania ze środków komunikacji miejscowej
Innych opłat ****

* niepotrzebne skreślić

** właściwe zaznaczyć "x"

*** określić środek transportu

**** podać jakich

..............................

stanowisko, stopień, imię i

nazwisko osoby występującej

z wnioskiem