Zm.: decyzja w sprawie poborowych powoływanych w 2007 r. do odbycia służby kandydackiej w oddziałach prewencji Policji i samodzielnych pododdziałach prewencji Policji.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGP.2007.11.92

| Akt jednorazowy
Wersja od: 25 maja 2007 r.

DECYZJA Nr 352
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 25 maja 2007 r.
zmieniająca decyzję w sprawie poborowych powoływanych w 2007 r. do odbycia służby kandydackiej w oddziałach prewencji Policji i samodzielnych pododdziałach prewencji Policji

W związku z § 1 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 września 2006 r. w sprawie określenia liczby poborowych oraz żołnierzy rezerwy, którzy w 2007 r. mogą być powołani do czynnej służby wojskowej, służby w obronie cywilnej oraz służby w formacjach uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 171, poz. 1226) postanawia się, co następuje:
§  1.
W decyzji nr 682 Komendanta Głównego Policji z dnia 1 grudnia 2006 r. w sprawie poborowych powoływanych w 2007 r. do odbycia służby kandydackiej w oddziałach prewencji policji i samodzielnych pododdziałach prewencji policji (Dz. Urz. KGP Nr 17, poz. 102) w § 1 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

"7) w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu - 300 poborowych:

a) 100 poborowych od dnia 2 kwietnia,

b) 100 poborowych od dnia 1 czerwca,

c) 100 poborowych od dnia 3 września;".

§  2.
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.