Zm.: decyzja w sprawie planowania i wykonywania budżetu resortu obrony narodowej. - OpenLEX

Zm.: decyzja w sprawie planowania i wykonywania budżetu resortu obrony narodowej.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2007.17.180

Akt jednorazowy
Wersja od: 16 sierpnia 2007 r.

DECYZJA Nr 378/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 16 sierpnia 2007 r.
zmieniająca decyzję w sprawie planowania i wykonywania budżetu resortu obrony narodowej

Departament Budżetowy

Na podstawie § 1 pkt 13 lit. b, d i f-h oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z art. 153 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984) ustala się, co następuje:

1.
W decyzji Nr 278/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie planowania i wykonywania budżetu resortu obrony narodowej (Dz. Urz. MON Nr 13, poz. 149) w załączniku Nr 1 w lp. 3 Członkowie Komisji dwukrotnie po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu:

"4a. Dyrektor Sekretariatu Ministra Obrony Narodowej.".

2.
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.